Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ir vienkāršota procedūra spriedumu iegūšanai attiecībā uz neapstrīdētiem prasījumiem pārrobežu civillietās un komerclietās. Pārrobežu lietā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība.

Kādi ir izdevumi?

Iesniedzot Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, ir jāsamaksā tiesas nodevas. Ja vēlaties maksāt ar debetkarti vai kredītkarti, attiecīgās kartes dati jānorāda Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma A veidlapas papildinājumā.

Ja jānodrošina prasījuma izpilde, ir jāmaksā papildu tiesas nodeva. Sīkāka informācija par iespējamo procedūru veidiem ir pieejama lapā par izpildes procedūrām Anglijā un Velsā.

Cik man jāmaksā?

Anglijā un Velsā piemērojamās tiesas nodevas ir uzskaitītas informatīvajā materiālā EX50 - Tiesas nodevas civillietās un ģimenes lietās.

Maksājamā nodeva ir atkarīga no prasījuma summas.

Uzskatāmības labad turpmāk tabulā norādītas nodevas, kas ir spēkā no 2016. gada 17. novembra. Tiesas nodevas var mainīties, tāpēc vienmēr jāsazinās ar tiesu, juridisko pārstāvi vai citām iesaistītajām personām vai organizācijām, lai noskaidrotu, vai summa joprojām atbilst spēkā esošajai nodevai. Nodevas norādītas sterliņu mārciņās (GBP); lai pārrēķinātu summu uz eiro, jāizmanto maiņas kurss, kas ir spēkā dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1. Sākot procedūru (arī procedūru, ko sāk pēc izdošanas atļaujas saņemšanas) naudas summas atgūšanai, nodeva ir atkarīga no prasījuma summas. Prasījuma summa

Nodeva (£):

a) nepārsniedz 300 £

35 £

b) pārsniedz 300 £, bet nepārsniedz 500 £

50 £

c) pārsniedz 500 £, bet nepārsniedz 1000 £

70 £

d) pārsniedz 1000 £, bet nepārsniedz 1500 £

80 £

e) pārsniedz 1500 £, bet nepārsniedz 3000 £

115 £

f) pārsniedz 3000 £, bet nepārsniedz 5000 £

205 £

g) pārsniedz 5000 £, bet nepārsniedz 10 000 £

455 £

h) pārsniedz 10 000 £, bet nepārsniedz 200 000 £

5% no prasījuma summas

i) pārsniedz 200 000 £

10 000 £

Par prasījuma izpildi ir jāmaksā papildu nodeva.

Tiesas nodeva ir jāmaksā par pieteikuma iesniegšanu tiesā, un dažādos tiesvedības posmos jāmaksā papildu tiesas nodevas. Jums var būt tiesības uz atbrīvojumu no nodevas (tas atkarīgs no jūsu personīgajiem apstākļiem), proti, jūs var pilnībā vai daļēji atbrīvot no tiesas nodevas nomaksas. Tomēr attiecībā uz katru tiesvedības gaitā maksājamo nodevu pieteikums par atbrīvojumu no tās ir jāiesniedz atsevišķi. Piemēram, ja piesakāties atbrīvojumam, kad iesniedzat sākotnējo pieteikumu, tad atbrīvojums attieksies tikai uz pirmo nodevu par lietas sākšanu. Tas tā ir tādēļ, ka tiesvedības laikā jūsu personīgie apstākļi var mainīties — vēlāk jūs varat vairs neatbilst atbrīvojuma piešķiršanas kritērijiem. Tāpat arī varat tiesvedības gaitā iegūt tiesības uz atbrīvojumu no nodevas.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs nenorāda pareizu kredītkartes informāciju vai kāda iemesla dēļ maksājums neizdodas, kompetentā tiesa nosūta prasītājam B veidlapu “Pieprasījums prasītājam papildināt un/vai labot Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu”, prasot norādīt derīgas kredītkartes datus, lai būtu iespējams samaksāt tiesas nodevas. Kamēr maksājums nav pareizi veikts, pieteikums netiek virzīts tālāk.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Lai samaksātu tiesas nodevu, jāiesniedz tiesai pareizi maksājuma dati. Sākotnēji attiecīgie dati jānorāda Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma A veidlapā.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti vai kredītkarti. Iespējams, ka tiesā, kurai tiek iesniegts pieteikums, nebūs pieejami visi A veidlapā minētie maksājuma veidi. Prasītājam tiesā jānoskaidro, kādos veidos ir iespējams samaksāt nodevu.

Var būt arī iespēja veikt kredītkartes maksājumu, izmantojot tālruni. Daudzās tiesās ir aprīkojums, kas ļauj pieņemt karšu maksājumus šādā veidā, tomēr vispirms jāsazinās ar attiecīgo tiesu, lai pārliecinātos, ka tas būs iespējams.

Elektronisku maksājumu var prasīt tikai no personas, kam ir adrese Apvienotajā Karalistē.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ja pieteikums iesniegts pareizi, tiesa izdod atbildētājam Eiropas maksājuma rīkojumu (E veidlapa). Vienlaikus prasītājam tiek nosūtīts paziņojums par izdošanu, kā arī maksājuma kvīts.

Kvīts izmērs parasti ir 8 cm x 12 cm, tās augšējā daļā ir norādīts tiesas nosaukums un pasta adrese, bet apakšā — samaksātā summa, maksājuma datums un laiks.

Plašāka informācija pieejama lapā par pārrobežu prasījumiem Eiropas Savienībā.

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.