Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Noteikumi par tiesas nodevām un maksām civillietās, tostarp Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, ir noteikti attiecīgi Civilprocesa kodeksā un tādu valsts nodevu sarakstā, ko saskaņā ar Civilprocesa kodeksu iekasē tiesas.

Civilprocesa kodekss:

“Astotā nodaļa. Nodevas un maksas. I daļa. Prasības maksa

Prasības maksa
68. pants. Prasības maksa atbilst lietas priekšmeta monetārajai vērtībai.

Prasības maksas apmērs
69. pants. 1. Prasības maksas apmērs ir:
1) monetāru prasību lietās — atbilstošs prasītajai summai;

Prasības maksas noteikšana
70. pants. 1. Prasības maksu nosaka prasītājs. Prasības maksu var apstrīdēt vai nu atbildētājs, vai tiesa pēc savas iniciatīvas ne vēlāk kā pirmajā sēdē, kurā lieta tiek izskatīta. Ja norādītā maksa un faktiskā maksa atšķiras, prasības maksu nosaka tiesa.
2. Tiesas nolēmums par prasības maksas palielināšanu ir apstrīdams blakus sūdzības kārtībā.
3. Ja lietas ierosināšanas brīdī ir sarežģīti noteikt prasības maksu, tiesa nosaka aptuvenu prasības maksu, un vēlāk atbilstoši maksai, ko tiesa noteikusi lietas slēgšanas brīdī, tiek vai nu iekasēta papildu maksa, vai atlīdzināta pārmaksātā summa.

II daļa. Valsts nodevas un maksas

Valsts nodevu un maksu iekasēšana
71. pants. 1. Par lietas izskatīšanu iekasē valsts nodevas, kā arī prasības maksu un tiesas nodevas. Ja prasību nevar novērtēt naudas izteiksmē, valsts nodevu apmēru nosaka tiesa.
Valsts nodevas
73. pants. 3. Valsts nodevas iekasē atbilstoši Ministru Padomes pieņemtam sarakstam, kad tiek iesniegts aizsardzības vai palīdzības pieprasījums un kad tiek izdots dokuments, par ko jāmaksā nodeva.

Pieteikumam pievienojamie dokumenti
128. pants. Pieteikumam pievieno:
1) pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
2) dokumentus, kas apliecina, ka ir samaksātas valsts nodevas un maksas, ja šādas nodevas un maksas ir jāmaksā;
3) tik pieteikuma un tā pielikumu kopijas, cik ir atbildētāju.

Pieteikuma pārbaude
129. pants. 1. Tiesa pārbauda pieteikuma atbilstību.
2. Ja pieteikums neatbilst 127. panta 1. punkta un 128. panta prasībām, prasītājam uzdod vienas nedēļas laikā novērst nepilnības, turklāt viņu informē par iespēju saņemt juridisku palīdzību, ja prasītājam tā ir nepieciešama un tas ir tiesīgs to saņemt. Ja nav norādīta un tiesai nav zināma prasītāja adrese, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izvietojot paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
3. Ja prasītājs nepilnības nenovērš, pieteikumu un tam pievienotos dokumentus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas birojā, kur prasītājs to var saņemt. Ja pieteikums tiek nosūtīts atpakaļ, var iesniegt blakus sūdzību bez noraksta.”

Tādu valsts nodevu saraksts, ko saskaņā ar Civilprocesa kodeksu iekasē tiesas
“I daļa
Tiesvedības nodevas
1. pants. Par prasības pieteikumu, pretprasības pieteikumu vai trešās personas ar neatkarīgām tiesībām pieteikumu iekasē nodevu 4% apmērā no prasības maksas, bet ne mazāk kā 50 BGN apmērā.

13. Par sertifikātu izdošanu iekasē šādas nodevas:
2) par sertifikātu, kas apliecina Eiropas maksājuma rīkojuma un izpildāmības deklarācijas izdošanu, — 40 BGN;”

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Kad tiek ierosināta lieta, iekasē valsts nodevas. Prasītājam ir jāpievieno pieteikumam dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksātas attiecīgās valsts nodevas un maksas.

Cik liela ir maksājamā summa?

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma un izpildāmības deklarācijas izdošanai jāmaksā 40 BGN.
Tiesas nodeva par prasības pieteikumu, pretprasības pieteikumu vai trešās personas ar neatkarīgām tiesībām pieteikumu standarta civilprocesā ir 4% no prasības maksas, bet ne mazāk kā 50 BGN. Monetāru prasību lietās prasības maksa atbilst prasītajai summai. Ja tiek celts iebildums pret maksājuma rīkojuma pieteikumu un tiek dota skaidra piekrišana pārejai uz standarta prasības tiesvedību, prasītājam tiesas kontā jāieskaita par standarta prasību maksājamās nodevas atlikusī summa.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs pieteikumam nav pievienojis dokumentus, kuri apliecina, ka ir samaksātas valsts nodevas, kas maksājamas par lietas ierosināšanu, pieteikumu uzskata par neatbilstošu. Šādos gadījumos tiesa nosūta prasītājam paziņojumu, uzdodot samaksāt valsts nodevas vienas nedēļas laikā. Ja nav norādīta un tiesai nav zināma prasītāja adrese, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izvietojot paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
Ja prasītājs vienas nedēļas laikā nesamaksā obligātās tiesas nodevas, pieteikumu un tā pielikumus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas kancelejā, kur prasītājs to var saņemt. Šādos gadījumos lietu izbeidz.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu. Tiesas nodevas nevar samaksāt skaidrā naudā tiesas kasē. Katrai tiesai ir līgums ar banku, kura tiesai sniedz pakalpojumus. Bankas kontu numuri ir publicēti katras tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu.

Lapa atjaunināta: 20/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.