Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra (Regula (EK) Nr. 1896/2006, kas stājās spēkā 2008. gada 12. decembrī) ļauj kreditoriem atgūt neapstrīdētus pārrobežu prasījumus civillietās un komerclietās atbilstoši vienotai procedūrai, ko veic, pamatojoties uz standarta veidlapām. Šajā procedūrā nav nepieciešama pušu ierašanās tiesā. Minēto regulu piemēro visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Tiesu iestāžu padome (Raad voor de rechtspraak) ir iecēlusi Hāgas Rajona tiesu (Rechtbank Den Haag) par vienīgo rajona tiesu ar Eiropas maksājuma rīkojumiem saistītu lietu izskatīšanai. Ja tiek iesniegts paziņojums par iebildumu, tiesvedību var turpināt saskaņā ar parastajiem teritoriālās jurisdikcijas noteikumiem.

Lai iesniegtu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, jāizmanto A veidlapa. Minētā veidlapa ir pieejama visās Eiropas Savienības valodās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Veidlapa

Pieteikumus var iesniegt Hāgas Rajona tiesā tikai nīderlandiešu valodā.

Pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā var nosūtīt uz šādu adresi:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tiesas Vispārējo lietu kanceleju (griffie Algemene Zaken). Tiesas Vispārējo lietu kancelejas tālruņa numurs ir +31 (0)70-381 22 64.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Nodevu apmērs ir atkarīgs no pamatprasības summas. Sk. arī punktu “Cik liela summa jāmaksā?”

Cik liela summa jāmaksā?

Turpmāk sniegts pārskats par nodevām, kas piemērojamas 2019. gadā.

Prasības vai pieteikuma veids/summa

Tiesas nodeva personām, kuras nav fiziskas personas

Tiesas nodeva fiziskām personām

Tiesas nodeva personām ar ierobežotiem līdzekļiem

Nodeva tiesai, kas izskata provinču lietas

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu:

par nenoteiktu summu vai

summu, kas nepārsniedz 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz 500 EUR, bet nepārsniedz 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Nodeva tiesai, kas izskata lietas, kuras nav provinču lietas

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu:

– par noteiktu summu vai

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas nepārsniedz 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Plašāka informācija pieejama šeit: Rechtspraak.nl un Raad voor Rechtsbijstand.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Ja tiesas nodevas netiks samaksātas savlaicīgi, pieteikums netiks izskatīts un prasība tiks noraidīta.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Pieteikuma iesniedzējs saņem rēķinu par tiesas nodevu samaksu. Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc tiesas nodevu samaksas jums jāgaida turpmāka informācija no Hāgas Rajona tiesas.

Regulā, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir noteikts, ka tiesa izdod Eiropas rīkojumu, cik drīz vien iespējams un parasti 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Saistītās saites

2019. gadā piemērojamās nodevas

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.