Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Ievads

Kādas nodevas ir jāmaksā?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiek, ja nodevas nesamaksā laikus?

Kā un kur var samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad nodevas ir samaksātas?

Ievads

Tiesas nodevas reglamentē Likums Nr. 549/1991 par tiesas nodevām. Likuma pielikumā ir sniegts nodevu cenrādis. Nodevas ieskaita valsts budžetā.

Nodevas tiek iemaksātas attiecīgās tiesas kontā, kas atvērts Čehijas Nacionālajā bankā. Nodevas, kas nepārsniedz 5000 CZK, var apmaksāt arī ar zīmogmarkām.

Kādas nodevas ir jāmaksā?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā jāmaksā nodevas, kas paredzētas vispārējos noteikumos. Šajā procedūrā piemēro tādas pašas nodevas kā citās civillietās.

Cik liela ir maksājamā summa?

Procesuālo nodevu likme ir vai nu fiksēta summa, vai procenti gadījumos, kad ir noteikta pamata naudas summa. Nodevā maksājamo procentuālo summu aprēķina, pamata summu reizinot ar nodevas likmi. Konkrētas likmes ir noteiktas cenrādī Likuma Nr. 549/1991 par tiesas nodevām pielikumā.

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā ir spēkā pamata noteikums, kas balstās uz maksājuma kritēriju. Iesniedzot pieteikumu par civillietas ierosināšanu attiecībā uz maksājumu, ir jāmaksā šāda nodeva:

  • ja summa ir līdz 20 000 CZK, jāmaksā fiksēta nodeva 1000 CZK apmērā,
  • ja summa ir lielāka par 20 000 CZK, bet nepārsniedz 40 000 000 CZK, nodevas apmērs ir 5% no summas,
  • ja summa pārsniedz 40 000 000 CZK, nodevas apmērs ir 2 000 000 CZK, kam pieskaita 1% no summas virs 40 000 000 CZK; summas virs 250 000 000 CZK neskaita.

Kas notiek, ja nodevas nesamaksā laikus?

Pienākums maksāt nodevu stājas spēkā, kad tiek iesniegta prasība vai — pārsūdzības gadījumā — kad tiek iesniegta pārsūdzība, kā arī tad, kad maksāšanas pienākumu uzliek tiesa vai cita iestāde. Nodevas ir jāmaksā, tiklīdz stājas spēkā maksāšanas pienākums.

Ja nodeva netiek samaksāta līdz ar prasības vai pārsūdzības iesniegšanu, tiesa pieprasa, lai iesniedzējs to samaksā tiesas noteiktā termiņā; ja līdz termiņa beigām nodeva nav samaksāta, tiesa aptur procedūru (izņemot dažus likumā noteiktus gadījumus). Pēc termiņa beigām samaksātu nodevu neņem vērā.

Kad lēmums par procedūras apturēšanu nesamaksātu nodevu dēļ kļūst galīgs, maksāšanas pienākums izbeidzas.

Kā un kur var samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt ar bankas pārskaitījumu uz attiecīgās tiesas kontu. Bankas rekvizīti ir atrodami katras tiesas tīmekļa vietnē — to adreses ir publicētas interneta portālā https://www.justice.cz/. Nodevas līdz 5000 CZK apmērā var apmaksāt arī ar zīmogmarkām.

Par procesuālajām nodevām lemj tiesa, kuras jurisdikcijā teritoriāli un pēc būtības ir lietas izskatīšana un sprieduma pieņemšana pirmajā instancē. Par procesuālajām nodevām apelācijas tiesā vai pēdējās instances apelācijas tiesā lemj tiesa, kura attiecīgajā lietā pieņēmusi spriedumu pirmajā instancē, ja vien turpmāk nav noteikts citādi.

Ja personai ir pienākums maksāt nodevu saistībā ar apelāciju vai galīgo apelācijas lēmumu pēc būtības vai saistībā ar apelāciju vai galīgo apelācijas lēmumu, ar ko tiks noslēgta tiesvedība, par tiesas nodevām lemj pirmās instances tiesa, ja vien par šo jautājumu nelemj apelācijas tiesa vai pēdējās instances apelācijas tiesa.

Ko darīt, kad nodevas ir samaksātas?

Kad uz kompetentās tiesas bankas kontu ir pārskaitīta nauda vai kad kompetentajai tiesai ir nodotas zīmogmarkas, personas pienākums maksāt nodevu ir izpildīts. Nav nepieciešams iesniegt nekādus dokumentus.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.