Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Introduction

What fees are applicable?

How much shall I pay?

What happens if I do not pay the court fees on time?

How can I pay the court fees?

What shall I do after the payment?

Introduction

Tiesas nodevas, kas jāmaksā Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, ir noteiktas Slovēnijas Likumā par tiesas nodevām (Zakon o sodnih taksah) (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Uradni list RS Nr. 37/08, Nr. 97/10, Nr. 63/13, Nr. 58/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 30/16 un Nr. 10/17 — Likums, ar ko groza Civilprocesa likumu (ZPP-E)) (turpmāk “ZST-1”), kas ir vispārīgais tiesas nodevu regulējums.

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, e-naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem; tas attiecas arī uz nodevu maksāšanu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā. Praktiski tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku internetmaksājumu pakalpojumus.

What fees are applicable?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā tiek piemērota vienreizēja tiesas nodeva, kas attiecas uz visu procedūru. Tiesas nodevu maksā prasītājs, un maksājums jāveic brīdī, kad tiesā tiek iesniegts pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam.

How much shall I pay?

Tiesas nodevas apmērs, kas prasītājam jāmaksā, iesniedzot tiesā pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros, ir atkarīgs no prasījuma summas.

Koeficients ir 1,2 (ZST-1 iekļautajā nodevu tarifu sarakstā tā ir tarifa pozīcija 1301), un nodevu aprēķina atbilstoši ZST-1 16. panta tabulai. Tā kā atkarībā no summas ir paredzētas daudzas pakāpes, tās nevar šeit detalizēti izklāstīt.

What happens if I do not pay the court fees on time?

Ja prasītājs laikus nesamaksā tiesas nodevu, tiesa, neraugoties uz to, īsteno procedūru, un tiesas nodeva pēc tam tiek piedzīta, ja tas nepieciešams.

How can I pay the court fees?

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, elektroniskā naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem; tas attiecas arī uz nodevu maksāšanu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā.

Praktiski tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku internetmaksājumu pakalpojumus, vai arī tās var samaksāt tieši pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai tiesas kasē (skaidrā naudā vai izmantojot POS termināli).

Katrai bankai ir savs internetmaksājumu pakalpojums elektronisko maksājumu veikšanai.

Persona, kam jāmaksā nodeva, var to samaksāt iepriekš, t. i., brīdī, kad tā iesniedz tiesai pieteikumu par procedūras sākšanu, vai arī iesniegt tiesai pieteikumu un sagaidīt, līdz tiesa atsūta maksājuma pieprasījumu, kurā norādīta attiecīgā summa un visi pārējie maksājuma veikšanai nepieciešamie dati.

What shall I do after the payment?

Ja, veicot tiesas nodevas maksājumu, ir norādīts attiecīgais atsauces numurs (to tiesa paziņo maksātājam maksājuma pieprasījumā), tad maksātājam nekādi samaksas apliecinājumi tiesai nav jāsniedz. Šādā gadījumā tiesa saņem informāciju par maksājumu īpašā elektroniskā banku sistēmā (“UJPnet”), kurā konkrēta maksājuma identificēšanai ir svarīgi, lai būtu norādīts pareizs atsauces numurs.

Ja tiesas nodeva samaksāta, bet nav norādīts pareizs atsauces numurs, maksātājam ir jāiesniedz tiesai maksājuma apliecinājums. Attiecībā uz šāda apliecinājuma derīgumu īpašu formālu nosacījumu nav. Pamatojoties uz saņemto apliecinājumu, tiesa, ja nepieciešams, “UJPnet” platformā pārliecinās, ka tiesas nodeva ir samaksāta (īpaši tad, ja tiesas nodeva nav maksāta tiesas kasē).

Lapa atjaunināta: 01/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.