Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Ievads

Kādas likmes tiek piemērotas?

Cik daudz būs jāmaksā?

Kas notiek tad, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikā?

Kā var veikt maksājumu?

Kas jādara pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Tiesas nodeva civilprocesos, kas ietver Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir valsts nodoklis, ko maksā, uzsākot tiesvedību pēc puses pieprasījuma. Šo nodevu reglamentē 2012. gada 20. novembra Likums 10/2012 par noteiktām nodevām saistībā ar tieslietu administrācijas un Valsts toksikoloģijas un tiesu ekspertīzes institūta pakalpojumiem (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), kas grozīts ar2013. gada 22. februāra Karaļa dekrētlikumu 3/2013, un2012. gada 13. decembra Rīkojums HAP/2662/2012, kas grozīts ar2013. gada 27. marta Rīkojumu HAP/490/2013.

Visbeidzot, to reglamentē arī 2015. gada 27. februāra Karaļa dekrētlikums 1/2015 par otrās iespējas mehānismiem, finansiālā sloga samazināšanu un citiem sociāliem pasākumiem (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kurā jauns grozījums izdarīts ar iepriekš minēto Likumu 10/2012.

Nodevas nomaksa jāveic ar Nodokļu aģentūras (Agencia Tributaria) starpniecību, izmantojot lejupielādējamu veidlapu, kas jāaizpilda šādi (klikšķināt šeit), vai izmantojot pieteikumu, kas tiek ģenerēts, tiklīdz ir ievadīti dati (klikšķināt šeit), un kas ļauj maksāt tiešsaistē (šī iespēja patlaban ir pieejama tikai lieliem uzņēmumiem).

Maksājums jāveic brīdī, kad tiek iesniegta pieteikuma veidlapa A. Maksājumu var veikt juridiskais pārstāvis vai advokāts ar nodokli apliekamās personas vārdā un uzdevumā, jo īpaši tad, ja šī persona nav Spānijas rezidents, un tai nav nepieciešams nodrošināt nodokļu maksātāja numuru pirms pašnovērtējuma veikšanas. Juridiskajam pārstāvim (procurador) vai advokātam (abogado) nerodas nodokļu saistības saistībā ar šo maksājumu.

Kādas likmes tiek piemērotas?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā pienākums maksāt nodevu ir ikvienai personai, kura uzsāk juridisku darbību, kas rada iekasējamības gadījumu, t.i., persona, kura iesniedz prasību vai pretprasību, izmantojot veidlapu A, ja prasība ir balstīta uz dokumentu, kas ir ārpustiesas tiesiski īstenojams instruments saskaņā ar 517. pantu 2000. gada 7. janvāra Likumā 1/2000 par civilprocesu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), un pārsniedz EUR 2000. Ja tas ir tiesiski īstenojams procesuāls dokuments, nodeva nav jāmaksā. Tāpat no maksājuma ir atbrīvotas visas fiziskās personas un juridiskās personas, kas ir tiesīgas saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja tās spēj apliecināt, ka atbilst nosacījumiem par bezmaksas juridisko palīdzību, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos.

Cik daudz būs jāmaksā?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā ir maksājama fiksēta summa EUR 100 apmērā, kā arī mainīga summa, kas ir atkarīga no prasībā minētās summas un ko iegūst, nodokļa bāzei piemērojot attiecīgo nodokļa likmi saskaņā ar turpmāk minēto tabulu.

Nodokļa bāze

Ar nodokli apliekamā persona

Nodokļa likme

Likmes maksimālais mainīgais apmērs

No € 0 līdz € 1 000 000

Juridiskā persona

0,50 %


Sākot ar € 1 000 000

Juridiskā persona

0,25 %

€ 10 000

Ar nodokli apliekamā summa atbilst tiesvedībā minētajai summai. Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru tiesvedībā minētā summa ir prasības pamatsumma plus procenti un līgumsodi.

Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru ar nodokļa bāzi EUR 9000 apmērā, kurā iesaistīta juridiska persona, nodeva būtu EUR 100 + EUR 9000 x 0,50 % = EUR 145.

Kas notiek tad, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikā?

Gadījumā, ja nav sniegts pierādījums par nodevas nomaksu, tiesu iestādes jurists (Letrado de la Administración de Justicia) pieprasīs nodokļa maksātājam sniegt šādu pierādījumu un neizskatīs prasību, pirms tas nav saņemts. Pierādījuma par maksājumu nesniegšana neliedz piemērot procesuālajās tiesībās noteiktos termiņus, un, ja nodeva nav samaksāta arī pēc jurista pieprasījuma, procesuālais akts netiks virzīts uz priekšu un tiesvedība attiecīgā gadījumā tiks turpināta vai slēgta.

Kā var veikt maksājumu?

Nodeva jāsamaksā, izmantojot pašnovērtējuma procedūru, pirms attiecīgā puse iesniedz procesuālo aktu. Šo nodevu maksā, izmantojot nodevas pašnovērtējuma oficiālo paraugu 696, ko piemēro par tiesu varas īstenošanu un kas jāaizpilda šādi (klikšķināt šeit), vai izmantojot pieteikumu, kas tiek ģenerēts, tiklīdz ir ievadīti dati (klikšķināt šeit). Maksājumu var veikt personīgi jebkurā no sadarbības finanšu iestādēm. Veidlapa ir pieejama spāņu un angļu valodā.

Maksājums tiešsaistē patlaban ir pieejams tikai lieliem uzņēmumiem, izmantojot bankas pārskaitījumu, kredītkarti, debeta maksājumu no bankas konta utt., jo tiesību akti par nodevām tika nesen grozīti un vēl nav ieviests tehnisks risinājums.

Maksas par juridiskajiem pakalpojumiem ir iekļautas bezmaksas juridiskajā palīdzībā, ko reglamentē 1996. gada 10. janvāra Likums 1/1996 par bezmaksas juridisko palīdzību (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) (konkrēti šajā gadījumā – galvenokārt 1.–8. pants un 46.–51. pants).

Attiecīgā informācija ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, kurā ir iespējams pieprasīt šo tiesību atzīšanu, izvēloties tās vietas advokātu asociāciju (Colegio de Abogados), kurā atrodas tiesa, kas izskatīs lietu.

Kas jādara pēc maksājuma veikšanas?

Veidlapai A ir jāpievieno pienācīgi apstiprināts pierādījums par nodevas nomaksu atbilstoši oficiālajam modelim (iegūts papīra vai elektroniskā formātā).

Spānija patlaban neļauj elektroniski iesniegt veidlapas, kas saistītas ar Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, tāpēc maksājuma apliecinājumam (iegūts papīra vai elektroniskā formātā) ir jānosūta papīra formātā kopā ar pārējiem prasītajiem dokumentiem.

Tiklīdz būs iespējams dokumentus iesniegt elektroniski, šim iesniegšanas veidam tiks piemērota nodevas atlaide 10 % apmērā. Tiesību akti paredz nodevas atmaksu 60 % apmērā, ja tiek panākta vienošanās vai prasība tiek pieņemta, tādējādi izbeidzot tiesvedību.

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.