Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Skotijā tiesas nodevas par Eiropas maksājuma rīkojumu reglamentē

  • 2018. gada Rīkojums par šerifu tiesu nodevām, kas grozīts ar 2018. gada Grozījumu rīkojumu par šerifu tiesu nodevām.

2. pielikuma II daļas 6. punkts attiecas uz Eiropas maksājuma rīkojumiem no 2019. gada 1. aprīļa.

3. pielikuma II daļas 6. punkts attiecas uz Eiropas maksājuma rīkojumiem no 2020. gada 1. aprīļa.

Elektroniski nodevas samaksāt nav iespējams.

Kādi ir izdevumi?

Iesniedzot tiesā Eiropas maksājuma rīkojuma A veidlapu, kas paredzēta Eiropas Savienības Regulā (EK) Nr. 1896/2006, ir jāsamaksā vienreizēja nodeva, kura aptver visas tiesas procedūras.

Parasti nav nepieciešams, lai jūs pārstāvētu advokāts, un tiesas nodeva neietver maksu par advokāta pakalpojumiem vai maksu par dokumentu izsniegšanu atbildētājam.

Par paziņojuma par iebildumu (F veidlapa) iesniegšanu nodeva nav jāmaksā.

Cik man jāmaksā?

Nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasīšanu tiesā ir 129 £.

2018. gada Rīkojuma par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Normatīvais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) 8. pantā paredzēts, ka personu var atbrīvot no nodevas, piemēram, ja tai pienākas konkrēti valsts pabalsti vai civiltiesiskā juridiskā palīdzība.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

2018. gada Rīkojuma par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Normatīvais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) 3. pantā noteikts: ja nav samaksāta nodeva, tiesa pieteikumu nepieņem un tai nav pienākuma rīkoties.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas nodevas var samaksāt šādos veidos:

  • ar čekiem, izrakstot tos Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam,
  • ar debetkarti vai kredītkarti; jāpārliecinās, kāda veida kartes attiecīgā tiesa pieņem un vai var maksāt, izmantojot tālruni,
  • ar pasta pārvedumu, adresējot Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam,
  • skaidrā naudā; maksājot pastā, nav ieteicams maksāt skaidrā naudā.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Līdz ar maksājumu tiesa pieņem iesniegtos pieteikuma dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši Regulā (EK) Nr. 1896/2006 paredzētajai A veidlapai. Dokumenti tiesai jāiesniedz vai jānosūta reizē ar maksājuma veikšanu. Tad tiesa turpina procedūru, izsniedzot vai nosūtot B, C, D vai E veidlapu. Pierādījumi par maksājuma veikšanu nav nepieciešami.

Lapa atjaunināta: 03/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.