Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Polija

Saturu nodrošina
Polija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Civilā tiesvedībā maksājamās nodevas reglamentē 2005. gada 28. jūlija Likums par tiesas nodevām civillietās (konsolidētā redakcija: 2014. gada Likumu Vēstnesis Nr. 1025). Parasti nodeva ir jāmaksā par prasības pieteikuma iesniegšanu, tas attiecas arī uz prasībām procedūrā, kuru reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (EMR procedūru). Polijas tiesību aktos ir paredzēta iespēja pieprasīt atbrīvojumu no šīm nodevām. Tā noteikta iepriekš minētā likuma IV daļā “Atbrīvošana no tiesas nodevām”.

WKādi ir izdevumi?

EMR lietās piemēro proporcionālu nodevu.

Cik man jāmaksā?

Lietās, kas skar īpašumtiesības, iekasē proporcionālu nodevu, kuras apmērs atbilst 5 % no strīda summas (t. i., prasības pieteikumā norādītās summas); tomēr nodeva nevar būt mazāka kā 30 PLN vai lielāka kā 100 000 PLN. Ja tiek pieprasīta EMR atlikšana, ir jāmaksā puse no nodevas summas.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Saskaņā ar 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksa (Likumu Vēstnesis Nr. 43, 269. punkts; ar grozījumiem) 1262. panta 1. punktu tiesa neizskata procesuālu dokumentu, ja par to nav samaksāta piemērojamā nodeva. Citiem vārdiem sakot, nodeva ir jāsamaksā brīdī, kad procesuālais dokuments (prasības pieteikums) tiek iesniegts tiesā ar attiecīgo jurisdikciju, vai arī ir jāiesniedz lūgums atbrīvot no tiesas nodevām.

Procesuālās sekas, kas iestājas gadījumā, ja nodevas par procesuāliem dokumentiem netiek samaksātas, cita starpā ir noteiktas Civilprocesa kodeksa 130. pantā un 1302. pantā.

Civilprocesa kodeksa 130. pantā noteikts, ka gadījumā, kad procesuālo dokumentu (arī prasības pieteikumu) nevar izskatīt, jo nav samaksāta nodeva, tiesas priekšsēdētājs aicina attiecīgo personu veikt maksājumu vienas nedēļas laikā; ja maksājums netiek veikts, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ. Ja procesuālo dokumentu iesniegusi ārvalstīs dzīvojoša persona, kam Polijā nav pilnvarota pārstāvja, tiesas priekšsēdētājs nosaka vismaz vienu mēnesi ilgu nodevas samaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nodeva netiek samaksāta, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja nodeva noteiktajā termiņā tiek samaksāta, procesuālais dokuments rada juridiskas sekas no tā iesniegšanas dienas.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1302. pantu procesuālu dokumentu, kuru iesniedzis advokāts vai patentu advokāts un par kuru nav samaksāta nodeva, lai gan ir noteikta konkrēta nodeva vai tā ir proporcionāla puses norādītajai strīda summai proporcionāla nodeva, nosūta atpakaļ bez uzaicinājuma veikt maksājumu. Taču, ja nodeva par procesuālo dokumentu tiek samaksāta nedēļas laikā no dienas, kad izdots lēmums par dokumenta noraidīšanu, dokuments rada juridiskas sekas no tā iesniegšanas dienas.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas nodevu samaksas kārtība civillietās ir noteikta tieslietu ministra 2006. gada 31. janvāra Rīkojumā par kārtību, kādā maksājamas tiesas nodevas civillietās (Likumu Vēstnesis Nr. 27, 199. punkts), — tas ir tiesību akts, ar ko īsteno iepriekš minēto Likumu par tiesas nodevām civillietās.

Civillietās maksājamās tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (informāciju par kontu var vai nu saņemt tieši no tiesas, vai arī atrast tiesas vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), maksājot klātienē tiesas kasē vai maksājot ar zīmogmarkām, ko var iegādāties tiesas kasē.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Kad nodevas ir samaksātas un visas neatbilstības ir novērstas, tiesa izdod Eiropas maksājuma rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.