Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Ievads

Saskaņā ar 5. pantu Noteikumos par tiesāšanās izmaksām (Regulamento das Custas Processuais), kas pieņemti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008, tiesas nodeva (taxa de justiça) ir izteikta norēķinu vienībās (unidades de conta, UC), kas pašlaik atbilst 102 EUR. Tiesas nodevas apmēru nosaka atbilstoši lietas vērtībai vai sarežģītībai.

Noteikumi par tiesāšanās izmaksām ietver īpašus noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Saskaņā ar Noteikumu par tiesāšanās izmaksām 7. panta 4. punktu un II-A tabulu maksājuma rīkojuma pieteikumiem, kuru vērtība ir:

 • līdz 5000 EUR — tiesas nodeva ir 102 EUR (1 UC);
 • no 5000 līdz 15 000 EUR — tiesas nodeva ir 204 EUR (2 UC);
 • lielāka par 15 000,01 EUR — tiesas nodeva ir 306 EUR (3 UC).

Var tikt noteikta lielāka maksa.

 1. Ja lieta izrādās īpaši sarežģīta, tiesa galu galā var noteikt lielāku nodevu Noteikumu par tiesāšanās izmaksām II tabulā paredzētajās robežās (7. panta 7. punkts). Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Código de Processo Civil) 530. panta 7. punktu īpaši sarežģītas lietas tiesas nodevas samaksas kontekstā tiek uzskatītas par prasībām vai pagaidu noregulējuma pasākumiem, kas:
  1. ietver liekvārdīgus paskaidrojumus tiesai vai prasības,
  2. attiecas uz īpaši specifiskiem juridiskiem jautājumiem vai īpaši specifiskiem tehniskiem jautājumiem un kam nepieciešama ļoti dažādu kontekstu juridisku jautājumu apvienota analīze, vai
  3. ietver daudzu liecinieku nopratināšanu, sarežģītu pierādījumu analīzi vai dažādas ilgstošas pierādījumu iegūšanas darbības; un
 2. ja persona, kurai ir pienākums samaksāt tiesas nodevu, ir komercsabiedrība, kas iepriekšējā gadā cēlusi prasību tiesā, kancelejā vai kontaktpunktā, iesniedzot 200 vai vairāk pieteikumu par pagaidu noregulējuma pasākumiem vai cita veida tiesvedību vai izpildes darbībām, tiesas nodevu par attiecīgās sabiedrības iesniegtajiem maksājuma rīkojumu pieteikumiem nosaka šādi:
 • līdz 5000 EUR — tiesas nodeva ir 153 EUR (1,5 UC);
 • no 5000 līdz 15 000 EUR — tiesas nodeva ir 306 EUR (3 UC);
 • lielāka par 15 000,01 EUR — tiesas nodeva ir 459 EUR (4,5 UC).

Ja atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2006 17. panta 1. punktu un tiesvedība turpinās, summa, kas samaksāta tiesas nodevās saistībā ar Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, prasītājam tiks atskaitīta no summas, kas jāmaksā tālākajā tiesvedībā (Noteikumu par tiesāšanās izdevumiem 7. panta 6. punkts).

Cik liela summa būs jāmaksā?

Sk. iepriekšējo atbildi.

Kas notiks, ja savlaicīgi nesamaksāšu tiesas nodevas?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 642. pantu tiesas kanceleja jums nosūtīs rīkojumu 10 dienu laikā samaksāt nesamaksāto maksājumu, kā arī samaksāt papildu naudas sodu tādā pašā apmērā, kas atbilst ne mazāk kā 1 norēķinu vienībai un ne vairāk kā 5 norēķinu vienībām. Ja 10 dienu laikā neiesniegsiet apliecinājumu par maksājamo tiesas nodevu un naudas soda samaksu, tiesa izdos rīkojumu atsaukt jūsu prasību, pieteikumu vai apelācijas sūdzību.

Kā var samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu.

Iesniedzot maksājuma rīkojumu tiesā, ieteicams sagaidīt Portu rajona centrālās civillietu palātas kancelejas norādījumus par to, kā veikt maksājumu. Šajā nolūkā ir ļoti ieteicams norādīt prasītāja vai viņa pārstāvja e-pasta adresi.  Tiesas kanceleja nosūtīs atsauces numuru (12 ciparu skaitlis, kas sākas ar 70), kas jāievada bankas pārskaitījuma komentāru laukā kopā ar tiesas lietas numuru, lai maksājumu varētu sasaistīt ar lietu. Jums jāiesniedz tiesai pārveduma apliecinājums.

Ja izvēlaties maksājumu veikt pirms tiesvedības sākuma, t. i., nesagaidot maksājuma paziņojumu no tiesas, maksājuma informācija ir šāda (jums jāiesniedz tiesai pārveduma apliecinājums).

Konta turētājs: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P(Finanšu pārvaldības un infrastruktūras institūts tieslietu jomā)

NIF (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs): 510 361 242

Konta numurs: 1120014160

NIB (Portugāles BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Bankas nosaukums: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (uzņēmuma identifikācijas kods): IGCPPTPL

Kā jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Saskaņā ar 22. panta 1. punktu Ministrijas 2009. gada 17. aprīļa Īstenošanas rīkojumā (Portaria) Nr. 419-A/2009 jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments vai cits apliecinājums tam, ka maksājums ir veikts, kopā ar attiecīgajiem procesuālajiem dokumentiem vai pieprasījumu, ja vien Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojumā Nr. 280/2013 nav noteikts citādi.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.