Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Igaunija

Ja valsts nodeva ir jāmaksā, pamatojoties uz tiesas spriedumu, tā ir jāiemaksā spriedumā minētajā kontā, norādot spriedumā minēto atsauces numuru.

Saturu nodrošina
Igaunija

Ievads

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat pieteikumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva, kāda jāmaksā, iesniedzot pieteikumu valsts procedūrā. Valsts nodevas un citas procesuālās maksas reglamentē Civilprocesa kodekss un Valsts nodevu likums. Valsts nodevas un procesuālās maksas tiesai var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Iesniedzot pieteikumu, jums jāsamaksā valsts nodeva, lai segtu tiesvedības izmaksas. Tiesvedības laikā var rasties arī citas izmaksas, piemēram, izdevumi par procesuālo dokumentu izsniegšanu un izdevumi par mutisko vai rakstisko tulkošanu.

Cik liela summa man jāmaksā?

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat pieteikumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, valsts nodeva, kas jāmaksā, ir tāda pati kā par pieteikumu valsts procedūrā. Valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no prasības vērtības. Piemēram, ja prasības summa ir līdz 500 eiro, jāmaksā valsts nodeva 140 eiro apmērā, ja prasības summa ir 1000 eiro, valsts nodevas apmērs ir 245 eiro, ja prasības summa ir 1500 EUR, valsts nodevā jāmaksā 280 EUR, bet, ja prasības summa ir 2000 eiro, valsts nodevas apmērs ir 315 eiro.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Iesniedzot pieteikumu, jums iepriekš jāsamaksā valsts nodeva. Ja valsts nodevu neesat samaksājis, tiesa dos jums iespēju to samaksāt tās noteiktā termiņā. Ja līdz šim termiņam valsts nodevu nesamaksāsiet, tiesa jūsu pieteikumu noraidīs.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Valsts nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Ar kredītkarti maksāt nevar. Visiem maksājumiem, kas paredzēti tiesām, maksājuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

Ja maksājat valsts nodevu iepriekš, jums jāizmanto maksājuma rīkojuma saziņas aile, lai pēc iespējas precīzāk norādītu procedūru, par kuru maksājat valsts nodevu. Ja jūs iesniedzat pieteikumu, izmantojot publisko e-datni, jūs varat samaksāt valsts nodevu tajā pašā vidē, izmantojot bankas tiešsaistes saiti. Ja valsts nodeva ir jāmaksā, pamatojoties uz tiesas spriedumu, tā ir jāiemaksā spriedumā minētajā kontā, norādot spriedumā minēto atsauces numuru.

Plašāka informācija par kontiem, uz kuriem jāpārskaita valsts nodevas, un tiesu atsauces numuriem pieejama Igaunijas tiesu tīmekļa vietnē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz tiesai informācija, kas apliecina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārliecināties par valsts nodevas saņemšanu. Jāiesniedz šāda informācija: valsts nodevas maksātāja vārds un uzvārds vai nosaukums, bankas rekvizīti un konts, uz kuru pārskaitīta valsts nodeva, samaksātā summa un samaksas datums. Tiesa par maksājuma saņemšanu var pārliecināties elektroniski, t. i., jums nav jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Tomēr nepieciešamības gadījumā tiesa var jums to pieprasīt.

Lapa atjaunināta: 14/12/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.