Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Tiesas nodevas Horvātijas Republikā reglamentē Tiesas nodevu likums (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 118/18) un Horvātijas Republikas valdības Dekrēts par tiesas nodevu cenrādi.

Tiesas nodevu likuma 5. pantā paredzēts, ka atbilstoši tiesas nodevu cenrādim noteiktās nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas maksājumu, maksājot skaidrā naudā, ar Horvātijas Republikas izdotajām zīmogmarkām vai elektroniski.
Ja iesniegums atbilstoši īpašiem noteikumiem tiek iesniegts elektroniski, izmantojot tiesu darbības informācijas sistēmu, tad nodeva ir jāmaksā iesniegšanas brīdī. Maksājamā summa ir puse no cenrādī norādītās nodevas summas.
Gadījumos, kad tiesa atbilstoši īpašiem noteikumiem izsniedz nolēmumu elektroniski tiesu darbības informācijas sistēmā, ir jāmaksā puse no cenrādī norādītās nodevas summas, ja vien tā tiek samaksāta trīs dienu laikā no elektroniskās izsniegšanas.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Visos civillietu un komerclietu tiesas procesos ir jāmaksā tiesas nodevas. Saskaņā ar Tiesas nodevu likuma 11. pantu no nodevu samaksas ir atbrīvotas šādas personas un struktūras:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes;
 2. personas un iestādes, kuras pilda valsts iestāžu funkcijas, — procesos, kas saistīti ar šo funkciju īstenošanu;
 3. darba ņēmēji — strīdos un citos procesos, kas saistīti ar viņu kā nodarbinātu personu tiesībām;
 4. civildienesta ierēdņi un amatpersonas — administratīvos strīdos, kas saistīti ar viņu kā nodarbinātu personu tiesībām;
 5. Horvātijas Neatkarības kara veterāni ar invaliditāti — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu; personas ar invaliditāti — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, ko izdevis Personu ar invaliditāti ekspertīzes, profesionālās rehabilitācijas un nodarbinātības departaments;
 6. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto karavīru laulātie, bērni un vecāki — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 7. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto civilpersonu laulātie, bērni un vecāki — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 8. bēgļi, pārvietotās personas un repatrianti — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 9. sociālo pabalstu saņēmēji, kuri saņem iztikas pabalstu;
 10. humānās palīdzības organizācijas, kā arī organizācijas, kuras aizsargā nogalinātu, pazudušu un aizturētu humānās palīdzības sniedzēju ģimenes, un organizācijas, kas sniedz palīdzību personām ar invaliditāti;
 11. bērni, kuri iesaistīti tiesvedībā par uzturlīdzekļiem vai tiesvedībā saistībā ar prasībām, kuru pamatā ir uzturlīdzekļu tiesības;
 12. puses, kas ierosina tiesvedību par maternitātes vai paternitātes noteikšanu, un tiesvedību par izmaksām, kas radušās saistībā ar grūtniecību un bērna dzimšanu ārpus laulības;
 13. puses, kuras vēlas atjaunot tiesībspēju un rīcībspēju;
 14. nepilngadīgas personas, kas prasa atļauju stāties laulībā;
 15. puses tiesvedībā par bērna nodošanu un par tiesībām uzturēt personiskas attiecības ar bērnu;
 16. puses, kuras ierosina tiesvedību par tiesībām, kas izriet no obligātās pensijas un vispārējās medicīniskās apdrošināšanas, par bezdarbnieka tiesībām saskaņā ar nodarbinātības noteikumiem un par sociālās palīdzības tiesībām;
 17. puses, kuras ierosina tiesvedību, lai aizsargātu Konstitūcijā garantētās cilvēktiesības un brīvības pret galīgiem aktiem, kas attiecas uz personu;
 18. puses strīdos par vides piesārņojuma atlīdzināšanu;
 19. arodbiedrības un augstāka līmeņa arodbiedrību savienības — civillietās par tiesas apstiprinātu aizvietotāju un kolektīvos darba strīdos; arodbiedrību pārstāvji civillietās par darbinieku padomes pilnvaru īstenošanu;
 20. patērētāji kā parādnieki bankrota lietās;
 21. citas personas un struktūras — atbilstoši īpašām tiesību normām.

Cita valsts ir atbrīvota no nodevu samaksas, ja to nosaka starptautisks nolīgums vai tai piemēro savstarpību.

Ja rodas šaubas par savstarpības nosacījumiem, tiesa lūdz Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Iepriekš 10. punktā norādītais atbrīvojums attiecas uz humānās palīdzības organizācijām, par kurām attiecīgu lēmumu ir pieņēmis par sociālās palīdzības lietām atbildīgais ministrs.

Atbrīvojumu no tiesas nodevu samaksas nepiemēro pašvaldību un pilsētu iestādēm, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar īpašām tiesību normām tām ir uzticēts pildīt valsts iestāžu funkcijas.

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrās ir jāmaksā šādas nodevas:

 • par Eiropas maksājuma rīkojuma priekšlikumu maksā prasītājs,
 • par lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā prasītājs,
 • par sūdzību attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā prasītājs.

Ja procedūrā tiek ierosināta tiesvedība:

 • par spriedumu maksā prasītājs,
 • par apelāciju maksā apelācijas iesniedzējs,
 • par atbildi uz apelāciju maksā atbildes iesniedzējs (atbilde nav jāsniedz obligāti),
 • tiesiskās aizsardzības ārkārtas līdzeklis — ir atļauts pārskatīt otrās instances tiesas nolēmumu, ja strīda summa pārsniedz 200 000,00 HRK,
 • tiesas nodevas apmaksā pārskatīšanas pieteicējs un pārskatīšanas atbildētājs (atbilde nav jāsniedz obligāti).

Cik liela ir maksājamā summa?

I. Par prasību, pretprasību, spriedumu vai iebildumu pret maksājuma rīkojumu ir jāsamaksā tiesas nodeva proporcionāli strīda summai (aprēķinā ņem vērā tikai galvenajā pieteikumā norādīto summu, neskaitot procentus un izmaksas):

Summa no

līdz (HRK)

Nodeva (HRK)

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Ja summa pārsniedz 15 000,00 HRK, ir jāmaksā nodeva 500,00 HRK apmērā un 1 % no summas virs 15 000,00 HRK, bet ne vairāk kā 5000,00 HRK.

II. Par Eiropas maksājuma rīkojuma priekšlikumu, lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, atbildi uz apelāciju vai pārskatīšanu ir jāmaksā puse no I punktā norādītās nodevas.

III. Par sprieduma apelāciju vai pārskatīšanu jāmaksā divkārša I punktā norādītās tiesas nodevas summa.

IV. Tiesas nodeva nav jāmaksā, ja tiesvedības laikā tiek panākts izlīgums.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja puse nav samaksājusi tiesas nodevas noteiktajā termiņā vai nav nekavējoties informējusi tiesu par samaksu, tiesa turpmāko 15 dienu laikā izdod izpildes rīkojumu, kas attiecas uz nolēmumu par nodevām vai nolēmumu par sūdzību, un iesniedz to Finanšu aģentūrai, kura summu piespiedu kārtā iekasē no puses līdzekļiem, kā paredzēts likumā, kas regulē spriedumu par naudas līdzekļiem izpildi.

Tiesas nodevu likuma 28. pantā noteikts, ka tiesa vispirms brīdina tiesvedības pusi par nodevas samaksas pienākumu. Ja puse bez kavēšanās neizpilda šo pienākumu, tiesa pieprasa, lai puse samaksā nodevu trīs dienu laikā. Ja puse uz brīdinājumu nereaģē vai nav bijusi klāt tiesvedībā, par kuru jāmaksā nodeva, un nav šo nodevu samaksājusi, tiesa pieņem nolēmumu par nodevu, piemērojot papildu maksu 100 HRK apmērā.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas maksājumu, maksājot skaidrā naudā, ar Horvātijas Republikas izdotajām zīmogmarkām vai elektroniski.

Nodevu skaidrā naudā var samaksāt arī tiesas grāmatvedībā. Šādā gadījumā tiesas pienākums ir piecu dienu laikā no iekasēšanas dienas iemaksāt šo naudu tiesas nodevu ieņēmumu budžetā.

Nodevu var apmaksāt ar zīmogmarkām, ja nodevas summa ir mazāka par 100 HRK.

Informācija par nodevu nomaksas veidiem tiek publiskota elektroniskā ziņojumu dēļa vietnē, tiesu tīmekļa vietnēs un tiesu birojos.

Jebkurā bankas filiālē vai pasta nodaļā tiesas nodevas var iemaksāt Horvātijas Republikas valsts budžetā.

Lai tiesas nodevas samaksātu no ārvalstīm, jāietver šāda informācija:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Žiro konts (CC): 1001005-1863000160

Kods: HR64

Atsauces numurs: 5045-20735-personas kods (vai cits maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: Horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerctiesas vārdā

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda, ka tā ir nodeva par lietu ________ (lietas numurs un maksājuma apraksts, piemēram, “tiesas nodeva par priekšlikumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu”).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Līdzko maksājums ir veikts, maksājuma apstiprinājums jānosūta tiesai, kas izskata lietu, par kuru nodeva tiek maksāta, norādot atsauci uz izskatāmās lietas numuru (ja lietas numurs ir zināms). Gadījumā, kad tiek iesniegts pieprasījums izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, pieprasījumam jāpievieno pierādījums par bankā veiktu maksājumu.

Puses regulāri iesniedz dokumentus tiesai, nosūtot tos pa pastu (ierakstīta vai parasta sūtījuma veidā) vai iesniedzot tos elektroniski tiesu darbības informācijas sistēmā tādā formātā, kāds noteikts īpašajos noteikumos.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.