Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa ir jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Procesuālie noteikumi, ar ko reglamentē Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu Kiprā, ir 2008. gada Procesuālie noteikumi par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (7/2008), kas stājās spēkā 2008. gada 12. jūnijā.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Minēto procesuālo noteikumu 25. pantā ir noteikts, ka maksājamās tiesas nodevas nedrīkst pārsniegt tiesas nodevas, ko iekasē par parasto civiltiesvedību, saskaņā ar attiecīgo cenrādi, kas ietverts VIII pielikuma H veidlapā (norādīta tālāk).

Cik liela summa ir jāmaksā?

Sk. atbildi uz 2. jautājumu iepriekš.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Jūsu pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru netiks izskatīts, ja nebūs samaksātas tiesas nodevas.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt ar Kipras Centrālās bankas starpniecību.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad Centrālā banka ir apstiprinājusi apgabaltiesai, ka ir saņēmusi pārskaitījumu ar kredītzīmi, lieta tiek nodota kompetentajam tiesnesim, kurš, ja ir izpildīti nosacījumi, uzdod izpildīt Eiropas maksājuma rīkojumu.

VIII PIELIKUMS

TIESAS NODEVAS

H veidlapa

2008. gada Procesuālie noteikumi par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru,

25. noteikuma 2. punkts

Pozīcija

Zīmognodeva (EUR)

a) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 100 EUR, bet nepārsniedz 500 EUR

17,00

b) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 500 EUR, bet nepārsniedz 2000 EUR

31,00

c) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 2000 EUR, bet nepārsniedz 10 000 EUR

48,00

d) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 10 000 EUR, bet nepārsniedz 50 000 EUR

94,00

e) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 50 000 EUR, bet nepārsniedz 100 000 EUR

154,00

f) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 100 000 EUR, bet nepārsniedz 500 000 EUR

256,00

g) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 500 000 EUR, bet nepārsniedz 2 000 000 EUR

342,00

h) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 2 000 000 EUR

427,00

Ja pēc prasības pieteikuma iesniegšanas prasītāja prasītā summa palielinās, ir jāsamaksā nodevu starpība.

Ja strīdus priekšmeta vērtība palielinās, jo ir iesniegta pretprasība, atbildētājam (pretprasītājam) ir jāsamaksā nodevu starpība.

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.