Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Piemēro Likumu Nr. 71/1992 par tiesas nodevām un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra (ar grozījumiem).

Tiesas nodevas var samaksāt ar debetkarti vai kredītkarti, veicot bankas pārskaitījumu vai maksājot ārvalstu bankas filiālē.

Kādi ir izdevumi?

Saskaņā ar Likuma Nr. 71/1992 par tiesas nodevām un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra (ar grozījumiem) 1. pantu tiesas nodevas iekasē par atsevišķām darbībām vai tiesas procedūrām, kuras veic pēc publisko tiesu administrācijas iestāžu un prokuroru ierosinājuma un kā to darbības, atbilstoši tiesas nodevu un par izrakstiem no sodāmības reģistra iekasējamo maksu sarakstam minētā likuma pielikumā.

Nodevas iekasē arī par procedūrām un darbībām, kuras veic bez pieteikuma, bet kas tiek īstenotas maksātāja labā, ja attiecīgā nodeva ir skaidri norādīta sarakstā.

Cik man jāmaksā?

Nodevas likme ir norādīta sarakstā kā procenti no nodevas pamatsummas vai kā fiksēta summa. Ja ir norādīta par procedūru maksājamas nodevas likme, tā attiecas uz procedūru vienā instancē. Tādas pašas likmes nodeva ir jāmaksā par apelācijas procedūru tajā pašā lietā.

Par pieprasījumu sākt Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ja nav noteikta īpaša likme, ir jāmaksā nodeva, kuras apmērs ir 6 % no tiesvedības priekšmeta vērtības (maksājuma summas) vai tiesvedības priekšmeta vērtības, taču tā nevar būt mazāka kā 16,50 EUR. Minētais attiecas arī uz gadījumu, kad tiek iesniegts iebildums.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja nodeva, kas jāmaksā, iesniedzot sūdzību, pieprasījumu sākt procedūru, apelāciju vai kasācijas sūdzību, nav samaksāta, tiesa pieprasa maksātājam samaksāt nodevu tiesas noteiktā termiņā — parasti 10 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas; ja, neskatoties uz pieprasījumu, šajā termiņā nodeva netiek samaksāta, tiesa procedūru atliek. Pieprasījumā maksātāju brīdina par nodevas nesamaksāšanas sekām.

Tiesa nesamaksātas nodevas dēļ procedūru neatliek, ja:

  1. tā procedūru ir jau sākusi;
  2. ir paplašinājies sūdzības vai pieprasījuma tvērums vai pēc procedūras sākuma tajā pašā lietā ir iesniegta pretsūdzība vai pretprasība;
  3. tā prasa samaksāt nodevu, kuras summa neatbilst likuma nosacījumiem;
  4. maksātājam nodeva ir jāmaksā tādēļ, ka tas iesniedzis pieprasījumu par steidzamiem pasākumiem;
  5. tiesas nodevas samaksas termiņā ir iesniegts pieteikums par atbrīvojumu no nodevas un tiesa atbrīvojumu ir piešķīrusi; ja tiesa piešķir tikai daļēju atbrīvojumu, tā pieprasa, lai maksātājs samaksā tiesas nodevas daļu, uz ko atbrīvojums neattiecas.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesām, publiskajām tiesu administrācijas iestādēm un prokuratūrām maksājamās nodevas var samaksāt skaidrā naudā, ar debetkarti vai kredītkarti, veicot pasta pārvedumu vai bankas pārskaitījumu vai maksājot ārvalstu bankas filiālē. Nodevas maksā skaidrā naudā, ar debetkarti vai kredītkarti, ar bankas pārskaitījumu vai ārvalstu bankas filiālē, kura izmanto tādas juridiskās personas tehnisko aprīkojumu, kas ir 100 % valsts īpašumā un ir sistēmas operators, ar nosacījumu, ka kompetentā struktūra ir izpildījusi tam nepieciešamos nosacījumus. Nodevas var maksāt skaidrā naudā, ja tiesas, publiskās tiesu administrācijas iestādes un prokuratūras ir ieviesušas šādu iespēju un ja nodeva vienā lietā nepārsniedz 300 EUR; izņēmums ir 17. sadaļā minētā nodeva (komercreģistra lietās), ko var maksāt skaidrā naudā arī tad, ja tā pārsniedz 300 EUR. Ja tiesa, publiskā tiesu administrācijas iestāde vai prokuratūra ir iekļauta centrālajā nodevu reģistra sistēmā, nodevas, ko maksā ar pasta pārvedumu, debetkarti vai kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai ārvalstu bankas filiālē, tiek iemaksātas sistēmas operatora kontā.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Maksājuma veikšanu var apliecināt ar standarta maksājuma dokumentiem, ko parasti izmanto, veicot darījumus ar attiecīgo maksāšanas metodi, t.i., kā apliecinājums var kalpot maksājuma čeks, pasta pārveduma kvīts, konta izraksts utt.

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.