Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Valsts noteikumi par tiesas nodevu samaksu ir iekļauti šādos tiesību aktos:

2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 22;

2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 23;

2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 24.

Pašlaik Īrijas rīkojumos par tiesas nodevām nav paredzēta nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumiem. Tātad pieteikumu varat iesniegt, par to nekādu nodevu nemaksājot.

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.