Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Ievads

Ja esat privātpersona un jūs vai jūsu advokāts, kurš rīkojas jūsu vārdā, iesniedzat tiesā pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojumu (Regulas (EK) Nr. 1896/2006 A veidlapa), jums jāsamaksā attiecīgās tiesas nodevas, kas paredzētas valsts tiesību aktos. Ja pieteikumu iesniedzat personīgi bez advokāta starpniecības, jums nav iepriekš jāmaksā advokāta honorārs (sk. regulas 26. apsvērumu). Ja jūsu pieteikums tiek pieņemts un tiek izdots Eiropas maksājuma rīkojums (regulas E veidlapa), un ja vēlāk netiek celti iebildumi un rīkojums tiek pasludināts par izpildāmu (G veidlapa), jūs saņemsiet izpildes rīkojumu, un jums būs jāsamaksā nodeva par apliecinātu kopiju (télos apográfou), kuras apmērs būs atkarīgs no prasības veida (saskaņā ar Zīmognodevu kodeksu (Kódika Telón Chartosímou)).

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Iesniedzot A veidlapu, jums būs jāsamaksā zīmognodeva (télos chartosímou — marku pievieno pieteikumam, sk. Zīmognodevu kodeksu) un tiesas zīmognodeva (télos dikastikoú ensímou — jums jāiegādājas tiesas zīmognodeva vai jāiesniedz nodokļu iestādes izdota B tipa kvīts (DOY) — kas ir elektroniska versija – , kas jāiekļauj lietas materiālos; sk. Likumu 3978/1912, kas grozīts ar Likuma 4093/2012 1. pantu (IC1): astoņi tūkstoši no pieprasītās summas, pieskaitot parafiskālās nodevas, ja pieprasītā summa pārsniedz 200 EUR. Papildus ir jāveic maksājumi valsts iestādēm, kas tiek aprēķināti, pamatojoties uz prasības summu.

Cik liela summa jāmaksā?

Tiesas izdevumu summu aprēķina, pamatojoties uz summu, par kādu tiek prasīts rīkojums, saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Tiesa neizskatīs jūsu pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojumu vai par tāda Eiropas maksājuma rīkojuma izpildi, kas pasludināts par izpildāmu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tikai personīgi tiesā, kurai iesniedz A veidlapu vai no kuras tiek prasīts izpildes rīkojums, pamatojoties uz G veidlapu. Patlaban nav paredzēta elektroniska tiesas nodevu samaksa.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz pieteikums tiesā.

Lapa atjaunināta: 12/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.