Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Ievads

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 33.pantu tiesāšanās izdevumi ir

1) tiesas izdevumi;

2) drošības nauda;

3) ar lietas vešanu saistītie izdevumi.

Kādi ir izdevumi?

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, maksājama valsts nodeva.

Tiesvedības laikā pusei var nākties valsts ienākumos maksāt arī ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus (piemēram, ar atbildētāja meklēšanu, ko lūdzi veikt prasītājs, saistītie izdevumi, ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi).

Cik man jāmaksā?

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 9.punktu par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru valsts nodevas apmērs ir 2 procenti no parāda summas, bet ne vairāk par 500 euro.

Savukārt ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus apmērs var svārstīties atkarībā no vairākiem faktoriem (piemēram, atkarībā no dokumentu nosūtījuma veida – vienkāršā pasta sūtījumā vai elektroniskā pasta sūtījumā).

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasības pieteikumam nav pievienoti dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, tad tiesa, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 133.pantu, atstāj prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam.

Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Savukārt, ja tiesas izdevumi saistīti ar dokumentu izsniegšanu, tiesa tos neizsniedz, pirms netiek samaksāta attiecīgā nodeva. Bet gadījumā, ja līdz lietas izskatīšanai ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi valsts ienākumos netiek iemaksāti labprātīgi, tos piedzen piespiedu kārtā pēc tiesas sprieduma izpildes vispārīgajiem noteikumiem.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Valsts nodevas un tiesu konti.

Valsts nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva (Civilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Valsts nodevu par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (Civilprocesa likuma 34.panta sestā daļa) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV71TREL1060190911300

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītos izdevumus var samaksāt, veicot maksājumu uz Tiesu administrācijas kontu. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 39. pants) un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 406.3pants):

Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.: 90001672316

Konta Nr.: LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot pieteikumu tiesā, pievienojami dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi iemaksājami līdz lietas izskatīšanai.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.