Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Ievads

Lietās, kas saistītas ar Eiropas maksājuma rīkojumu, ir piemērojami noteikumi par zīmognodevas aprēķināšanu un samaksu, kas noteikti Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa ... panta 1.–3. punktā.

Atbilstoši Lietuvas Republikas valdības 2011. gada 27. oktobra Rezolūcijai Nr. 1240, ar ko apstiprina Noteikumus par zīmognodevas aprēķināšanu, samaksu, mijieskaitu un atmaksu, šo nodevu var samaksāt arī elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Zīmognodeva ir maksājama nākamajā punktā norādītās summas apmērā.

Cik liela summa jāmaksā?

Ja iesniedz pieteikumu par tiesas rīkojumu, zīmognodevas summa ir vienāda ar ceturto daļu no summas, kas maksājama par tiesvedību, tomēr tā nevar būt mazāka par desmit eiro, izņemot, ja attiecīgā persona ar tiesību aktiem vai tiesas nolēmumu ir pilnīgi vai daļēji atbrīvota no zīmognodevas maksāšanas vai ja zīmognodevas maksāšana ir atlikta.

Ja pēc tam, kad tiesa ir izdevusi rīkojumu, parādnieks iesniedz iebildumus vai kreditors iesniedz prasības pieteikumu atbilstoši vispārējai procedūrai, iepriekš minēto zīmognodevu atskaita no zīmognodevas summas, kas jāmaksā par pieteikumu.

Ja uzskata, ka kreditora pieteikums nav iesniegts Civilprocesa kodeksa 439. panta 6. punktā minētajā gadījumā, zīmognodevu pieteikuma iesniedzējam neatmaksā.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Pieteikumam jāpievieno dokumenti un citi pierādījumi, ar kuriem tiek pamatoti pieteikuma iesniedzēja prasījumi, kā arī pierādījumi, ka zīmognodeva ir samaksāta.

Ja zīmognodeva nav samaksāta, tiesa izdod rīkojumu, nosakot pietiekamu termiņu izpildei, kas nevar būt īsāks par septiņām dienām. Rīkojumu izsniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā izdošanas.

Ja tiesvedības puse, kura iesniedz procesuālo dokumentu, ir izpildījusi tiesas norādījumus noteiktajā termiņā, procesuālo dokumentu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas sākotnēji iesniegts tiesai. Visos citos gadījumos procesuālo dokumentu uzskata par neiesniegtu, un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no izpildei noteiktā termiņa beigām tiesnesis izdod rīkojumu par procesuālā dokumenta un visu pavaddokumentu atgriešanu personai, kura tos iesniegusi.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Zīmognodeva jāsamaksā Finanšu ministrijas pakļautībā esošās Valsts nodokļu inspekcijas budžeta ieņēmumu kontā. Maksātājs var izvēlēties norēķinu veidu (izmantojot internetbanku, skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu u. c.).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Zīmognodevas samaksu apliecina, iesniedzot maksājuma rīkojumu vai citu maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā jābūt norādītiem šādiem datiem:

  1. maksātāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskām personām — nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs);
  2. otras puses (atbildētāja, parādnieka u. c.) vārds, uzvārds un personas kods (juridiskām personām — nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs);
  3. samaksas datums;
  4. maksājuma kods;
  5. samaksātā summa;
  6. maksājuma mērķis (norādīts kā “zīmognodeva”), un tās tiesas nosaukums, kurā tiek uzsākta tiesvedība.

Ja zīmognodevu samaksā tiesvedības puses pārstāvis (advokāts, juridiskais asistents vai cita persona, kura pārstāv puses intereses), maksājuma rīkojumā vai maksājumu apliecinošajā dokumentā papildus iepriekš minētajiem datiem jābūt norādītam pārstāvētās puses vārdam, uzvārdam un personas kodam (juridiskām personām — nosaukumam un reģistrācijas numuram).

Ja zīmognodevu samaksā elektroniski, nav vajadzīgi dokumenti, kas apliecina zīmognodevas samaksu.

Lapa atjaunināta: 23/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.