Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 33. panta otro daļu tiesas izdevumi ir:

  • valsts nodeva;
  • kancelejas nodeva;
  • ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Par katru prasības pieteikumu - sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem Civilprocesa likuma 34.pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā - maksājama valsts nodeva. Civilprocesa likuma 43. pantā uzskaitīts to subjektu loks, kuri no tiesas izdevumu (tostarp valsts nodevas) samaksas ir atbrīvoti.

Pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, norādītās summas piespriež prasītājam proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram, bet atbildētājam — proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta. Valsts nodeva par blakus sūdzību par tiesas lēmumu, pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, netiek atlīdzināta.

Ja prasītājs atsakās no prasības, viņš atlīdzina atbildētājam radušos tiesas izdevumus. Prasītāja samaksātos tiesas izdevumus šajā gadījumā atbildētājs neatlīdzina. Tomēr, ja prasītājs neuztur savus prasījumus tāpēc, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesa pēc prasītāja lūguma piespriež no atbildētāja prasītāja samaksātos tiesas izdevumus.

Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, tiesa pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos tiesas izdevumus.

Tiesas izdevumi, ja prasītājs no to samaksāšanas bijis atbrīvots, piespriežami no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

Kādi ir izdevumi?

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, maksājama valsts nodeva.

Tiesvedības laikā pusei var nākties valsts ienākumos maksāt arī citus tiesas izdevumus – kancelejas nodevu (piemēram, par procesuālo dokumentu norakstu un dublikātu izsniegšanu) un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus (piemēram, ar atbildētāja meklēšanu, ko lūdzi veikt prasītājs, saistītie izdevumi, ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi).

Cik man jāmaksā?

Iesniedzot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, maksājama valsts nodeva— 2 procenti no parāda summas, bet ne vairāk par 498,01 euro. Kancelejas nodeva maksājama Civilprocesa likuma 38. pantā noteiktajā apmērā. Savukārt ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus apmērs var svārstīties atkarībā no vairākiem faktoriem (piemēram, atkarībā no dokumentu nosūtījuma veida – vienkāršā pasta sūtījumā vai elektroniskā pasta sūtījumā).

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasības pieteikumam nav pievienoti dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, tad tiesa, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 133.pantu, atstāj prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam.

Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Savukārt, ja tiesas izdevumi saistīti ar dokumentu izsniegšanu, tiesa tos neizsniedz, pirms netiek samaksāta attiecīgā nodeva. Bet gadījumā, ja līdz lietas izskatīšanai ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi valsts ienākumos netiek iemaksāti labprātīgi, tos piedzen piespiedu kārtā pēc tiesas sprieduma izpildes vispārīgajiem noteikumiem.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Valsts nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva (Civilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Valsts nodevu par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (Civilprocesa likuma 34.panta sestā daļa) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV71TREL1060190911300

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kancelejas nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Kancelejas nodeva (Civilprocesa likuma 38. pants) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr. LV39TREL1060190911100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja kancelejas nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta kancelejas nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītos izdevumus var samaksāt, veicot maksājumu uz Tiesu administrācijas kontu. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 39. pants) un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 406.3pants):

Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.: 90001672316

Konta Nr.: LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot pieteikumu tiesā, pievienojami dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Arī kancelejas nodeva maksājama pirms attiecīgā pakalpojuma izdarīšanas. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi iemaksājami līdz lietas izskatīšanai.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.