Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Beļģija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Šis jautājums ir reglamentēts Beļģijas Tiesu kodeksa (Code judiciaire) 1017.–1022. pantā un — attiecībā uz liecinieka atlīdzības samaksu — Tiesu kodeksa 953. pantā. To reglamentē arī Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodekss (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), īpaši 142. pants un turpmākie panti, kā arī 268. pants un turpmākie panti, kas attiecas uz reģistrācijas nodevām.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Beļģijas Tiesu kodeksa 1018. pantā ir noteikti šādi tiesas izdevumi:

1) tiesas kancelejas, reģistrācijas un citas nodevas. Tiesas kancelejas nodevas ir maksa par ierakstīšanu, maksa par dokumentu sagatavošanu un maksa par apstiprinātām kopijām (sk. Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodeksa 268. pantu un turpmākos pantus). Maksa par ierakstīšanu ir no 30 EUR līdz 100 EUR atkarībā no tiesas. Maksa par dokumentu sagatavošanu ir 35 EUR.

Reģistrācijas nodevas ir jāmaksā par nolēmumiem lietās, kuru pamatsumma pārsniedz 12 500 EUR (neskaitot tiesas nodevas). Nodevas apmērs ir 3 % no summas;

2) izdevumi par tiesas procedūrām un saistītajām algām un atlīdzībām;

3) maksa par apstiprinātu sprieduma kopiju: no 0,85 EUR līdz 5,75 EUR par lapu;

4) izdevumi, kas saistīti ar pierādījumu sniegšanu vai iegūšanu dažādos veidos, tajā skaitā atlīdzība ekspertiem un lieciniekiem. Karaļa 1972. gada 27. jūlija Dekrētā noteikts, ka šīs atlīdzības summa ir 200 Beļģijas franku katram lieciniekam; tagad tas atbilst aptuveni 5 EUR.  Papildus tiek izmaksāta ceļa nauda (0,0868 EUR par kilometru).

Ja kā liecinieks tiek pieaicināts eksperts, tas var pats noteikt savus izdevumus un atlīdzību. Tomēr aprēķina metodei ir jābūt skaidri noteiktai, un tiesa, ja nepieciešams (piemēram, lieku izdevumu gadījumā), summu var samazināt, kad tiek detalizēti izvērtēti tiesas izdevumi;

5) tiesnešu, tiesas sekretāru un lietas pušu ceļa un uzturēšanās izmaksas, ja šo personu braucieni nepieciešami atbilstoši tiesas rīkojumam, un maksa par aktiem, ja tie tiek sastādīti tikai tiesvedības vajadzībām;

6) nodeva par lietas sagatavošanu (Beļģijas Tiesu kodeksa 1022. pants). Šo nodevu maksā zaudējusī puse; tā ir fiksēta summa, ar ko atlīdzina uzvarētājas puses juridiskos izdevumus un nodevas. Nodevas summa ir piesaistīta patēriņa cenu indeksam — to palielina vai samazina par 10 %, ja indekss kāpj vai krīt par 10 procentpunktiem.

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

no 250,01 EUR līdz 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

no 750,01 EUR līdz 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

no 750,01 EUR līdz 5000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1800,00 EUR

no 5000,01 EUR līdz 10 000,00 EUR

1080,00 EUR

600,00 EUR

2400,00 EUR

no 10 000,01 EUR līdz 20 000,00 EUR

1320,00 EUR

750,00 EUR

3000,00 EUR

no 20 000,01 EUR līdz 40 000,00 EUR

2400,00 EUR

1200,00 EUR

4800,00 EUR

no 40 000,01 EUR līdz 60 000,00 EUR

3000,00 EUR

1200,00 EUR

6000,00 EUR

no 60 000,01 EUR līdz 100 000,00 EUR

3600,00 EUR

1200,00 EUR

7200,00 EUR

no 100 000,01 EUR līdz 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1200,00 EUR

12 000,00 EUR

no 250 000,01 EUR līdz 500 000,00 EUR

8400,00 EUR

1200,00 EUR

16 800,00 EUR

no 500 000,01 EUR līdz 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR vai vairāk

18 000,00 EUR

1200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nemonetāra prasība

1440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Darba lietu tiesa (īpaši noteikumi)

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR vai mazāk

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR vai mazāk

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2500,01 EUR vai vairāk

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nemonetāra prasība

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7) maksas, atlīdzība un izdevumi, kas maksājami saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksa 1734. pantu ieceltajam ombudam.

Cik liela ir maksājamā summa?

Kā izklāstīts iepriekš, maksājamā summa ir pilnībā atkarīga no konkrētās lietas un no tā, vai jūs tiesā uzvarat, vai tiek pieaicināti liecinieki-eksperti, vai tiek pieaicināti citi liecinieki, vai tiesnešiem ir jādodas braucienos uz ārvalstīm, vai tiek iesaistīts ombuds utt.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Tiesas kancelejas nodevas ir jāsamaksā iepriekš, citādi lieta netiek iekļauta sarakstā.

Lieciniekiem-ekspertiem vienmēr ir jāsamaksā avanss, pirms tie sāk darbu.

Ja pieprasāt kāda liecinieka uzklausīšanu, jums vispirms jāsamaksā tiesas sekretāram attiecīgā summa. Ja jūs to nesamaksājat, tiek pieņemts, ka jūs vairs nevēlaties liecinieka uzklausīšanu.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksāt nodevas var, veicot pārskaitījumu vai noformējot maksājuma uzdevumu, veicot elektronisku pārskaitījumu vai maksājot skaidrā naudā vai ar čeku tiesas kancelejā (pēdējā minētā iespēja pieejama tikai advokātiem un tiesu izpildītājiem).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Maksājumu apliecinājumi jāglabā drošā vietā, lai pēc pieprasījuma tos varētu nekavējoties uzrādīt.

Lapa atjaunināta: 31/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Bulgārija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Noteikumi par tiesas nodevām un maksām civillietās, tostarp Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, ir noteikti attiecīgi Civilprocesa kodeksā un tādu valsts nodevu sarakstā, ko saskaņā ar Civilprocesa kodeksu iekasē tiesas.

Civilprocesa kodekss:

“Astotā nodaļa. Nodevas un maksas. I daļa. Prasības maksa

Prasības maksa
68. pants. Prasības maksa atbilst lietas priekšmeta monetārajai vērtībai.

Prasības maksas apmērs
69. pants. 1. Prasības maksas apmērs ir:
1) monetāru prasību lietās — atbilstošs prasītajai summai;

Prasības maksas noteikšana
70. pants. 1. Prasības maksu nosaka prasītājs. Prasības maksu var apstrīdēt vai nu atbildētājs, vai tiesa pēc savas iniciatīvas ne vēlāk kā pirmajā sēdē, kurā lieta tiek izskatīta. Ja norādītā maksa un faktiskā maksa atšķiras, prasības maksu nosaka tiesa.
2. Tiesas nolēmums par prasības maksas palielināšanu ir apstrīdams blakus sūdzības kārtībā.
3. Ja lietas ierosināšanas brīdī ir sarežģīti noteikt prasības maksu, tiesa nosaka aptuvenu prasības maksu, un vēlāk atbilstoši maksai, ko tiesa noteikusi lietas slēgšanas brīdī, tiek vai nu iekasēta papildu maksa, vai atlīdzināta pārmaksātā summa.

II daļa. Valsts nodevas un maksas

Valsts nodevu un maksu iekasēšana
71. pants. 1. Par lietas izskatīšanu iekasē valsts nodevas, kā arī prasības maksu un tiesas nodevas. Ja prasību nevar novērtēt naudas izteiksmē, valsts nodevu apmēru nosaka tiesa.
Valsts nodevas
73. pants. 3. Valsts nodevas iekasē atbilstoši Ministru Padomes pieņemtam sarakstam, kad tiek iesniegts aizsardzības vai palīdzības pieprasījums un kad tiek izdots dokuments, par ko jāmaksā nodeva.

Pieteikumam pievienojamie dokumenti
128. pants. Pieteikumam pievieno:
1) pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
2) dokumentus, kas apliecina, ka ir samaksātas valsts nodevas un maksas, ja šādas nodevas un maksas ir jāmaksā;
3) tik pieteikuma un tā pielikumu kopijas, cik ir atbildētāju.

Pieteikuma pārbaude
129. pants. 1. Tiesa pārbauda pieteikuma atbilstību.
2. Ja pieteikums neatbilst 127. panta 1. punkta un 128. panta prasībām, prasītājam uzdod vienas nedēļas laikā novērst nepilnības, turklāt viņu informē par iespēju saņemt juridisku palīdzību, ja prasītājam tā ir nepieciešama un tas ir tiesīgs to saņemt. Ja nav norādīta un tiesai nav zināma prasītāja adrese, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izvietojot paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
3. Ja prasītājs nepilnības nenovērš, pieteikumu un tam pievienotos dokumentus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas birojā, kur prasītājs to var saņemt. Ja pieteikums tiek nosūtīts atpakaļ, var iesniegt blakus sūdzību bez noraksta.”

Tādu valsts nodevu saraksts, ko saskaņā ar Civilprocesa kodeksu iekasē tiesas
“I daļa
Tiesvedības nodevas
1. pants. Par prasības pieteikumu, pretprasības pieteikumu vai trešās personas ar neatkarīgām tiesībām pieteikumu iekasē nodevu 4% apmērā no prasības maksas, bet ne mazāk kā 50 BGN apmērā.

13. Par sertifikātu izdošanu iekasē šādas nodevas:
2) par sertifikātu, kas apliecina Eiropas maksājuma rīkojuma un izpildāmības deklarācijas izdošanu, — 40 BGN;”

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Kad tiek ierosināta lieta, iekasē valsts nodevas. Prasītājam ir jāpievieno pieteikumam dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksātas attiecīgās valsts nodevas un maksas.

Cik liela ir maksājamā summa?

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma un izpildāmības deklarācijas izdošanai jāmaksā 40 BGN.
Tiesas nodeva par prasības pieteikumu, pretprasības pieteikumu vai trešās personas ar neatkarīgām tiesībām pieteikumu standarta civilprocesā ir 4% no prasības maksas, bet ne mazāk kā 50 BGN. Monetāru prasību lietās prasības maksa atbilst prasītajai summai. Ja tiek celts iebildums pret maksājuma rīkojuma pieteikumu un tiek dota skaidra piekrišana pārejai uz standarta prasības tiesvedību, prasītājam tiesas kontā jāieskaita par standarta prasību maksājamās nodevas atlikusī summa.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs pieteikumam nav pievienojis dokumentus, kuri apliecina, ka ir samaksātas valsts nodevas, kas maksājamas par lietas ierosināšanu, pieteikumu uzskata par neatbilstošu. Šādos gadījumos tiesa nosūta prasītājam paziņojumu, uzdodot samaksāt valsts nodevas vienas nedēļas laikā. Ja nav norādīta un tiesai nav zināma prasītāja adrese, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izvietojot paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
Ja prasītājs vienas nedēļas laikā nesamaksā obligātās tiesas nodevas, pieteikumu un tā pielikumus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas kancelejā, kur prasītājs to var saņemt. Šādos gadījumos lietu izbeidz.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu. Tiesas nodevas nevar samaksāt skaidrā naudā tiesas kasē. Katrai tiesai ir līgums ar banku, kura tiesai sniedz pakalpojumus. Bankas kontu numuri ir publicēti katras tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu.

Lapa atjaunināta: 20/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Čehija

Ievads

Kādas nodevas ir jāmaksā?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiek, ja nodevas nesamaksā laikus?

Kā un kur var samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad nodevas ir samaksātas?

Ievads

Tiesas nodevas reglamentē Likums Nr. 549/1991 par tiesas nodevām. Likuma pielikumā ir sniegts nodevu cenrādis. Nodevas ieskaita valsts budžetā.

Nodevas tiek iemaksātas attiecīgās tiesas kontā, kas atvērts Čehijas Nacionālajā bankā. Nodevas, kas nepārsniedz 5000 CZK, var apmaksāt arī ar zīmogmarkām.

Kādas nodevas ir jāmaksā?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā jāmaksā nodevas, kas paredzētas vispārējos noteikumos. Šajā procedūrā piemēro tādas pašas nodevas kā citās civillietās.

Cik liela ir maksājamā summa?

Procesuālo nodevu likme ir vai nu fiksēta summa, vai procenti gadījumos, kad ir noteikta pamata naudas summa. Nodevā maksājamo procentuālo summu aprēķina, pamata summu reizinot ar nodevas likmi. Konkrētas likmes ir noteiktas cenrādī Likuma Nr. 549/1991 par tiesas nodevām pielikumā.

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā ir spēkā pamata noteikums, kas balstās uz maksājuma kritēriju. Iesniedzot pieteikumu par civillietas ierosināšanu attiecībā uz maksājumu, ir jāmaksā šāda nodeva:

 • ja summa ir līdz 20 000 CZK, jāmaksā fiksēta nodeva 1000 CZK apmērā,
 • ja summa ir lielāka par 20 000 CZK, bet nepārsniedz 40 000 000 CZK, nodevas apmērs ir 5% no summas,
 • ja summa pārsniedz 40 000 000 CZK, nodevas apmērs ir 2 000 000 CZK, kam pieskaita 1% no summas virs 40 000 000 CZK; summas virs 250 000 000 CZK neskaita.

Kas notiek, ja nodevas nesamaksā laikus?

Pienākums maksāt nodevu stājas spēkā, kad tiek iesniegta prasība vai — pārsūdzības gadījumā — kad tiek iesniegta pārsūdzība, kā arī tad, kad maksāšanas pienākumu uzliek tiesa vai cita iestāde. Nodevas ir jāmaksā, tiklīdz stājas spēkā maksāšanas pienākums.

Ja nodeva netiek samaksāta līdz ar prasības vai pārsūdzības iesniegšanu, tiesa pieprasa, lai iesniedzējs to samaksā tiesas noteiktā termiņā; ja līdz termiņa beigām nodeva nav samaksāta, tiesa aptur procedūru (izņemot dažus likumā noteiktus gadījumus). Pēc termiņa beigām samaksātu nodevu neņem vērā.

Kad lēmums par procedūras apturēšanu nesamaksātu nodevu dēļ kļūst galīgs, maksāšanas pienākums izbeidzas.

Kā un kur var samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt ar bankas pārskaitījumu uz attiecīgās tiesas kontu. Bankas rekvizīti ir atrodami katras tiesas tīmekļa vietnē — to adreses ir publicētas interneta portālā Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/. Nodevas līdz 5000 CZK apmērā var apmaksāt arī ar zīmogmarkām.

Par procesuālajām nodevām lemj tiesa, kuras jurisdikcijā teritoriāli un pēc būtības ir lietas izskatīšana un sprieduma pieņemšana pirmajā instancē. Par procesuālajām nodevām apelācijas tiesā vai pēdējās instances apelācijas tiesā lemj tiesa, kura attiecīgajā lietā pieņēmusi spriedumu pirmajā instancē, ja vien turpmāk nav noteikts citādi.

Ja personai ir pienākums maksāt nodevu saistībā ar apelāciju vai galīgo apelācijas lēmumu pēc būtības vai saistībā ar apelāciju vai galīgo apelācijas lēmumu, ar ko tiks noslēgta tiesvedība, par tiesas nodevām lemj pirmās instances tiesa, ja vien par šo jautājumu nelemj apelācijas tiesa vai pēdējās instances apelācijas tiesa.

Ko darīt, kad nodevas ir samaksātas?

Kad uz kompetentās tiesas bankas kontu ir pārskaitīta nauda vai kad kompetentajai tiesai ir nodotas zīmogmarkas, personas pienākums maksāt nodevu ir izpildīts. Nav nepieciešams iesniegt nekādus dokumentus.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Vācija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā piemērojamās tiesas nodevas reglamentē Likums par tiesas nodevām (Gerichtskostengesetz — GKG).

Tiesas nodevas var samaksāt vai nu pieteikuma iesniegšanas brīdī, vai apmaksājot tiesas nodevu rēķinu. Praktiski maksājums notiek ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Likuma par tiesas nodevām 12. panta 3. un 4. punktā ir noteikts, ka Eiropas maksājuma rīkojumu izdod tikai tad, kad ir samaksāta attiecīgā nodeva.

Precīzas nodevas ir noteiktas Likuma par tiesas nodevām pielikumā (Cenrādis (Kostenverzeichnis — KV-GKG)). Cenrāža 1100. pozīcijā ir norādīta nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru; tās likme ir 0,5.

Nodevas apmēru nosaka pēc strīda summas, kas parasti ir tāda pati kā iesniegtā prasījuma summa. Ja papildus galvenajai prasībai ir iesniegtas arī blakusprasības par procentiem vai izdevumiem, šo blakusprasību summu neņem vērā.

Cik liela ir maksājamā summa?

Tiesas nodeva, kas jāmaksā par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu, ir šāda:

Strīda summa līdz Nodeva (EUR) Strīda summa līdz Nodeva (EUR)
500 32,00 50 000
273,00
1000 32,00 65 000
333,00
1500 35,50 80 000
393,00
2000 44,50 95 000
453,00
3000 54,00 110 000
513,00
4000 63,50 125 000
573,00
5000 73,00 140 000
633,00
6000 82,50 155 000
693,00
7000 92,00 170 000
753,00
8000 101,50 185 000
813,00
9000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1052,00
16 000 146,50 290 000
1141,50
19 000 159,50 320 000
1231,00
22 000 172,50 350 000
1320,50
25 000 185,50 380 000
1410,00
30 000 203,00 410 000
1499,50
35 000 220,50 440 000
1589,00
40 000 238,00 470 000
1678,50
45 000 255,50 500 000
1768,00

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja tiesas nodevas nebūs iepriekš apmaksātas, tiesa neizdos maksājuma rīkojumu un procedūra netiks turpināta.

Lai tiesa reģistrētu maksājumu pareizajā lietā, ir ļoti svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs, veicot bankas pārskaitījumu, norādītu arī lietas numuru.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu iepriekšēju apmaksu var veikt tiešā veidā, kad tiek iesniegts pieteikums. Ja nodeva vēl nav samaksāta, tiesa pieteikuma iesniedzējam nosūta tiesas nodevu rēķinu.

a) Bankas pārskaitījums

Jūs varat maksāt, veicot bankas pārskaitījumu.

b) Kredītkarte

Ar kredītkarti maksāt nav iespējams.

c) Tiesas veikta iekasēšana no pieteikuma iesniedzēja bankas konta

Iekasēšana no pieteikuma iesniedzēja bankas konta kā maksāšanas veids nav pieejama.

d) Juridiskā palīdzība

Ja pieteikuma iesniedzējam tiek nodrošināta juridiskā palīdzība, tam nav jāapmaksā juridiskie izdevumi vai jāveic avansa maksājumi. Pieteikumu juridiskās palīdzības saņemšanai var iesniegt tajā pašā tiesā, kurā tiek iesniegts Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikums.

e) Citi maksāšanas veidi

Citu maksāšanas veidu nav.

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Kad nodeva sekmīgi samaksāta, tiesa reģistrē maksājumu pie attiecīgā pieteikuma un izskata pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Igaunija

Ievads

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva kā par valsts līmeņa pieteikumu. Valsts nodevas un citas procesuālās maksas reglamentē Civilprocesa kodekss un Valsts nodevu likums.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Iesniedzot pieteikumu, jums būs jāmaksā valsts nodeva, lai segtu procedūras izmaksas. Papildus jums var būt jāsedz izmaksas, kas saistītas ar procesuālo dokumentu izsniegšanu procedūras laikā (izmaksas 40–70 EUR apmērā, ja jāizmanto tiesu izpildītāja palīdzība dokumentu izsniegšanai Igaunijā, vai tulkošanas izmaksas, ja tos izsniedz uz ārvalstīm). Nekādu citu izdevumu nav.

Cik liela ir maksājamā summa?

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva kā par valsts līmeņa pieteikumu, t. i., 3 % no kopējās prasījuma summas (prasītās naudas summas, proti, galvenās prasības un blakusprasību kopsummas), bet ne mazāk kā 65 EUR.

Ja no paātrinātās maksājuma rīkojuma procedūras pārejat uz standarta tiesvedību, jums jāmaksā papildu valsts nodeva, kuras apmērs atbilst summai, ko nesedz valsts nodeva, kuru samaksājāt, piesakoties paātrinātajai maksājuma rīkojuma procedūrai. Par prasību maksājamās valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no prasītās naudas summas. Piemēram, ja prasījuma summa ir līdz 350 EUR, jāmaksā valsts nodeva 100 EUR apmērā, ja prasījuma summa ir 351–500 EUR, valsts nodevas apmērs ir 140 EUR, bet, ja prasījuma summa ir 501–750 EUR, valsts nodevā jāmaksā 175 EUR utt. (2022. gada 16. maijā spēkā esošās likmes).

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kad iesniedzat pieteikumu, valsts nodevai ir jābūt samaksātai iepriekš. Ja valsts nodevu neesat samaksājis, tiesa dos jums iespēju to samaksāt un noteiks samaksas termiņu. Ja līdz šim termiņam valsts nodevu nesamaksāsiet, tiesa jūsu pieteikumu noraidīs.

Ja iesniedzat pieteikumu par pāreju no paātrinātās maksājuma rīkojuma procedūras uz parastu prasību, prasības pieteikums tiks pieņemts tikai tad, kad būsiet samaksājis papildu valsts nodevu par prasību.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Valsts nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Ar kredītkarti maksāt nevar. Visiem maksājumiem, kas adresēti tiesām, maksājuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

Ja maksājums paredzēts valsts iestādei vai valsts dibinātam fondam, maksājuma rīkojumā kā maksājuma saņēmējs jānorāda Finanšu ministrija, turklāt jānorāda norēķinu konta numurs.

Katrai iestādei ir savs atsauces numurs, uz kura pamata Valsts kase saņemto summu pārskaita uz attiecīgās iestādes kontu valsts e-kases sistēmā.

Plašāka informācija par valsts nodevu kontiem un tiesu atsauces numuriem pieejama Saite atveras jaunā logāIgaunijas tiesu vietnē.

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Jums jāiesniedz tiesai informācija, kas apliecina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārliecināties, ka valsts nodeva ir saņemta. Jāiesniedz šāda informācija: nodevas maksātāja vārds, uzvārds; informācija par banku un par kontu, kurā iemaksāta valsts nodeva; iemaksātā summa; maksājuma datums. Tiesa par maksājuma saņemšanu var pārliecināties elektroniski — jums nav jāiesniedz maksājuma rīkojums, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Tomēr nepieciešamības gadījumā tiesa var lūgt to iesniegt.

Lapa atjaunināta: 24/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Īrija

Valsts noteikumi par tiesas nodevu samaksu ir iekļauti šādos tiesību aktos:

Saite atveras jaunā logā2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 22;

Saite atveras jaunā logā2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 23;

Saite atveras jaunā logā2014. gada Likumpamatotais akts Nr. 24.

Pašlaik Īrijas rīkojumos par tiesas nodevām nav paredzēta nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumiem. Tātad pieteikumu varat iesniegt, par to nekādu nodevu nemaksājot.

Lapa atjaunināta: 11/11/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Grieķija

Ievads

Ja esat privātpersona un jūs vai jūsu advokāts, kurš rīkojas jūsu vārdā, iesniedzat tiesā pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojumu (Regulas (EK) Nr. 1896/2006 A veidlapa), jums jāsamaksā attiecīgās tiesas nodevas, kas paredzētas valsts tiesību aktos. Ja pieteikumu iesniedzat personīgi bez advokāta starpniecības, jums nav iepriekš jāmaksā advokāta honorārs (sk. regulas 26. apsvērumu). Ja jūsu pieteikums tiek pieņemts un tiek izdots Eiropas maksājuma rīkojums (regulas E veidlapa), un ja vēlāk netiek celti iebildumi un rīkojums tiek pasludināts par izpildāmu (G veidlapa), jūs saņemsiet izpildes rīkojumu, un jums būs jāsamaksā nodeva par apliecinātu kopiju (télos apográfou), kuras apmērs būs atkarīgs no prasības veida (saskaņā ar Zīmognodevu kodeksu (Kódika Telón Chartosímou)).

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Iesniedzot A veidlapu, jums būs jāsamaksā zīmognodeva (télos chartosímou — marku pievieno pieteikumam, sk. Zīmognodevu kodeksu) un tiesas zīmognodeva (télos dikastikoú ensímou — jums jāiegādājas tiesas zīmognodeva vai jāiesniedz nodokļu iestādes izdota B tipa kvīts (DOY) — kas ir elektroniska versija – , kas jāiekļauj lietas materiālos; sk. Likumu 3978/1912, kas grozīts ar Likuma 4093/2012 1. pantu (IC1): astoņi tūkstoši no pieprasītās summas, pieskaitot parafiskālās nodevas, ja pieprasītā summa pārsniedz 200 EUR. Papildus ir jāveic maksājumi valsts iestādēm, kas tiek aprēķināti, pamatojoties uz prasības summu.

Cik liela summa jāmaksā?

Tiesas izdevumu summu aprēķina, pamatojoties uz summu, par kādu tiek prasīts rīkojums, saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Tiesa neizskatīs jūsu pieteikumu par Eiropas maksājuma rīkojumu vai par tāda Eiropas maksājuma rīkojuma izpildi, kas pasludināts par izpildāmu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tikai personīgi tiesā, kurai iesniedz A veidlapu vai no kuras tiek prasīts izpildes rīkojums, pamatojoties uz G veidlapu. Patlaban nav paredzēta elektroniska tiesas nodevu samaksa.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz pieteikums tiesā.

Lapa atjaunināta: 21/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Spānija

Ievads

Kādas likmes tiek piemērotas?

Cik daudz būs jāmaksā?

Kas notiek tad, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikā?

Kā var veikt maksājumu?

Kas jādara pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Tiesas nodeva civilprocesos, kas ietver Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir valsts nodoklis, ko maksā, uzsākot tiesvedību pēc puses pieprasījuma. Šo nodevu reglamentē 2012. gada 20. novembra Saite atveras jaunā logāLikums 10/2012 par noteiktām nodevām saistībā ar tieslietu administrācijas un Valsts toksikoloģijas un tiesu ekspertīzes institūta pakalpojumiem (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), kas grozīts arSaite atveras jaunā logā2013. gada 22. februāra Karaļa dekrētlikumu 3/2013, unSaite atveras jaunā logā2012. gada 13. decembra Rīkojums HAP/2662/2012, kas grozīts arSaite atveras jaunā logā2013. gada 27. marta Rīkojumu HAP/490/2013.

Visbeidzot, to reglamentē arī Saite atveras jaunā logā2015. gada 27. februāra Karaļa dekrētlikums 1/2015 par otrās iespējas mehānismiem, finansiālā sloga samazināšanu un citiem sociāliem pasākumiem (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kurā jauns grozījums izdarīts ar iepriekš minēto Likumu 10/2012.

Saite atveras jaunā logāNodevas nomaksa jāveic ar Saite atveras jaunā logāNodokļu aģentūras (Agencia Tributaria) starpniecību, Saite atveras jaunā logāizmantojot lejupielādējamu veidlapu, kas jāaizpilda šādi (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit), vai izmantojot pieteikumu, kas tiek ģenerēts, tiklīdz ir ievadīti dati (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit), un kas ļauj Saite atveras jaunā logāmaksāt tiešsaistē (šī iespēja patlaban ir pieejama tikai lieliem uzņēmumiem).

Maksājums jāveic brīdī, kad tiek iesniegta pieteikuma veidlapa A. Maksājumu var veikt juridiskais pārstāvis vai advokāts ar nodokli apliekamās personas vārdā un uzdevumā, jo īpaši tad, ja šī persona nav Spānijas rezidents, un tai nav nepieciešams nodrošināt nodokļu maksātāja numuru pirms pašnovērtējuma veikšanas. Juridiskajam pārstāvim (procurador) vai advokātam (abogado) nerodas nodokļu saistības saistībā ar šo maksājumu.

Kādas likmes tiek piemērotas?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā pienākums maksāt nodevu ir ikvienai personai, kura uzsāk juridisku darbību, kas rada iekasējamības gadījumu, t.i., persona, kura iesniedz prasību vai pretprasību, izmantojot veidlapu A, ja prasība ir balstīta uz dokumentu, kas ir ārpustiesas tiesiski īstenojams instruments saskaņā ar Saite atveras jaunā logā517. pantu 2000. gada 7. janvāra Likumā 1/2000 par civilprocesu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), un pārsniedz EUR 2000. Ja tas ir tiesiski īstenojams procesuāls dokuments, nodeva nav jāmaksā. Tāpat no maksājuma ir atbrīvotas visas fiziskās personas un juridiskās personas, kas ir tiesīgas saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja tās spēj apliecināt, ka atbilst nosacījumiem par bezmaksas juridisko palīdzību, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos.

Cik daudz būs jāmaksā?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā ir maksājama fiksēta summa EUR 100 apmērā, kā arī mainīga summa, kas ir atkarīga no prasībā minētās summas un ko iegūst, nodokļa bāzei piemērojot attiecīgo nodokļa likmi saskaņā ar turpmāk minēto tabulu.

Nodokļa bāze

Ar nodokli apliekamā persona

Nodokļa likme

Likmes maksimālais mainīgais apmērs

No € 0 līdz € 1 000 000

Juridiskā persona

0,50 %


Sākot ar € 1 000 000

Juridiskā persona

0,25 %

€ 10 000

Ar nodokli apliekamā summa atbilst tiesvedībā minētajai summai. Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru tiesvedībā minētā summa ir prasības pamatsumma plus procenti un līgumsodi.

Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru ar nodokļa bāzi EUR 9000 apmērā, kurā iesaistīta juridiska persona, nodeva būtu EUR 100 + EUR 9000 x 0,50 % = EUR 145.

Kas notiek tad, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikā?

Gadījumā, ja nav sniegts pierādījums par nodevas nomaksu, tiesu iestādes jurists (Letrado de la Administración de Justicia) pieprasīs nodokļa maksātājam sniegt šādu pierādījumu un neizskatīs prasību, pirms tas nav saņemts. Pierādījuma par maksājumu nesniegšana neliedz piemērot procesuālajās tiesībās noteiktos termiņus, un, ja nodeva nav samaksāta arī pēc jurista pieprasījuma, procesuālais akts netiks virzīts uz priekšu un tiesvedība attiecīgā gadījumā tiks turpināta vai slēgta.

Kā var veikt maksājumu?

Nodeva jāsamaksā, izmantojot pašnovērtējuma procedūru, pirms attiecīgā puse iesniedz procesuālo aktu. Šo nodevu maksā, izmantojot nodevas pašnovērtējuma Saite atveras jaunā logāoficiālo paraugu 696, ko piemēro par tiesu varas īstenošanu un kas jāaizpilda šādi (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit), vai izmantojot pieteikumu, kas tiek ģenerēts, tiklīdz ir ievadīti dati (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit). Maksājumu var veikt personīgi jebkurā no Saite atveras jaunā logāsadarbības finanšu iestādēm. Veidlapa ir pieejama Saite atveras jaunā logāspāņu un Saite atveras jaunā logāangļu valodā.

Maksājums tiešsaistē patlaban ir pieejams tikai lieliem uzņēmumiem, izmantojot bankas pārskaitījumu, kredītkarti, debeta maksājumu no bankas konta utt., jo tiesību akti par nodevām tika nesen grozīti un vēl nav ieviests tehnisks risinājums.

Maksas par juridiskajiem pakalpojumiem ir iekļautas bezmaksas juridiskajā palīdzībā, ko reglamentē Saite atveras jaunā logā1996. gada 10. janvāra Likums 1/1996 par bezmaksas juridisko palīdzību (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) (konkrēti šajā gadījumā – galvenokārt 1.–8. pants un 46.–51. pants).

Attiecīgā informācija ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita, kurā ir iespējams pieprasīt šo tiesību atzīšanu, izvēloties tās vietas advokātu asociāciju (Colegio de Abogados), kurā atrodas tiesa, kas izskatīs lietu.

Kas jādara pēc maksājuma veikšanas?

Veidlapai A ir jāpievieno pienācīgi apstiprināts pierādījums par nodevas nomaksu atbilstoši oficiālajam modelim (iegūts papīra vai elektroniskā formātā).

Spānija patlaban neļauj elektroniski iesniegt veidlapas, kas saistītas ar Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, tāpēc maksājuma apliecinājumam (iegūts papīra vai elektroniskā formātā) ir jānosūta papīra formātā kopā ar pārējiem prasītajiem dokumentiem.

Tiklīdz būs iespējams dokumentus iesniegt elektroniski, šim iesniegšanas veidam tiks piemērota nodevas atlaide 10 % apmērā. Tiesību akti paredz nodevas atmaksu 60 % apmērā, ja tiek panākta vienošanās vai prasība tiek pieņemta, tādējādi izbeidzot tiesvedību.

Lapa atjaunināta: 29/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Horvātija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Tiesas nodevas Horvātijas Republikā reglamentē Tiesas nodevu likums (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 118/18) un Horvātijas Republikas valdības Dekrēts par tiesas nodevu cenrādi.

Tiesas nodevu likuma 5. pantā paredzēts, ka atbilstoši tiesas nodevu cenrādim noteiktās nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas maksājumu, maksājot skaidrā naudā, ar Horvātijas Republikas izdotajām zīmogmarkām vai elektroniski.
Ja iesniegums atbilstoši īpašiem noteikumiem tiek iesniegts elektroniski, izmantojot tiesu darbības informācijas sistēmu, tad nodeva ir jāmaksā iesniegšanas brīdī. Maksājamā summa ir puse no cenrādī norādītās nodevas summas.
Gadījumos, kad tiesa atbilstoši īpašiem noteikumiem izsniedz nolēmumu elektroniski tiesu darbības informācijas sistēmā, ir jāmaksā puse no cenrādī norādītās nodevas summas, ja vien tā tiek samaksāta trīs dienu laikā no elektroniskās izsniegšanas.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Visos civillietu un komerclietu tiesas procesos ir jāmaksā tiesas nodevas. Saskaņā ar Tiesas nodevu likuma 11. pantu no nodevu samaksas ir atbrīvotas šādas personas un struktūras:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes;
 2. personas un iestādes, kuras pilda valsts iestāžu funkcijas, — procesos, kas saistīti ar šo funkciju īstenošanu;
 3. darba ņēmēji — strīdos un citos procesos, kas saistīti ar viņu kā nodarbinātu personu tiesībām;
 4. civildienesta ierēdņi un amatpersonas — administratīvos strīdos, kas saistīti ar viņu kā nodarbinātu personu tiesībām;
 5. Horvātijas Neatkarības kara veterāni ar invaliditāti — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu; personas ar invaliditāti — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, ko izdevis Personu ar invaliditāti ekspertīzes, profesionālās rehabilitācijas un nodarbinātības departaments;
 6. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto karavīru laulātie, bērni un vecāki — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 7. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto civilpersonu laulātie, bērni un vecāki — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 8. bēgļi, pārvietotās personas un repatrianti — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 9. sociālo pabalstu saņēmēji, kuri saņem iztikas pabalstu;
 10. humānās palīdzības organizācijas, kā arī organizācijas, kuras aizsargā nogalinātu, pazudušu un aizturētu humānās palīdzības sniedzēju ģimenes, un organizācijas, kas sniedz palīdzību personām ar invaliditāti;
 11. bērni, kuri iesaistīti tiesvedībā par uzturlīdzekļiem vai tiesvedībā saistībā ar prasībām, kuru pamatā ir uzturlīdzekļu tiesības;
 12. puses, kas ierosina tiesvedību par maternitātes vai paternitātes noteikšanu, un tiesvedību par izmaksām, kas radušās saistībā ar grūtniecību un bērna dzimšanu ārpus laulības;
 13. puses, kuras vēlas atjaunot tiesībspēju un rīcībspēju;
 14. nepilngadīgas personas, kas prasa atļauju stāties laulībā;
 15. puses tiesvedībā par bērna nodošanu un par tiesībām uzturēt personiskas attiecības ar bērnu;
 16. puses, kuras ierosina tiesvedību par tiesībām, kas izriet no obligātās pensijas un vispārējās medicīniskās apdrošināšanas, par bezdarbnieka tiesībām saskaņā ar nodarbinātības noteikumiem un par sociālās palīdzības tiesībām;
 17. puses, kuras ierosina tiesvedību, lai aizsargātu Konstitūcijā garantētās cilvēktiesības un brīvības pret galīgiem aktiem, kas attiecas uz personu;
 18. puses strīdos par vides piesārņojuma atlīdzināšanu;
 19. arodbiedrības un augstāka līmeņa arodbiedrību savienības — civillietās par tiesas apstiprinātu aizvietotāju un kolektīvos darba strīdos; arodbiedrību pārstāvji civillietās par darbinieku padomes pilnvaru īstenošanu;
 20. patērētāji kā parādnieki bankrota lietās;
 21. citas personas un struktūras — atbilstoši īpašām tiesību normām.

Cita valsts ir atbrīvota no nodevu samaksas, ja to nosaka starptautisks nolīgums vai tai piemēro savstarpību.

Ja rodas šaubas par savstarpības nosacījumiem, tiesa lūdz Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Iepriekš 10. punktā norādītais atbrīvojums attiecas uz humānās palīdzības organizācijām, par kurām attiecīgu lēmumu ir pieņēmis par sociālās palīdzības lietām atbildīgais ministrs.

Atbrīvojumu no tiesas nodevu samaksas nepiemēro pašvaldību un pilsētu iestādēm, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar īpašām tiesību normām tām ir uzticēts pildīt valsts iestāžu funkcijas.

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrās ir jāmaksā šādas nodevas:

 • par Eiropas maksājuma rīkojuma priekšlikumu maksā prasītājs,
 • par lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā prasītājs,
 • par sūdzību attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā prasītājs.

Ja procedūrā tiek ierosināta tiesvedība:

 • par spriedumu maksā prasītājs,
 • par apelāciju maksā apelācijas iesniedzējs,
 • par atbildi uz apelāciju maksā atbildes iesniedzējs (atbilde nav jāsniedz obligāti),
 • tiesiskās aizsardzības ārkārtas līdzeklis — ir atļauts pārskatīt otrās instances tiesas nolēmumu, ja strīda summa pārsniedz 200 000,00 HRK,
 • tiesas nodevas apmaksā pārskatīšanas pieteicējs un pārskatīšanas atbildētājs (atbilde nav jāsniedz obligāti).

Cik liela ir maksājamā summa?

I. Par prasību, pretprasību, spriedumu vai iebildumu pret maksājuma rīkojumu ir jāsamaksā tiesas nodeva proporcionāli strīda summai (aprēķinā ņem vērā tikai galvenajā pieteikumā norādīto summu, neskaitot procentus un izmaksas):

Summa no

līdz (HRK)

Nodeva (HRK)

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Ja summa pārsniedz 15 000,00 HRK, ir jāmaksā nodeva 500,00 HRK apmērā un 1 % no summas virs 15 000,00 HRK, bet ne vairāk kā 5000,00 HRK.

II. Par Eiropas maksājuma rīkojuma priekšlikumu, lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, atbildi uz apelāciju vai pārskatīšanu ir jāmaksā puse no I punktā norādītās nodevas.

III. Par sprieduma apelāciju vai pārskatīšanu jāmaksā divkārša I punktā norādītās tiesas nodevas summa.

IV. Tiesas nodeva nav jāmaksā, ja tiesvedības laikā tiek panākts izlīgums.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja puse nav samaksājusi tiesas nodevas noteiktajā termiņā vai nav nekavējoties informējusi tiesu par samaksu, tiesa turpmāko 15 dienu laikā izdod izpildes rīkojumu, kas attiecas uz nolēmumu par nodevām vai nolēmumu par sūdzību, un iesniedz to Finanšu aģentūrai, kura summu piespiedu kārtā iekasē no puses līdzekļiem, kā paredzēts likumā, kas regulē spriedumu par naudas līdzekļiem izpildi.

Tiesas nodevu likuma 28. pantā noteikts, ka tiesa vispirms brīdina tiesvedības pusi par nodevas samaksas pienākumu. Ja puse bez kavēšanās neizpilda šo pienākumu, tiesa pieprasa, lai puse samaksā nodevu trīs dienu laikā. Ja puse uz brīdinājumu nereaģē vai nav bijusi klāt tiesvedībā, par kuru jāmaksā nodeva, un nav šo nodevu samaksājusi, tiesa pieņem nolēmumu par nodevu, piemērojot papildu maksu 100 HRK apmērā.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas maksājumu, maksājot skaidrā naudā, ar Horvātijas Republikas izdotajām zīmogmarkām vai elektroniski.

Nodevu skaidrā naudā var samaksāt arī tiesas grāmatvedībā. Šādā gadījumā tiesas pienākums ir piecu dienu laikā no iekasēšanas dienas iemaksāt šo naudu tiesas nodevu ieņēmumu budžetā.

Nodevu var apmaksāt ar zīmogmarkām, ja nodevas summa ir mazāka par 100 HRK.

Informācija par nodevu nomaksas veidiem tiek publiskota elektroniskā ziņojumu dēļa vietnē, tiesu tīmekļa vietnēs un tiesu birojos.

Jebkurā bankas filiālē vai pasta nodaļā tiesas nodevas var iemaksāt Horvātijas Republikas valsts budžetā.

Lai tiesas nodevas samaksātu no ārvalstīm, jāietver šāda informācija:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Žiro konts (CC): 1001005-1863000160

Kods: HR64

Atsauces numurs: 5045-20735-personas kods (vai cits maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: Horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerctiesas vārdā

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda, ka tā ir nodeva par lietu ________ (lietas numurs un maksājuma apraksts, piemēram, “tiesas nodeva par priekšlikumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu”).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Līdzko maksājums ir veikts, maksājuma apstiprinājums jānosūta tiesai, kas izskata lietu, par kuru nodeva tiek maksāta, norādot atsauci uz izskatāmās lietas numuru (ja lietas numurs ir zināms). Gadījumā, kad tiek iesniegts pieprasījums izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, pieprasījumam jāpievieno pierādījums par bankā veiktu maksājumu.

Puses regulāri iesniedz dokumentus tiesai, nosūtot tos pa pastu (ierakstīta vai parasta sūtījuma veidā) vai iesniedzot tos elektroniski tiesu darbības informācijas sistēmā tādā formātā, kāds noteikts īpašajos noteikumos.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Itālija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesvedības izmaksām izklāstīti Konsolidētajā likumā par tiesāšanās izdevumiem (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), kas ietverts 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrētā Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Civilprasībās katra puse sedz izmaksas, kas saistītas ar tās dokumentiem un dokumentiem, kuri nepieciešami tiesvedībai, ja tiesību aktos ir noteikts vai tiesa pieprasa, lai attiecīgā puse sedz šīs izmaksas (Konsolidētā likuma par tiesāšanās izdevumiem 8. pants, Prezidenta dekrēts Nr. 115/2002).

Civilprasībās jāmaksā šādas nodevas:

 • standarta nodeva par prasības celšanu;
 • apkalpošanas nodevas;
 • nodevas par kopijām.

Cik liela summa jāmaksā?

Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 attiecīgi 13. un 30. pantā ir noteiktas maksājamās summas standarta nodevai un avansa maksājumam, lai segtu dokumentu izsniegšanas izmaksas pēc tiesas pieprasījuma.

Nodevas par kopijām reglamentē Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 267. pants un turpmākie panti, un tās ir uzskaitītas dekrētam pievienotajā 6., 7. un 8. tabulā.

Saskaņā ar 46. pantu Likumā Nr. 374/1991, ar ko izveido Miertiesu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Itālijā miertiesas ir juridiski kvalificētas], jāmaksā tikai standarta nodeva par dokumentiem un spriedumiem par summām, kas nepārsniedz 1033 EUR.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja maksājums netiks veikts, tiesa vai parādu piedziņas uzņēmums (ir noslēgta vienošanās ar Equitalia Giustizia SpA) izsniegs maksājuma brīdinājumu ar norādījumiem par to, kā veikt standarta nodevas maksājumu (Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 248. pants).

Ja netiks samaksātas nodevas par kopijām un summa, kas paredzēta Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 30. pantā, tiesa var atteikties pieņemt dokumentu (Prezidenta dekrēta Nr. 115/2002 285. pants).

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Ja maksājums tiek veikts Itālijā ar pasta konta starpniecību, jāizmanto veidlapa F23 vai markas, kas iegādātas no pilnvarotiem tabakas izstrādājumu tirgotājiem un mazumtirgotājiem.

Maksājumi no ārvalstīm ar bankas pārskaitījumu jāveic uz šādu kontu:

BICBITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc maksājuma veikšanas jāsaņem attiecīgā kvīts, ko uzrādīt tiesai kā apliecinājumu par maksājumu.

Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Kipra

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa ir jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Procesuālie noteikumi, ar ko reglamentē Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanu Kiprā, ir 2008. gada Procesuālie noteikumi par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (7/2008), kas stājās spēkā 2008. gada 12. jūnijā.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Minēto procesuālo noteikumu 25. pantā ir noteikts, ka maksājamās tiesas nodevas nedrīkst pārsniegt tiesas nodevas, ko iekasē par parasto civiltiesvedību, saskaņā ar attiecīgo cenrādi, kas ietverts VIII pielikuma H veidlapā (norādīta tālāk).

Cik liela summa ir jāmaksā?

Sk. atbildi uz 2. jautājumu iepriekš.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Jūsu pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru netiks izskatīts, ja nebūs samaksātas tiesas nodevas.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt ar Kipras Centrālās bankas starpniecību.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad Centrālā banka ir apstiprinājusi apgabaltiesai, ka ir saņēmusi pārskaitījumu ar kredītzīmi, lieta tiek nodota kompetentajam tiesnesim, kurš, ja ir izpildīti nosacījumi, uzdod izpildīt Eiropas maksājuma rīkojumu.

VIII PIELIKUMS

TIESAS NODEVAS

H veidlapa

2008. gada Procesuālie noteikumi par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru,

25. noteikuma 2. punkts

Pozīcija

Zīmognodeva (EUR)

a) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 100 EUR, bet nepārsniedz 500 EUR

17,00

b) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 500 EUR, bet nepārsniedz 2000 EUR

31,00

c) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 2000 EUR, bet nepārsniedz 10 000 EUR

48,00

d) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 10 000 EUR, bet nepārsniedz 50 000 EUR

94,00

e) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 50 000 EUR, bet nepārsniedz 100 000 EUR

154,00

f) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 100 000 EUR, bet nepārsniedz 500 000 EUR

256,00

g) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 500 000 EUR, bet nepārsniedz 2 000 000 EUR

342,00

h) Ja prasītā summa vai strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz 2 000 000 EUR

427,00

Ja pēc prasības pieteikuma iesniegšanas prasītāja prasītā summa palielinās, ir jāsamaksā nodevu starpība.

Ja strīdus priekšmeta vērtība palielinās, jo ir iesniegta pretprasība, atbildētājam (pretprasītājam) ir jāsamaksā nodevu starpība.

Lapa atjaunināta: 11/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Latvija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 33. panta otro daļu tiesas izdevumi ir:

 • valsts nodeva;
 • kancelejas nodeva;
 • ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Par katru prasības pieteikumu - sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā - maksājama valsts nodeva. Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 43. pantā uzskaitīts to subjektu loks, kuri no tiesas izdevumu (tostarp valsts nodevas) samaksas ir atbrīvoti.

Pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, norādītās summas piespriež prasītājam proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram, bet atbildētājam — proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta. Valsts nodeva par blakus sūdzību par tiesas lēmumu, pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, netiek atlīdzināta.

Ja prasītājs atsakās no prasības, viņš atlīdzina atbildētājam radušos tiesas izdevumus. Prasītāja samaksātos tiesas izdevumus šajā gadījumā atbildētājs neatlīdzina. Tomēr, ja prasītājs neuztur savus prasījumus tāpēc, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesa pēc prasītāja lūguma piespriež no atbildētāja prasītāja samaksātos tiesas izdevumus.

Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, tiesa pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos tiesas izdevumus.

Tiesas izdevumi, ja prasītājs no to samaksāšanas bijis atbrīvots, piespriežami no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

Kādi ir izdevumi?

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Saite atveras jaunā logāEiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, maksājama valsts nodeva.

Tiesvedības laikā pusei var nākties valsts ienākumos maksāt arī citus tiesas izdevumus – kancelejas nodevu (piemēram, par procesuālo dokumentu norakstu un dublikātu izsniegšanu) un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus (piemēram, ar atbildētāja meklēšanu, ko lūdzi veikt prasītājs, saistītie izdevumi, ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi).

Cik man jāmaksā?

Iesniedzot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, maksājama valsts nodeva— 2 procenti no parāda summas, bet ne vairāk par 498,01 euro. Kancelejas nodeva maksājama Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 38. pantā noteiktajā apmērā. Savukārt ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus apmērs var svārstīties atkarībā no vairākiem faktoriem (piemēram, atkarībā no dokumentu nosūtījuma veida – vienkāršā pasta sūtījumā vai elektroniskā pasta sūtījumā).

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasības pieteikumam nav pievienoti dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, tad tiesa, pamatojoties uz Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 133.pantu, atstāj prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam.

Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Savukārt, ja tiesas izdevumi saistīti ar dokumentu izsniegšanu, tiesa tos neizsniedz, pirms netiek samaksāta attiecīgā nodeva. Bet gadījumā, ja līdz lietas izskatīšanai ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi valsts ienākumos netiek iemaksāti labprātīgi, tos piedzen piespiedu kārtā pēc tiesas sprieduma izpildes vispārīgajiem noteikumiem.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Valsts nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Valsts nodevu par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.panta sestā daļa) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV71TREL1060190911300

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kancelejas nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Kancelejas nodeva (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 38. pants) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr. LV39TREL1060190911100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja kancelejas nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta kancelejas nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītos izdevumus var samaksāt, veicot maksājumu uz Tiesu administrācijas kontu. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 39. pants) un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 406.3pants):

Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.: 90001672316

Konta Nr.: LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot pieteikumu tiesā, pievienojami dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Arī kancelejas nodeva maksājama pirms attiecīgā pakalpojuma izdarīšanas. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi iemaksājami līdz lietas izskatīšanai.

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Lietuva

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Lietās, kas saistītas ar Eiropas maksājuma rīkojumu, ir piemērojami noteikumi par zīmognodevas aprēķināšanu un samaksu, kas noteikti Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa ... panta 1.–3. punktā.

Atbilstoši Lietuvas Republikas valdības 2011. gada 27. oktobra Rezolūcijai Nr. 1240, ar ko apstiprina Noteikumus par zīmognodevas aprēķināšanu, samaksu, mijieskaitu un atmaksu, šo nodevu var samaksāt arī elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Zīmognodeva ir maksājama nākamajā punktā norādītās summas apmērā.

Cik liela summa jāmaksā?

Ja iesniedz pieteikumu par tiesas rīkojumu, zīmognodevas summa ir vienāda ar ceturto daļu no summas, kas maksājama par tiesvedību, tomēr tā nevar būt mazāka par desmit litiem, izņemot, ja attiecīgā persona ar tiesību aktiem vai tiesas nolēmumu ir pilnīgi vai daļēji atbrīvota no zīmognodevas maksāšanas vai ja zīmognodevas maksāšana ir atlikta.

Ja pēc tam, kad tiesa ir izdevusi rīkojumu, parādnieks iesniedz iebildumus vai kreditors iesniedz prasības pieteikumu atbilstoši vispārējai procedūrai, iepriekš minēto zīmognodevu atskaita no zīmognodevas summas, kas jāmaksā par pieteikumu.

Ja uzskata, ka kreditora pieteikums nav iesniegts Civilprocesa kodeksa 439. panta 6. punktā minētajā gadījumā, zīmognodevu pieteikuma iesniedzējam neatmaksā.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Pieteikumam jāpievieno dokumenti un citi pierādījumi, ar kuriem tiek pamatoti pieteikuma iesniedzēja prasījumi, kā arī pierādījumi, ka zīmognodeva ir samaksāta.

Ja zīmognodeva nav samaksāta, tiesa izdod rīkojumu, nosakot pietiekamu termiņu izpildei, kas nevar būt īsāks par septiņām dienām. Rīkojumu izsniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā izdošanas.

Ja tiesvedības puse, kura iesniedz procesuālo dokumentu, ir izpildījusi tiesas norādījumus noteiktajā termiņā, procesuālo dokumentu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas sākotnēji iesniegts tiesai. Visos citos gadījumos procesuālo dokumentu uzskata par neiesniegtu, un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no izpildei noteiktā termiņa beigām tiesnesis izdod rīkojumu par procesuālā dokumenta un visu pavaddokumentu atgriešanu personai, kura tos iesniegusi.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Zīmognodeva jāsamaksā Finanšu ministrijas pakļautībā esošās Valsts nodokļu inspekcijas budžeta ieņēmumu kontā. Maksātājs var izvēlēties norēķinu veidu (izmantojot internetbanku, skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu u. c.).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Zīmognodevas samaksu apliecina, iesniedzot maksājuma rīkojumu vai citu maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā jābūt norādītiem šādiem datiem:

 1. maksātāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskām personām — nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs);
 2. otras puses (atbildētāja, parādnieka u. c.) vārds, uzvārds un personas kods (juridiskām personām — nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs);
 3. samaksas datums;
 4. maksājuma kods;
 5. samaksātā summa;
 6. maksājuma mērķis (norādīts kā “zīmognodeva”), un tās tiesas nosaukums, kurā tiek uzsākta tiesvedība.

Ja zīmognodevu samaksā tiesvedības puses pārstāvis (advokāts, juridiskais asistents vai cita persona, kura pārstāv puses intereses), maksājuma rīkojumā vai maksājumu apliecinošajā dokumentā papildus iepriekš minētajiem datiem jābūt norādītam pārstāvētās puses vārdam, uzvārdam un personas kodam (juridiskām personām — nosaukumam un reģistrācijas numuram).

Ja zīmognodevu samaksā elektroniski, nav vajadzīgi dokumenti, kas apliecina zīmognodevas samaksu.

Lapa atjaunināta: 31/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Luksemburga

Nav fiksētu nodevu par prasības celšanu civiltiesā ( saisine du juge civil), izņemot dokumentu izsniegšanas izmaksas un juridiskās pārstāvības izmaksas. Principā  civiltiesas līmenī nekādas izmaksas nerodas. Kad ir izdots spriedums, var rasties izmaksas saistībā ar lēmuma izpildes panākšanu un izmaksas pēc uzvarējušās puses pieprasījuma.
Lapa atjaunināta: 20/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Ungārija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrās, ko uzsāk Ungārijā, lai panāktu neapstrīdēta finanšu prasījuma izpildi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir jāsamaksā nodeva par notariālu procedūru, kuras summa ir noteikta 2009. gada Likumā L par maksājuma rīkojuma procedūrām un tieslietu ministra 1991. gada 26. novembra Dekrētā Nr. 14/1991 par notāra nodevām. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, uzsākot procedūru, jāsamaksā notāra nodeva 3 % apmērā no prasījuma vērtības. Prasītājs var izvēlēties, vai maksājumu veikt skaidrā naudā vai ar kredīt-/debetkarti notāra birojā, vai ar pārskaitījumu uz notāra bankas kontu, vai ar pasta pārvedumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Uzsākot procedūru, ir jāsamaksā notāra nodeva.

Cik liela summa jāmaksā?

Notāra nodevas apmērs ir 3 % no finanšu prasījuma summas, neskaitot maksas (procentus, izmaksas); vairākiem prasījumiem notāra nodeva ir 3 % no maksājumu summas, taču tā nevar būt mazāka par 5000 HUF un lielāka par 300 000 HUF. Ja procedūrā iesaistītas vairāk nekā piecas personas, minimālā nodeva ir 1000 HUF reiz pušu skaits. Ja finanšu prasījums ir denominēts citā valūtā, nevis HUF, nodeva jāsamaksā par prasījuma ekvivalentu HUF valūtā, ko aprēķina, pamatojoties uz Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu dienā, kad tiek iesniegts pieteikums.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja prasītājs nesamaksā notāra nodevu, kad procedūra tiek uzsākta, procedūras notārs pieprasa, lai prasītājs samaksā notāra nodevu. Ja prasītājs neizpilda šo prasību noteiktajā termiņā, notārs noraida pieteikumu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Prasītājs notāra nodevas samaksai var izvēlēties vienu no šiem veidiem:

 1. skaidrā naudā procedūras notāram;
 2. jebkurā pasta nodaļā ar pasta pārvedumu uz procedūras notāra norādīto norēķinu kontu;
 3. ar bankas pārskaitījumu uz notāra bankas kontu;
 4. ja procedūras notāra birojā ir pieejams atbilstošs tehniskais aprīkojums, maksājumu var veikt ar kredīt-/debetkarti.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ja notāra nodeva tiek samaksāta skaidrā naudā vai ar kredīt-/debetkarti notāra birojā, prasītājam nav jāiesniedz maksājuma apliecinājums.

Ja prasītājs samaksā notāra nodevu ar pasta pārvedumu, pieteikumam par Eiropas maksājuma rīkojumu jāpievieno maksājumu apliecinoša kvīts.

Ja prasītājs samaksā notāra nodevu ar bankas pārskaitījumu uz notāra bankas kontu, pieteikumam par Eiropas maksājuma rīkojumu jāpievieno bankas pārskats par attiecīgo dienu vai tā kopija, kas apliecina, ka summa ir debetēta.

Lapa atjaunināta: 07/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Malta

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Šajā procedūrā piemērojamās nodevas ir noteiktas Maltas Likumu, Organizācijas un Civilprocesa kodeksa 12. nodaļas B tarifa 1. panta 2. punktā, 2. pantā un 13. panta 1. punktā.

Reģistrācijas nodevu nevar samaksāt elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Jāveic maksājums par šādām veidlapām:

A veidlapa — Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam;

D veidlapa — Lēmums noraidīt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam;

E veidlapa — Eiropas maksājuma rīkojums;

F veidlapa — Iebildums pret Eiropas maksājuma rīkojumu;

G veidlapa — Izpildāmības pasludināšana.

Cik liela summa man jāmaksā?

A veidlapa — Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam: reģistrācijas maksa 30,00 EUR un 7,20 EUR par katru D vai E veidlapas paziņošanu atbildētājam(-iem) un prasītājam;

F veidlapa — Iebildums pret Eiropas maksājuma rīkojumu: reģistrācijas maksa 30,00 EUR un 7,20 EUR par katru paziņošanu prasītājam;

G veidlapa — Izpildāmības pasludināšana: reģistrācijas maksa 20,00 EUR.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Veidlapa netiks apstrādāta, kamēr nebūs veikts maksājums.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas jāiemaksā šādā bankas kontā:

Konta turētāja nosaukums

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (starptautiskais bankas konts)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Valsts bankas kods

SORT CODE 01100

Konta numurs

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT kods

MALTMTMT

Bankas nosaukums

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankas adrese

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Konta valūta

EIRO

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz kvīts, ko izsniegusi banka, ar kuras starpniecību veikts darījums.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Nīderlande

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra (Regula (EK) Nr. Saite atveras jaunā logā1896/2006, kas stājās spēkā 2008. gada 12. decembrī) ļauj kreditoriem atgūt neapstrīdētus pārrobežu prasījumus civillietās un komerclietās atbilstoši vienotai procedūrai, ko veic, pamatojoties uz standarta veidlapām. Šajā procedūrā nav nepieciešama pušu ierašanās tiesā. Minēto regulu piemēro visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Tiesu iestāžu padome (Raad voor de rechtspraak) ir iecēlusi Hāgas Rajona tiesu (Rechtbank Den Haag) par vienīgo rajona tiesu ar Eiropas maksājuma rīkojumiem saistītu lietu izskatīšanai. Ja tiek iesniegts paziņojums par iebildumu, tiesvedību var turpināt saskaņā ar parastajiem teritoriālās jurisdikcijas noteikumiem.

Lai iesniegtu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, jāizmanto A veidlapa. Minētā veidlapa ir pieejama visās Eiropas Savienības valodās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Veidlapa

Pieteikumus var iesniegt Hāgas Rajona tiesā tikai nīderlandiešu valodā.

Pieteikumus Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā var nosūtīt uz šādu adresi:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tiesas Vispārējo lietu kanceleju (griffie Algemene Zaken). Tiesas Vispārējo lietu kancelejas tālruņa numurs ir +31 (0)70-381 22 64.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Nodevu apmērs ir atkarīgs no pamatprasības summas. Sk. arī punktu “Cik liela summa jāmaksā?”

Cik liela summa jāmaksā?

Turpmāk sniegts pārskats par Saite atveras jaunā logānodevām, kas piemērojamas 2019. gadā.

Prasības vai pieteikuma veids/summa

Tiesas nodeva personām, kuras nav fiziskas personas

Tiesas nodeva fiziskām personām

Tiesas nodeva personām ar ierobežotiem līdzekļiem

Nodeva tiesai, kas izskata provinču lietas

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu:

par nenoteiktu summu vai

summu, kas nepārsniedz 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz 500 EUR, bet nepārsniedz 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Nodeva tiesai, kas izskata lietas, kuras nav provinču lietas

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu:

– par noteiktu summu vai

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas nepārsniedz 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Plašāka informācija pieejama šeit: Saite atveras jaunā logāRechtspraak.nl un Saite atveras jaunā logāRaad voor Rechtsbijstand.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Ja tiesas nodevas netiks samaksātas savlaicīgi, pieteikums netiks izskatīts un prasība tiks noraidīta.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Pieteikuma iesniedzējs saņem rēķinu par tiesas nodevu samaksu. Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc tiesas nodevu samaksas jums jāgaida turpmāka informācija no Hāgas Rajona tiesas.

Regulā, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir noteikts, ka tiesa izdod Eiropas rīkojumu, cik drīz vien iespējams un parasti 30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logā2019. gadā piemērojamās nodevas

Saite atveras jaunā logāRechtspraak.nl

Saite atveras jaunā logāRaad voor Rechtsbijstand

Saite atveras jaunā logāEiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

Lapa atjaunināta: 03/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Austrija

Šajā lapā sniegta informācija par Austrijas tiesas nodevām

Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

Regulas (EK) 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, 25. pantā ir noteikts, ka tiesas nodevas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru un parasto civilprocesu, kas kādā dalībvalstī seko paziņojumam par iebildumu Eiropas maksājuma rīkojumam, nepārsniedz tiesas nodevas par parasto civilprocesu, pirms kura minētajā dalībvalstī nav notikusi Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra. Tādēļ tiesvedībās par pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai piemēro fiksētu nodevu saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām (Gerichtsgebührengesetz – GGG) 1. tarifa pozīciju, ko piemēro visās valsts maksājuma rīkojuma procedūrās un civilprocesos.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Pirmās instances tiesvedībā saistībā ar pieteikumiem Eiropas maksājuma rīkojumam piemēro Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīciju atbilstoši 1. piezīmei pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas. Šī fiksētā nodeva ir maksājama neatkarīgi no tā, vai tiesvedība ir pabeigta. Samazināta nodeva tiek piemērota tikai gadījumos, ja pieteikums tiek nekavējoties atsaukts vai noraidīts, pirms tas ir izsniegts otrai pusei (par ceturtdaļu samazināta nodeva – 3. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas), vai ja pirmajā sēdē lietai tiek rasts likumīgs atrisinājums (uz pusi samazināta nodeva – 2. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas). Saskaņā ar Austrijas tiesas nodevu sistēmu civilprocesā pirmās instances tiesā ir jāmaksā tikai nodeva par pieteikumu lietas ierosināšanai (šajā gadījumā – pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam). Par turpmāko tiesvedību pirmajā instancē nav noteiktas papildu nodevas.

Saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu pienākums maksāt nodevas rodas brīdī, kad tiesā tiek iesniegts pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam. Nodeva ir jāmaksā minētajā brīdī. Vēlākais līdz minētajam datumam ir jāiesniedz arī pieteikums par atbrīvojumu no tiesas nodevas juridiskās palīdzības ietvaros (Austrijā: Verfahrenshilfe), ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi.

Pieteikums par pārskatīšanu saskaņā ar regulas 20. pantu ir bez maksas (neatkarīgi no tā, vai mērķis ir panākt tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas ir līdzīgs restitutio in integrum (1. punkts) vai lietas izskatīšanu pēc būtības (2. punkts).

Cik man būs jāmaksā?

Pirmās instances tiesvedībā tiesas nodevas aprēķina pamatā ir strīda priekšmeta vērtība (strīda summa = celtās prasības vērtība) un iesaistīto pušu skaits. Tarifi atbilstoši Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijai atrodami (uz 2017. gada 1. augustu) Saite atveras jaunā logāLikuma par tiesas nodevām spēkā esošajā redakcijā:

1. tarifa pozīcija

Prasības priekšmeta vērtība

Nodevas apmērs

līdz

150 euro

23 euro

vairāk kā

150 euro līdz

300 euro

45 euro

vairāk kā

300 euro līdz

700 euro

64 euro

vairāk kā

700 euro līdz

2000 euro

107 euro

vairāk kā

2000 euro līdz

3500 euro

171 euro

vairāk kā

3500 euro līdz

7000 euro

314 euro

vairāk kā

7000 euro līdz

35 000 euro

743 euro

vairāk kā

35 000 euro līdz

70 000 euro

1459 euro

vairāk kā

70 000 euro līdz

140 000 euro

2919 euro

vairāk kā

140 000 euro līdz

210 000 euro

4380 euro

vairāk kā

210 000 euro līdz

280 000 euro

5840 euro

vairāk kā

280 000 euro līdz

350 000 euro

7299 euro

vairāk kā

350 000 euro

1,2 % no attiecīgā strīda summas plus 3488 euro.

Ja ir iesaistītas vairāk nekā divas puses, saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām 19.a pantu par to var noteikt attiecīgu piemaksu (10 – 50 % apmērā).

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kavēta maksājuma gadījumā saskaņā ar likuma 31. pantu ir jāmaksā fiksēta kavējuma nauda 22 euro apmērā (uz 2017. gada 1. augustu). Taču tiesas nodevas nomaksa ar kavēšanos neietekmē pašu civilprocesa īstenošanu. Tiesas darbība nav atkarīga no tiesas nodevu samaksas – to veic pilnīgi neatkarīgi.

Kārtība, kādā tiesu iestādes iekasē tiesas nodevas, ir reglamentēta Likumā par tiesas nodevu iekasēšanu (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ja tādēļ, ka nav veikta apmaksa, tiesu iestādei ir jāizdod maksājuma rīkojums (izpildes rīkojums par tiesas nodevu iekasēšanu) atbilstoši Likuma par tiesas nodevu iekasēšanu 6.a pantu, piemēro papildu iekasēšanas nodevu 8 euro apmērā (uz 2014. gada 1. janvāri).

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Likuma par tiesu nodevu iekasēšanu 4. pantā ir noteikti nodevu apmaksas veidi. Saskaņā ar to tiesas nodevas var apmaksāt ar norēķinu karti ar ATM funkciju vai kredītkarti, skaidras naudas iemaksu kompetentās tiesas kontā vai pārskaitījumu uz minēto kontu, vai ar skaidras naudas iemaksu attiecīgajā tiesā. Attiecīgās tiesas bankas rekvizīti ir pieejami Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Justiz) tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāSaite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ sadaļā “Tiesas”.

Turklāt visas nodevas var samaksāt, tiesai nodevas tieši ieturot no konta, ko norādījusi puse, kurai nodevas jāmaksā, un deponējot attiecīgo summu tiesas kontā – ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota to darīt. Šādā gadījumā pieteikumā (pieteikumā Eiropas maksājuma rīkojumam) ir jānorāda konts, no kura nodevas var ieturēt, un atļauja to darīt, piemēram, ar norādi “Gebühreneinzug!” (“Nodevas ieturēšana!”) vai “AEV!” (“Tiešā debeta rīkojums!”). Ierobežotam pilnvarojumam pieteikumā var arī norādīt maksimālo ieturamo summu (Tiešā debeta rīkojuma (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5. un 6. pants).

Ja pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam ir iesniegts, izmantojot e-tiesu sistēmu (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), tiesas nodeva ir jāmaksā, to tieši ieturot. Tādā gadījumā maksimālo ieturamo summu nevar norādīt.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ja federālās iestādes ir tiesīgas prasīt tiesas nodevu apmaksu pieteikuma (pieteikuma Eiropas maksājuma rīkojumam) iesniegšanas brīdī, un nav dots tieša ieturējuma pilnvarojums, tad pieteikumam jāpievieno apliecinājums par nodevas apmaksu (pārskaitījumu) (Likuma par tiesas nodevām 4. pants). Ja samaksa ir veikta ar norēķinu karti, kredītkarti, skaidras naudas iemaksu kompetentās tiesas kontā vai pārskaitījumu uz minēto kontu, vai tiešu ieturējumu no puses konta, Austrijas Federālā finanšu aģentūra (Buchhaltungsagentur des Bundes) vēlāk tikai informē tiesu iestādi par maksājumu saņemšanu tiesas kontā. Procedūra saistībā ar paziņojumu par tiesas nodevām ir pabeigta, kad ir sniegts pierādījums par (pilnīgu) apmaksu.

Ja ir notikusi pārmaksa, piecu gadu laikā var iesniegt prasību par pārmaksāto tiesas nodevu atmaksu (Likuma par tiesas nodevu iekasēšanu 6.c pants).

Saites

Saite atveras jaunā logāLikums par tiesas nodevām

Lapa atjaunināta: 22/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Polija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Civilā tiesvedībā maksājamās nodevas reglamentē 2005. gada 28. jūlija Likums par tiesas nodevām civillietās (konsolidētā redakcija: 2014. gada Likumu Vēstnesis Nr. 1025). Parasti nodeva ir jāmaksā par prasības pieteikuma iesniegšanu, tas attiecas arī uz prasībām procedūrā, kuru reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (EMR procedūru). Polijas tiesību aktos ir paredzēta iespēja pieprasīt atbrīvojumu no šīm nodevām. Tā noteikta iepriekš minētā likuma IV daļā “Atbrīvošana no tiesas nodevām”.

WKādi ir izdevumi?

EMR lietās piemēro proporcionālu nodevu.

Cik man jāmaksā?

Lietās, kas skar īpašumtiesības, iekasē proporcionālu nodevu, kuras apmērs atbilst 5 % no strīda summas (t. i., prasības pieteikumā norādītās summas); tomēr nodeva nevar būt mazāka kā 30 PLN vai lielāka kā 100 000 PLN. Ja tiek pieprasīta EMR atlikšana, ir jāmaksā puse no nodevas summas.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Saskaņā ar 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksa (Likumu Vēstnesis Nr. 43, 269. punkts; ar grozījumiem) 1262. panta 1. punktu tiesa neizskata procesuālu dokumentu, ja par to nav samaksāta piemērojamā nodeva. Citiem vārdiem sakot, nodeva ir jāsamaksā brīdī, kad procesuālais dokuments (prasības pieteikums) tiek iesniegts tiesā ar attiecīgo jurisdikciju, vai arī ir jāiesniedz lūgums atbrīvot no tiesas nodevām.

Procesuālās sekas, kas iestājas gadījumā, ja nodevas par procesuāliem dokumentiem netiek samaksātas, cita starpā ir noteiktas Civilprocesa kodeksa Saite atveras jaunā logā130. pantā un Saite atveras jaunā logā1302. pantā.

Civilprocesa kodeksa 130. pantā noteikts, ka gadījumā, kad procesuālo dokumentu (arī prasības pieteikumu) nevar izskatīt, jo nav samaksāta nodeva, tiesas priekšsēdētājs aicina attiecīgo personu veikt maksājumu vienas nedēļas laikā; ja maksājums netiek veikts, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ. Ja procesuālo dokumentu iesniegusi ārvalstīs dzīvojoša persona, kam Polijā nav pilnvarota pārstāvja, tiesas priekšsēdētājs nosaka vismaz vienu mēnesi ilgu nodevas samaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nodeva netiek samaksāta, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja nodeva noteiktajā termiņā tiek samaksāta, procesuālais dokuments rada juridiskas sekas no tā iesniegšanas dienas.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1302. pantu procesuālu dokumentu, kuru iesniedzis advokāts vai patentu advokāts un par kuru nav samaksāta nodeva, lai gan ir noteikta konkrēta nodeva vai tā ir proporcionāla puses norādītajai strīda summai proporcionāla nodeva, nosūta atpakaļ bez uzaicinājuma veikt maksājumu. Taču, ja nodeva par procesuālo dokumentu tiek samaksāta nedēļas laikā no dienas, kad izdots lēmums par dokumenta noraidīšanu, dokuments rada juridiskas sekas no tā iesniegšanas dienas.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas nodevu samaksas kārtība civillietās ir noteikta tieslietu ministra 2006. gada 31. janvāra Saite atveras jaunā logāRīkojumā par kārtību, kādā maksājamas tiesas nodevas civillietās (Likumu Vēstnesis Nr. 27, 199. punkts), — tas ir tiesību akts, ar ko īsteno iepriekš minēto Likumu par tiesas nodevām civillietās.

Civillietās maksājamās tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (informāciju par kontu var vai nu saņemt tieši no tiesas, vai arī atrast tiesas vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), maksājot klātienē tiesas kasē vai maksājot ar zīmogmarkām, ko var iegādāties tiesas kasē.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Kad nodevas ir samaksātas un visas neatbilstības ir novērstas, tiesa izdod Eiropas maksājuma rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Rumānija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma izmantošanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

Savukārt tiesas zīmognodevu sistēmu reglamentē Ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013, kas ir spēkā kopš 2013. gada 26. jūnija. Minēto tiesību aktu pieņēma pēc civilprocesa tiesiskā regulējuma izmaiņām, proti, pēc tam, kad tika pieņemts Civilprocesa kodekss un izveidotas jaunās Civilprocesa kodeksā paredzētās iestādes.

Tiesas zīmognodevas ir jāmaksā visām fiziskajām un juridiskajām personām, un tās maksājamas par tiesu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par Tieslietu ministrijas (Ministerul Justiției) un Augstākās kasācijas tiesas prokuratūras (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) pakalpojumiem.

Rumānijā tiesas zīmognodevas var samaksāt internetā, tomēr pagaidām elektroniska maksājumu sistēma nav sākusi darbību.

Kādi ir izdevumi?

Tiesas zīmognodevas ir jāmaksā gan par tiesvedību pirmajā instancē, gan par apelāciju atbilstoši tiesību aktu noteikumiem.

Fiziskām personām pēc pieprasījuma var noteikt samazinātas tiesas zīmognodevas, piešķirt atbrīvojumu no to samaksas vai ļaut tās maksāt pa daļām, kā noteikts valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 51/2008 par valsts sniegto juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem un papildinājumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008 (ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem). Juridiskām personām var piešķirt tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumus, kas paredzēti valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 42. panta 2. punktā.

Cik man jāmaksā?

Atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesas zīmognodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu ir noteikta valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 3. panta 1. punktā, un tā ir šāda:

 1. ja summa ir līdz 500 RON, nodevas apmērs ir 8%, bet ne mazāk kā 20 RON;
 2. ja summa ir 501–5000 RON, nodevas apmērs ir 40 RON + 7% no summas virs 500 RON;
 3. ja summa ir 5001–25 000 RON, nodevas apmērs ir 355 RON + 5% no summas virs 5000 RON;
 4. ja summa ir 25 001–50 000 RON, nodevas apmērs ir 1355 RON + 3% no summas virs 25 000 RON;
 5. ja summa ir 50 001–250 000 RON, nodevas apmērs ir 2105 RON + 2% no summas virs 50 000 RON;
 6. ja summa pārsniedz 250 000 RON, nodevas apmērs ir 6105 RON + 1% no summas virs 250 000 RON.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 tiesas zīmognodeva ir jāsamaksā iepriekš. Ja prasītājs neizpilda pienākumu samaksāt nodevu tiesību aktos paredzētajā vai tiesas noteiktajā termiņā, pieteikums tiek anulēts kā dokuments bez zīmogmarkas vai attiecīgā gadījumā tiek izskatīts tādā apmērā, kādā ir likumīgi samaksāta tiesas zīmognodeva. Tiesa pieteikumu anulē kā dokumentu bez zīmogmarkas arī gadījumā, kad ir noraidīts pieteikums par tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumiem un prasītājs nav tiesas noteiktajā termiņā samaksājis attiecīgo tiesas zīmognodevu un nav dokumentam pievienojis maksājuma apliecinājumu.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Personas, kurām ir pienākums maksāt tiesas zīmognodevu, to samaksā skaidrā naudā vai veicot bankas pārskaitījumu vai interneta maksājumu, uz konkrētu vietējā budžeta ieņēmumu kontu, kas paredzēts tiesas un citām zīmognodevām administratīvajā teritorijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai — attiecīgā gadījumā — juridiskās personas juridiskā adrese. Maksu par tiesas zīmognodevu summas pārskaitīšanu sedz maksātājs.

Ja Rumānijā neatrodas ne tiesas zīmognodevas maksātāja pastāvīgā dzīvesvieta, ne uzturēšanās vieta, ne attiecīgā gadījumā tā juridiskā adrese, tiesas zīmognodevu iemaksā tās administratīvās teritorijas vietējā budžeta kontā, kurā atrodas tiesas, kurā celta prasība vai iesniegts pieteikums, juridiskā adrese.

Tiesas zīmognodevas skaidrā naudā var samaksāt tās administratīvās teritorijas nodevu un nodokļu direkcijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

Tiesas zīmognodevas var samaksāt arī, veicot bankas pārskaitījumu un maksājot internetā.

Rumānijā līdz šim nav ieviesta elektroniska sistēma tiesas zīmognodevu maksāšanai, tomēr tiesību aktos šāda iespēja ir paredzēta.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot tiesā prasību, jāiesniedz arī maksājuma kvīts, kas apliecina tiesas zīmognodevas samaksu skaidrā naudā, vai maksājuma uzdevums.

Kvītīm un maksājuma uzdevumiem (attiecīgā gadījumā), kas apliecina tiesas zīmognodevu samaksu, nav noteikta standarta forma. Tos izdod tādā formā, kāds pieņemts iestādē, kur tiek veikts maksājums.

Ja tiesas zīmognodeva samaksāta pēc tam, kad tiesa prasītājam izteikusi attiecīgu brīdinājumu, prasītājam ir savam pieteikumam jāpievieno maksājuma apliecinājums, kas pierāda, ka nodeva samaksāta 10 dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas.

Zīmognodevas samaksas apliecinājumu var iesniegt personīgi tiesas juridiskajā adresē vai arī nosūtīt pa pastu, norādot tās lietas numuru, uz ko attiecas maksājums; lietas numurs ir norādīts tiesas izdotajā brīdinājumā attiecīgajai personai.

Lapa atjaunināta: 21/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Slovēnija

Introduction

What fees are applicable?

How much shall I pay?

What happens if I do not pay the court fees on time?

How can I pay the court fees?

What shall I do after the payment?

Introduction

Tiesas nodevas, kas jāmaksā Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, ir noteiktas Slovēnijas Likumā par tiesas nodevām (Zakon o sodnih taksah) (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Uradni list RS Nr. 37/08, Nr. 97/10, Nr. 63/13, Saite atveras jaunā logāNr. 58/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Saite atveras jaunā logāNr. 19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 30/16 un Nr. 10/17 — Likums, ar ko groza Civilprocesa likumu (ZPP-E)) (turpmāk “ZST-1”), kas ir vispārīgais tiesas nodevu regulējums.

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, e-naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem; tas attiecas arī uz nodevu maksāšanu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā. Praktiski tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku internetmaksājumu pakalpojumus.

What fees are applicable?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā tiek piemērota vienreizēja tiesas nodeva, kas attiecas uz visu procedūru. Tiesas nodevu maksā prasītājs, un maksājums jāveic brīdī, kad tiesā tiek iesniegts pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam.

How much shall I pay?

Tiesas nodevas apmērs, kas prasītājam jāmaksā, iesniedzot tiesā pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros, ir atkarīgs no prasījuma summas.

Koeficients ir 1,2 (ZST-1 iekļautajā nodevu tarifu sarakstā tā ir tarifa pozīcija 1301), un nodevu aprēķina atbilstoši ZST-1 16. panta tabulai. Tā kā atkarībā no summas ir paredzētas daudzas pakāpes, tās nevar šeit detalizēti izklāstīt.

What happens if I do not pay the court fees on time?

Ja prasītājs laikus nesamaksā tiesas nodevu, tiesa, neraugoties uz to, īsteno procedūru, un tiesas nodeva pēc tam tiek piedzīta, ja tas nepieciešams.

How can I pay the court fees?

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, elektroniskā naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem; tas attiecas arī uz nodevu maksāšanu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā.

Praktiski tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku internetmaksājumu pakalpojumus, vai arī tās var samaksāt tieši pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai tiesas kasē (skaidrā naudā vai izmantojot POS termināli).

Katrai bankai ir savs internetmaksājumu pakalpojums elektronisko maksājumu veikšanai.

Persona, kam jāmaksā nodeva, var to samaksāt iepriekš, t. i., brīdī, kad tā iesniedz tiesai pieteikumu par procedūras sākšanu, vai arī iesniegt tiesai pieteikumu un sagaidīt, līdz tiesa atsūta maksājuma pieprasījumu, kurā norādīta attiecīgā summa un visi pārējie maksājuma veikšanai nepieciešamie dati.

What shall I do after the payment?

Ja, veicot tiesas nodevas maksājumu, ir norādīts attiecīgais atsauces numurs (to tiesa paziņo maksātājam maksājuma pieprasījumā), tad maksātājam nekādi samaksas apliecinājumi tiesai nav jāsniedz. Šādā gadījumā tiesa saņem informāciju par maksājumu īpašā elektroniskā banku sistēmā (“UJPnet”), kurā konkrēta maksājuma identificēšanai ir svarīgi, lai būtu norādīts pareizs atsauces numurs.

Ja tiesas nodeva samaksāta, bet nav norādīts pareizs atsauces numurs, maksātājam ir jāiesniedz tiesai maksājuma apliecinājums. Attiecībā uz šāda apliecinājuma derīgumu īpašu formālu nosacījumu nav. Pamatojoties uz saņemto apliecinājumu, tiesa, ja nepieciešams, “UJPnet” platformā pārliecinās, ka tiesas nodeva ir samaksāta (īpaši tad, ja tiesas nodeva nav maksāta tiesas kasē).

Lapa atjaunināta: 01/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Slovākija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Piemēro Likumu Nr. 71/1992 par tiesas nodevām un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra (ar grozījumiem).

Tiesas nodevas var samaksāt ar debetkarti vai kredītkarti, veicot bankas pārskaitījumu vai maksājot ārvalstu bankas filiālē.

Kādi ir izdevumi?

Saskaņā ar Likuma Nr. 71/1992 par tiesas nodevām un maksu par izrakstiem no sodāmības reģistra (ar grozījumiem) 1. pantu tiesas nodevas iekasē par atsevišķām darbībām vai tiesas procedūrām, kuras veic pēc publisko tiesu administrācijas iestāžu un prokuroru ierosinājuma un kā to darbības, atbilstoši tiesas nodevu un par izrakstiem no sodāmības reģistra iekasējamo maksu sarakstam minētā likuma pielikumā.

Nodevas iekasē arī par procedūrām un darbībām, kuras veic bez pieteikuma, bet kas tiek īstenotas maksātāja labā, ja attiecīgā nodeva ir skaidri norādīta sarakstā.

Cik man jāmaksā?

Nodevas likme ir norādīta sarakstā kā procenti no nodevas pamatsummas vai kā fiksēta summa. Ja ir norādīta par procedūru maksājamas nodevas likme, tā attiecas uz procedūru vienā instancē. Tādas pašas likmes nodeva ir jāmaksā par apelācijas procedūru tajā pašā lietā.

Par pieprasījumu sākt Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ja nav noteikta īpaša likme, ir jāmaksā nodeva, kuras apmērs ir 6 % no tiesvedības priekšmeta vērtības (maksājuma summas) vai tiesvedības priekšmeta vērtības, taču tā nevar būt mazāka kā 16,50 EUR. Minētais attiecas arī uz gadījumu, kad tiek iesniegts iebildums.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja nodeva, kas jāmaksā, iesniedzot sūdzību, pieprasījumu sākt procedūru, apelāciju vai kasācijas sūdzību, nav samaksāta, tiesa pieprasa maksātājam samaksāt nodevu tiesas noteiktā termiņā — parasti 10 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas; ja, neskatoties uz pieprasījumu, šajā termiņā nodeva netiek samaksāta, tiesa procedūru atliek. Pieprasījumā maksātāju brīdina par nodevas nesamaksāšanas sekām.

Tiesa nesamaksātas nodevas dēļ procedūru neatliek, ja:

 1. tā procedūru ir jau sākusi;
 2. ir paplašinājies sūdzības vai pieprasījuma tvērums vai pēc procedūras sākuma tajā pašā lietā ir iesniegta pretsūdzība vai pretprasība;
 3. tā prasa samaksāt nodevu, kuras summa neatbilst likuma nosacījumiem;
 4. maksātājam nodeva ir jāmaksā tādēļ, ka tas iesniedzis pieprasījumu par steidzamiem pasākumiem;
 5. tiesas nodevas samaksas termiņā ir iesniegts pieteikums par atbrīvojumu no nodevas un tiesa atbrīvojumu ir piešķīrusi; ja tiesa piešķir tikai daļēju atbrīvojumu, tā pieprasa, lai maksātājs samaksā tiesas nodevas daļu, uz ko atbrīvojums neattiecas.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesām, publiskajām tiesu administrācijas iestādēm un prokuratūrām maksājamās nodevas var samaksāt skaidrā naudā, ar debetkarti vai kredītkarti, veicot pasta pārvedumu vai bankas pārskaitījumu vai maksājot ārvalstu bankas filiālē. Nodevas maksā skaidrā naudā, ar debetkarti vai kredītkarti, ar bankas pārskaitījumu vai ārvalstu bankas filiālē, kura izmanto tādas juridiskās personas tehnisko aprīkojumu, kas ir 100 % valsts īpašumā un ir sistēmas operators, ar nosacījumu, ka kompetentā struktūra ir izpildījusi tam nepieciešamos nosacījumus. Nodevas var maksāt skaidrā naudā, ja tiesas, publiskās tiesu administrācijas iestādes un prokuratūras ir ieviesušas šādu iespēju un ja nodeva vienā lietā nepārsniedz 300 EUR; izņēmums ir 17. sadaļā minētā nodeva (komercreģistra lietās), ko var maksāt skaidrā naudā arī tad, ja tā pārsniedz 300 EUR. Ja tiesa, publiskā tiesu administrācijas iestāde vai prokuratūra ir iekļauta centrālajā nodevu reģistra sistēmā, nodevas, ko maksā ar pasta pārvedumu, debetkarti vai kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai ārvalstu bankas filiālē, tiek iemaksātas sistēmas operatora kontā.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Maksājuma veikšanu var apliecināt ar standarta maksājuma dokumentiem, ko parasti izmanto, veicot darījumus ar attiecīgo maksāšanas metodi, t.i., kā apliecinājums var kalpot maksājuma čeks, pasta pārveduma kvīts, konta izraksts utt.

Lapa atjaunināta: 10/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāručehudāņuvācuigauņugrieķuangļufrančuhorvātumaltiešunīderlandiešupoļurumāņuslovēņusomu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Zviedrija

Introduction

What fees apply?

How much must I pay?

What happens if I fail to pay the court fees in time?

How can I pay the court fees?

What must I do after payment?

Introduction

Zviedrijā uz Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma maksu attiecas šādi noteikumi.

Likuma (2008:879) par Eiropas maksājuma rīkojumu 5. pants. Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma iesniedzējam ir jāmaksā pieteikuma maksa. Valdība var izdot noteikumus par šīs maksas apmēru.

Pieteikuma maksa jāsamaksā iepriekš.

Ja pieteikuma iesniedzējs nepilda rīkojumu maksāt pieteikuma maksu, pieteikumu noraida.

Noteikumu (2008:892) par Eiropas maksājuma rīkojumu 3. pants. Maksājot pieteikuma maksu, pieteikuma iesniedzējs norāda atbildētāja personas kodu vai organizācijas reģistrācijas numuru.

Maksājumu var veikt elektroniski, pārskaitot attiecīgo summu uz Zviedrijas Izpildes iestādes norādīto kontu.

What fees apply?

Ja Zviedrijā iesniedzat Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, jums ir jāmaksā pieteikuma maksa. The application fee must be paid in advance. Tas nozīmē, ka Zviedrijas Izpildes iestāde izskata Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu tikai tad, kad ir samaksāta pieteikuma maksa. Maksājums jāveic, iesniedzot pieteikumu uz A veidlapas. Pēc pieteikuma iesniegšanas saņemsiet no Zviedrijas Izpildes iestādes rīkojumu ar informāciju par to, kā samaksāt pieteikuma maksu. Ja pieteikumam pievienojat pierādījumus, kas apliecina, ka pieteikuma maksa jau ir iemaksāta Zviedrijas Izpildes iestādes kontā, tad šādu rīkojumu nesaņemsiet.

How much must I pay?

Pašlaik pieteikuma maksas apmērs ir 300 SEK.

What happens if I fail to pay the court fees in time?

Ja pieteikuma maksa nav laikus samaksāta, pieteikumu noraida, to neizskatot.

How can I pay the court fees?

Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma maksa jāmaksā uz turpmāk norādīto kontu. Veicot maksājumu, piezīmēs jānorāda lietas numurs, atbildētāja personas kods vai organizācijas reģistrācijas numurs.

 • Plus giro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

What must I do after payment?

Ja pieteikuma maksu esat laikus samaksājis, papildus nekas vairs nav jādara. Zviedrijas Izpildes iestāde seko līdzi saņemtajiem maksājumiem. Tiklīdz maksājums ir reģistrēts, Zviedrijas Izpildes iestāde sāk izskatīt jūsu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Anglija un Velsa

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ir vienkāršota procedūra spriedumu iegūšanai attiecībā uz neapstrīdētiem prasījumiem pārrobežu civillietās un komerclietās. Pārrobežu lietā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība.

Kādi ir izdevumi?

Iesniedzot Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu, ir jāsamaksā tiesas nodevas. Ja vēlaties maksāt ar debetkarti vai kredītkarti, attiecīgās kartes dati jānorāda Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma A veidlapas papildinājumā.

Ja jānodrošina prasījuma izpilde, ir jāmaksā papildu tiesas nodeva. Sīkāka informācija par iespējamo procedūru veidiem ir pieejama lapā par izpildes procedūrām Anglijā un Velsā.

Cik man jāmaksā?

Anglijā un Velsā piemērojamās tiesas nodevas ir uzskaitītas informatīvajā materiālā Saite atveras jaunā logāEX50 - Tiesas nodevas civillietās un ģimenes lietās.

Maksājamā nodeva ir atkarīga no prasījuma summas.

Uzskatāmības labad turpmāk tabulā norādītas nodevas, kas ir spēkā no 2016. gada 17. novembra. Tiesas nodevas var mainīties, tāpēc vienmēr jāsazinās ar tiesu, juridisko pārstāvi vai citām iesaistītajām personām vai organizācijām, lai noskaidrotu, vai summa joprojām atbilst spēkā esošajai nodevai. Nodevas norādītas sterliņu mārciņās (GBP); lai pārrēķinātu summu uz eiro, jāizmanto maiņas kurss, kas ir spēkā dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1. Sākot procedūru (arī procedūru, ko sāk pēc izdošanas atļaujas saņemšanas) naudas summas atgūšanai, nodeva ir atkarīga no prasījuma summas. Prasījuma summa

Nodeva (£):

a) nepārsniedz 300 £

35 £

b) pārsniedz 300 £, bet nepārsniedz 500 £

50 £

c) pārsniedz 500 £, bet nepārsniedz 1000 £

70 £

d) pārsniedz 1000 £, bet nepārsniedz 1500 £

80 £

e) pārsniedz 1500 £, bet nepārsniedz 3000 £

115 £

f) pārsniedz 3000 £, bet nepārsniedz 5000 £

205 £

g) pārsniedz 5000 £, bet nepārsniedz 10 000 £

455 £

h) pārsniedz 10 000 £, bet nepārsniedz 200 000 £

5% no prasījuma summas

i) pārsniedz 200 000 £

10 000 £

Par prasījuma izpildi ir jāmaksā papildu nodeva.

Tiesas nodeva ir jāmaksā par pieteikuma iesniegšanu tiesā, un dažādos tiesvedības posmos jāmaksā papildu tiesas nodevas. Jums var būt tiesības uz atbrīvojumu no nodevas (tas atkarīgs no jūsu personīgajiem apstākļiem), proti, jūs var pilnībā vai daļēji atbrīvot no tiesas nodevas nomaksas. Tomēr attiecībā uz katru tiesvedības gaitā maksājamo nodevu pieteikums par atbrīvojumu no tās ir jāiesniedz atsevišķi. Piemēram, ja piesakāties atbrīvojumam, kad iesniedzat sākotnējo pieteikumu, tad atbrīvojums attieksies tikai uz pirmo nodevu par lietas sākšanu. Tas tā ir tādēļ, ka tiesvedības laikā jūsu personīgie apstākļi var mainīties — vēlāk jūs varat vairs neatbilst atbrīvojuma piešķiršanas kritērijiem. Tāpat arī varat tiesvedības gaitā iegūt tiesības uz atbrīvojumu no nodevas.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs nenorāda pareizu kredītkartes informāciju vai kāda iemesla dēļ maksājums neizdodas, kompetentā tiesa nosūta prasītājam B veidlapu “Pieprasījums prasītājam papildināt un/vai labot Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikumu”, prasot norādīt derīgas kredītkartes datus, lai būtu iespējams samaksāt tiesas nodevas. Kamēr maksājums nav pareizi veikts, pieteikums netiek virzīts tālāk.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Lai samaksātu tiesas nodevu, jāiesniedz tiesai pareizi maksājuma dati. Sākotnēji attiecīgie dati jānorāda Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma A veidlapā.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti vai kredītkarti. Iespējams, ka tiesā, kurai tiek iesniegts pieteikums, nebūs pieejami visi A veidlapā minētie maksājuma veidi. Prasītājam tiesā jānoskaidro, kādos veidos ir iespējams samaksāt nodevu.

Var būt arī iespēja veikt kredītkartes maksājumu, izmantojot tālruni. Daudzās tiesās ir aprīkojums, kas ļauj pieņemt karšu maksājumus šādā veidā, tomēr vispirms jāsazinās ar attiecīgo tiesu, lai pārliecinātos, ka tas būs iespējams.

Elektronisku maksājumu var prasīt tikai no personas, kam ir adrese Apvienotajā Karalistē.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ja pieteikums iesniegts pareizi, tiesa izdod atbildētājam Eiropas maksājuma rīkojumu (E veidlapa). Vienlaikus prasītājam tiek nosūtīts paziņojums par izdošanu, kā arī maksājuma kvīts.

Kvīts izmērs parasti ir 8 cm x 12 cm, tās augšējā daļā ir norādīts tiesas nosaukums un pasta adrese, bet apakšā — samaksātā summa, maksājuma datums un laiks.

Plašāka informācija pieejama Saite atveras jaunā logālapā par pārrobežu prasījumiem Eiropas Savienībā.

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Ziemeļīrija

Patlaban tiesas nodevas nav piemērojamas.

Lapa atjaunināta: 13/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Skotija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Skotijā tiesas nodevas par Eiropas maksājuma rīkojumu reglamentē

 • 2018. gada Rīkojums par šerifu tiesu nodevām, kas grozīts ar 2018. gada Grozījumu rīkojumu par šerifu tiesu nodevām.

2. pielikuma II daļas 6. punkts attiecas uz Eiropas maksājuma rīkojumiem no 2019. gada 1. aprīļa.

3. pielikuma II daļas 6. punkts attiecas uz Eiropas maksājuma rīkojumiem no 2020. gada 1. aprīļa.

Elektroniski nodevas samaksāt nav iespējams.

Kādi ir izdevumi?

Iesniedzot tiesā Eiropas maksājuma rīkojuma A veidlapu, kas paredzēta Eiropas Savienības Regulā (EK) Nr. 1896/2006, ir jāsamaksā vienreizēja nodeva, kura aptver visas tiesas procedūras.

Parasti nav nepieciešams, lai jūs pārstāvētu advokāts, un tiesas nodeva neietver maksu par advokāta pakalpojumiem vai maksu par dokumentu izsniegšanu atbildētājam.

Par paziņojuma par iebildumu (F veidlapa) iesniegšanu nodeva nav jāmaksā.

Cik man jāmaksā?

Nodeva par Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasīšanu tiesā ir 129 £.

2018. gada Rīkojuma par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Normatīvais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) 8. pantā paredzēts, ka personu var atbrīvot no nodevas, piemēram, ja tai pienākas konkrēti valsts pabalsti vai civiltiesiskā juridiskā palīdzība.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

2018. gada Rīkojuma par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Normatīvais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) 3. pantā noteikts: ja nav samaksāta nodeva, tiesa pieteikumu nepieņem un tai nav pienākuma rīkoties.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas nodevas var samaksāt šādos veidos:

 • ar čekiem, izrakstot tos Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam,
 • ar debetkarti vai kredītkarti; jāpārliecinās, kāda veida kartes attiecīgā tiesa pieņem un vai var maksāt, izmantojot tālruni,
 • ar pasta pārvedumu, adresējot Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam,
 • skaidrā naudā; maksājot pastā, nav ieteicams maksāt skaidrā naudā.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Līdz ar maksājumu tiesa pieņem iesniegtos pieteikuma dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši Regulā (EK) Nr. 1896/2006 paredzētajai A veidlapai. Dokumenti tiesai jāiesniedz vai jānosūta reizē ar maksājuma veikšanu. Tad tiesa turpina procedūru, izsniedzot vai nosūtot B, C, D vai E veidlapu. Pierādījumi par maksājuma veikšanu nav nepieciešami.

Lapa atjaunināta: 03/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.