Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrās, ko uzsāk Ungārijā, lai panāktu neapstrīdēta finanšu prasījuma izpildi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir jāsamaksā nodeva par notariālu procedūru, kuras summa ir noteikta 2009. gada Likumā L par maksājuma rīkojuma procedūrām un tieslietu ministra 1991. gada 26. novembra Dekrētā Nr. 14/1991 par notāra nodevām. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, uzsākot procedūru, jāsamaksā notāra nodeva 3 % apmērā no prasījuma vērtības. Prasītājs var izvēlēties, vai maksājumu veikt skaidrā naudā vai ar kredīt-/debetkarti notāra birojā, vai ar pārskaitījumu uz notāra bankas kontu, vai ar pasta pārvedumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Uzsākot procedūru, ir jāsamaksā notāra nodeva.

Cik liela summa jāmaksā?

Notāra nodevas apmērs ir 3 % no finanšu prasījuma summas, neskaitot maksas (procentus, izmaksas); vairākiem prasījumiem notāra nodeva ir 3 % no maksājumu summas, taču tā nevar būt mazāka par 5000 HUF un lielāka par 300 000 HUF. Ja procedūrā iesaistītas vairāk nekā piecas personas, minimālā nodeva ir 1000 HUF reiz pušu skaits. Ja finanšu prasījums ir denominēts citā valūtā, nevis HUF, nodeva jāsamaksā par prasījuma ekvivalentu HUF valūtā, ko aprēķina, pamatojoties uz Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu dienā, kad tiek iesniegts pieteikums.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja prasītājs nesamaksā notāra nodevu, kad procedūra tiek uzsākta, procedūras notārs pieprasa, lai prasītājs samaksā notāra nodevu. Ja prasītājs neizpilda šo prasību noteiktajā termiņā, notārs noraida pieteikumu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Prasītājs notāra nodevas samaksai var izvēlēties vienu no šiem veidiem:

  1. skaidrā naudā procedūras notāram;
  2. jebkurā pasta nodaļā ar pasta pārvedumu uz procedūras notāra norādīto norēķinu kontu;
  3. ar bankas pārskaitījumu uz notāra bankas kontu;
  4. ja procedūras notāra birojā ir pieejams atbilstošs tehniskais aprīkojums, maksājumu var veikt ar kredīt-/debetkarti.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ja notāra nodeva tiek samaksāta skaidrā naudā vai ar kredīt-/debetkarti notāra birojā, prasītājam nav jāiesniedz maksājuma apliecinājums.

Ja prasītājs samaksā notāra nodevu ar pasta pārvedumu, pieteikumam par Eiropas maksājuma rīkojumu jāpievieno maksājumu apliecinoša kvīts.

Ja prasītājs samaksā notāra nodevu ar bankas pārskaitījumu uz notāra bankas kontu, pieteikumam par Eiropas maksājuma rīkojumu jāpievieno bankas pārskats par attiecīgo dienu vai tā kopija, kas apliecina, ka summa ir debetēta.

Lapa atjaunināta: 07/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.