Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma izmantošanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

Savukārt tiesas zīmognodevu sistēmu reglamentē Ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013, kas ir spēkā kopš 2013. gada 26. jūnija. Minēto tiesību aktu pieņēma pēc civilprocesa tiesiskā regulējuma izmaiņām, proti, pēc tam, kad tika pieņemts Civilprocesa kodekss un izveidotas jaunās Civilprocesa kodeksā paredzētās iestādes.

Tiesas zīmognodevas ir jāmaksā visām fiziskajām un juridiskajām personām, un tās maksājamas par tiesu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par Tieslietu ministrijas (Ministerul Justiției) un Augstākās kasācijas tiesas prokuratūras (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) pakalpojumiem.

Rumānijā tiesas zīmognodevas var samaksāt internetā, tomēr pagaidām elektroniska maksājumu sistēma nav sākusi darbību.

Kādi ir izdevumi?

Tiesas zīmognodevas ir jāmaksā gan par tiesvedību pirmajā instancē, gan par apelāciju atbilstoši tiesību aktu noteikumiem.

Fiziskām personām pēc pieprasījuma var noteikt samazinātas tiesas zīmognodevas, piešķirt atbrīvojumu no to samaksas vai ļaut tās maksāt pa daļām, kā noteikts valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 51/2008 par valsts sniegto juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem un papildinājumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008 (ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem). Juridiskām personām var piešķirt tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumus, kas paredzēti valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 42. panta 2. punktā.

Cik man jāmaksā?

Atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesas zīmognodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu ir noteikta valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 3. panta 1. punktā, un tā ir šāda:

  1. ja summa ir līdz 500 RON, nodevas apmērs ir 8%, bet ne mazāk kā 20 RON;
  2. ja summa ir 501–5000 RON, nodevas apmērs ir 40 RON + 7% no summas virs 500 RON;
  3. ja summa ir 5001–25 000 RON, nodevas apmērs ir 355 RON + 5% no summas virs 5000 RON;
  4. ja summa ir 25 001–50 000 RON, nodevas apmērs ir 1355 RON + 3% no summas virs 25 000 RON;
  5. ja summa ir 50 001–250 000 RON, nodevas apmērs ir 2105 RON + 2% no summas virs 50 000 RON;
  6. ja summa pārsniedz 250 000 RON, nodevas apmērs ir 6105 RON + 1% no summas virs 250 000 RON.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 tiesas zīmognodeva ir jāsamaksā iepriekš. Ja prasītājs neizpilda pienākumu samaksāt nodevu tiesību aktos paredzētajā vai tiesas noteiktajā termiņā, pieteikums tiek anulēts kā dokuments bez zīmogmarkas vai attiecīgā gadījumā tiek izskatīts tādā apmērā, kādā ir likumīgi samaksāta tiesas zīmognodeva. Tiesa pieteikumu anulē kā dokumentu bez zīmogmarkas arī gadījumā, kad ir noraidīts pieteikums par tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumiem un prasītājs nav tiesas noteiktajā termiņā samaksājis attiecīgo tiesas zīmognodevu un nav dokumentam pievienojis maksājuma apliecinājumu.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Personas, kurām ir pienākums maksāt tiesas zīmognodevu, to samaksā skaidrā naudā vai veicot bankas pārskaitījumu vai interneta maksājumu, uz konkrētu vietējā budžeta ieņēmumu kontu, kas paredzēts tiesas un citām zīmognodevām administratīvajā teritorijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai — attiecīgā gadījumā — juridiskās personas juridiskā adrese. Maksu par tiesas zīmognodevu summas pārskaitīšanu sedz maksātājs.

Ja Rumānijā neatrodas ne tiesas zīmognodevas maksātāja pastāvīgā dzīvesvieta, ne uzturēšanās vieta, ne attiecīgā gadījumā tā juridiskā adrese, tiesas zīmognodevu iemaksā tās administratīvās teritorijas vietējā budžeta kontā, kurā atrodas tiesas, kurā celta prasība vai iesniegts pieteikums, juridiskā adrese.

Tiesas zīmognodevas skaidrā naudā var samaksāt tās administratīvās teritorijas nodevu un nodokļu direkcijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

Tiesas zīmognodevas var samaksāt arī, veicot bankas pārskaitījumu un maksājot internetā.

Rumānijā līdz šim nav ieviesta elektroniska sistēma tiesas zīmognodevu maksāšanai, tomēr tiesību aktos šāda iespēja ir paredzēta.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot tiesā prasību, jāiesniedz arī maksājuma kvīts, kas apliecina tiesas zīmognodevas samaksu skaidrā naudā, vai maksājuma uzdevums.

Kvītīm un maksājuma uzdevumiem (attiecīgā gadījumā), kas apliecina tiesas zīmognodevu samaksu, nav noteikta standarta forma. Tos izdod tādā formā, kāds pieņemts iestādē, kur tiek veikts maksājums.

Ja tiesas zīmognodeva samaksāta pēc tam, kad tiesa prasītājam izteikusi attiecīgu brīdinājumu, prasītājam ir savam pieteikumam jāpievieno maksājuma apliecinājums, kas pierāda, ka nodeva samaksāta 10 dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas.

Zīmognodevas samaksas apliecinājumu var iesniegt personīgi tiesas juridiskajā adresē vai arī nosūtīt pa pastu, norādot tās lietas numuru, uz ko attiecas maksājums; lietas numurs ir norādīts tiesas izdotajā brīdinājumā attiecīgajai personai.

Lapa atjaunināta: 21/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.