Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesvedības izmaksām izklāstīti Konsolidētajā likumā par tiesāšanās izdevumiem (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), kas ietverts 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrētā Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Civilprasībās katra puse sedz izmaksas, kas saistītas ar tās dokumentiem un dokumentiem, kuri nepieciešami tiesvedībai, ja tiesību aktos ir noteikts vai tiesa pieprasa, lai attiecīgā puse sedz šīs izmaksas (Konsolidētā likuma par tiesāšanās izdevumiem 8. pants, Prezidenta dekrēts Nr. 115/2002).

Civilprasībās jāmaksā šādas nodevas:

  • standarta nodeva par prasības celšanu;
  • apkalpošanas nodevas;
  • nodevas par kopijām.

Cik liela summa jāmaksā?

Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 attiecīgi 13. un 30. pantā ir noteiktas maksājamās summas standarta nodevai un avansa maksājumam, lai segtu dokumentu izsniegšanas izmaksas pēc tiesas pieprasījuma.

Nodevas par kopijām reglamentē Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 267. pants un turpmākie panti, un tās ir uzskaitītas dekrētam pievienotajā 6., 7. un 8. tabulā.

Saskaņā ar 46. pantu Likumā Nr. 374/1991, ar ko izveido Miertiesu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Itālijā miertiesas ir juridiski kvalificētas], jāmaksā tikai standarta nodeva par dokumentiem un spriedumiem par summām, kas nepārsniedz 1033 EUR.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja maksājums netiks veikts, tiesa vai parādu piedziņas uzņēmums (ir noslēgta vienošanās ar Equitalia Giustizia SpA) izsniegs maksājuma brīdinājumu ar norādījumiem par to, kā veikt standarta nodevas maksājumu (Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 248. pants).

Ja netiks samaksātas nodevas par kopijām un summa, kas paredzēta Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 30. pantā, tiesa var atteikties pieņemt dokumentu (Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 285. pants).

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Ja maksājums tiek veikts Itālijā ar pasta konta starpniecību, jāizmanto veidlapa F23 vai markas, kas iegādātas no pilnvarotiem tabakas izstrādājumu tirgotājiem un mazumtirgotājiem.

Maksājumi no ārvalstīm ar bankas pārskaitījumu jāveic uz šādu kontu:

BICBITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc maksājuma veikšanas jāsaņem attiecīgā kvīts, ko uzrādīt tiesai kā apliecinājumu par maksājumu.

Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.