Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Šis jautājums ir reglamentēts Beļģijas Tiesu kodeksa (Code judiciaire) 1017.–1022. pantā un — attiecībā uz liecinieka atlīdzības samaksu — Tiesu kodeksa 953. pantā. To reglamentē arī Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodekss (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), īpaši 142. pants un turpmākie panti, kā arī 268. pants un turpmākie panti, kas attiecas uz reģistrācijas nodevām.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Beļģijas Tiesu kodeksa 1018. pantā ir noteikti šādi tiesas izdevumi:

1) tiesas kancelejas, reģistrācijas un citas nodevas. Tiesas kancelejas nodevas ir maksa par ierakstīšanu, maksa par dokumentu sagatavošanu un maksa par apstiprinātām kopijām (sk. Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodeksa 268. pantu un turpmākos pantus). Maksa par ierakstīšanu ir no 30 EUR līdz 100 EUR atkarībā no tiesas. Maksa par dokumentu sagatavošanu ir 35 EUR.

Reģistrācijas nodevas ir jāmaksā par nolēmumiem lietās, kuru pamatsumma pārsniedz 12 500 EUR (neskaitot tiesas nodevas). Nodevas apmērs ir 3 % no summas;

2) izdevumi par tiesas procedūrām un saistītajām algām un atlīdzībām;

3) maksa par apstiprinātu sprieduma kopiju: no 0,85 EUR līdz 5,75 EUR par lapu;

4) izdevumi, kas saistīti ar pierādījumu sniegšanu vai iegūšanu dažādos veidos, tajā skaitā atlīdzība ekspertiem un lieciniekiem. Karaļa 1972. gada 27. jūlija Dekrētā noteikts, ka šīs atlīdzības summa ir 200 Beļģijas franku katram lieciniekam; tagad tas atbilst aptuveni 5 EUR.  Papildus tiek izmaksāta ceļa nauda (0,0868 EUR par kilometru).

Ja kā liecinieks tiek pieaicināts eksperts, tas var pats noteikt savus izdevumus un atlīdzību. Tomēr aprēķina metodei ir jābūt skaidri noteiktai, un tiesa, ja nepieciešams (piemēram, lieku izdevumu gadījumā), summu var samazināt, kad tiek detalizēti izvērtēti tiesas izdevumi;

5) tiesnešu, tiesas sekretāru un lietas pušu ceļa un uzturēšanās izmaksas, ja šo personu braucieni nepieciešami atbilstoši tiesas rīkojumam, un maksa par aktiem, ja tie tiek sastādīti tikai tiesvedības vajadzībām;

6) nodeva par lietas sagatavošanu (Beļģijas Tiesu kodeksa 1022. pants). Šo nodevu maksā zaudējusī puse; tā ir fiksēta summa, ar ko atlīdzina uzvarētājas puses juridiskos izdevumus un nodevas. Nodevas summa ir piesaistīta patēriņa cenu indeksam — to palielina vai samazina par 10 %, ja indekss kāpj vai krīt par 10 procentpunktiem.

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

no 250,01 EUR līdz 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

no 750,01 EUR līdz 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

no 750,01 EUR līdz 5000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1800,00 EUR

no 5000,01 EUR līdz 10 000,00 EUR

1080,00 EUR

600,00 EUR

2400,00 EUR

no 10 000,01 EUR līdz 20 000,00 EUR

1320,00 EUR

750,00 EUR

3000,00 EUR

no 20 000,01 EUR līdz 40 000,00 EUR

2400,00 EUR

1200,00 EUR

4800,00 EUR

no 40 000,01 EUR līdz 60 000,00 EUR

3000,00 EUR

1200,00 EUR

6000,00 EUR

no 60 000,01 EUR līdz 100 000,00 EUR

3600,00 EUR

1200,00 EUR

7200,00 EUR

no 100 000,01 EUR līdz 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1200,00 EUR

12 000,00 EUR

no 250 000,01 EUR līdz 500 000,00 EUR

8400,00 EUR

1200,00 EUR

16 800,00 EUR

no 500 000,01 EUR līdz 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR vai vairāk

18 000,00 EUR

1200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nemonetāra prasība

1440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Darba lietu tiesa (īpaši noteikumi)

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR vai mazāk

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR vai mazāk

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2500,01 EUR vai vairāk

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nemonetāra prasība

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7) maksas, atlīdzība un izdevumi, kas maksājami saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksa 1734. pantu ieceltajam ombudam.

Cik liela ir maksājamā summa?

Kā izklāstīts iepriekš, maksājamā summa ir pilnībā atkarīga no konkrētās lietas un no tā, vai jūs tiesā uzvarat, vai tiek pieaicināti liecinieki-eksperti, vai tiek pieaicināti citi liecinieki, vai tiesnešiem ir jādodas braucienos uz ārvalstīm, vai tiek iesaistīts ombuds utt.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Tiesas kancelejas nodevas ir jāsamaksā iepriekš, citādi lieta netiek iekļauta sarakstā.

Lieciniekiem-ekspertiem vienmēr ir jāsamaksā avanss, pirms tie sāk darbu.

Ja pieprasāt kāda liecinieka uzklausīšanu, jums vispirms jāsamaksā tiesas sekretāram attiecīgā summa. Ja jūs to nesamaksājat, tiek pieņemts, ka jūs vairs nevēlaties liecinieka uzklausīšanu.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksāt nodevas var, veicot pārskaitījumu vai noformējot maksājuma uzdevumu, veicot elektronisku pārskaitījumu vai maksājot skaidrā naudā vai ar čeku tiesas kancelejā (pēdējā minētā iespēja pieejama tikai advokātiem un tiesu izpildītājiem).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Maksājumu apliecinājumi jāglabā drošā vietā, lai pēc pieprasījuma tos varētu nekavējoties uzrādīt.

Lapa atjaunināta: 31/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.