Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna Kroat ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Introduzzjoni

Liema tariffi japplikaw?

Kemm se jkolli nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

X'nagħmel wara li nħallas?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti fir-Repubblika tal-Kroazja huma regolati mill-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine (NN; Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja, Nru 118/18)) u mid-Digriet dwar it-Tariffi tal-Qorti stipulati mill-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja.

Skont l-Artikolu 5 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, it-tariffi stipulati għandhom jitħallsu b’pagament mhux fi flus kontanti, bi flus kontanti, b’timbri tal-qligħ maħruġa mir-Repubblika tal-Kroazja jew elettronikament.
Għal petizzjonijiet li jiġu ppreżentati elettronikament, skont regolamenti speċjali bis-sistema ta’ informazzjoni li tintuża għall-iskopijiet tal-qorti, trid titħallas tariffa malli jiġu ppreżentati. L-ammont li jrid jitħallas huwa ugwali għal nofs l-ammont stipulat tat-tariffa stabbilita.
Rigward deċiżjonijiet li jiġu nnotifikati mill-qorti b’mod elettroniku, skont ir-regolamenti speċjali bis-sistema ta’ informazzjoni li tintuża għall-iskopijiet tal-qorti, nofs l-ammont stipulat stabbilit tat-tariffa għandu jitħallas jekk jitħallas fi żmien tliet ijiem mid-data tal-preżentata elettronika.

Liema tariffi japplikaw?

It-tariffi tal-qorti jitħallsu fil-proċedimenti ċivili u kummerċjali kollha tal-qorti. Skont l-Artikolu 11 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, dawn li ġejjin huma eżenti:

 1. ir-Repubblika tal-Kroazja u l-korpi tal-gvern
 2. persuni u korpi li jeżerċitaw awtorità pubblika fi proċeduri ġejjin mill-eżerċizzju ta' dawk il-poteri
 3. ħaddiema f’tilwim u proċeduri oħra marbuta mal-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom ġejjin mill-impjieg
 4. Il-ħaddiema u impjegati taċ-ċivil f’tilwim amministrattiv marbut mal-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom ġejjin mill-impjieg
 5. Veterani tal-gwerra b’diżabilità fil-Gwerra għall-Indipendenza tal-Kroazja, skont dokumenti xierqa li jikkonfermaw dan l-istatus, kif ukoll nies b’diżabilità skont dokumenti xierqa mid-Dipartiment tal-Għarfien, ir-Riabilitazzjoni Vokazzjonali u l-Impjieg ta’ Nies b’Diżabilità
 6. il-konjuġi, it-tfal u l-ġenituri ta' suldati li sfaw maqtula, neqsin u priġunieri fil-Gwerra għall-Indipendenza tal-Kroazja, skont dokumenti xierqa li jikkonfermaw dan l-istatus
 7. il-konjuġi, it-tfal u l-ġenituri ta' suldati li sfaw maqtula, neqsin u priġunieri fil-Gwerra għall-Indipendenza tal-Kroazja, skont dokumenti xierqa li jikkonfermaw dan l-istatus
 8. ir-refuġjati, il-persuni spustati u r-rimpatrijati skont dokumenti xierqa li jikkonfermaw l-istatus tagħhom
 9. il-benefiċjarji ta' għajnuna soċjali li jirċievu għajnuna għall-għajxien
 10. l-organizzazzjoni umanitarji, l-organizzazzjonijiet li jipproteġu l-familji ta' dawk li sfaw maqtula, neqsin u kienu priġunieri filwaqt li kienu qed iwettqu attivitajiet umanitarji u l-organizzazzjonijiet għan-nies b’diżabilità,
 11. tfal li jkunu parti mill-proċedimenti għall-manteniment jew fi proċedimenti dwar talbiet ibbażati fuq dak id-dritt
 12. ir-rikorrenti għad-determinazzjoni tal-maternità jew il-paternità u proċedimenti għall-ispejjeż minħabba tqala u t-twelid ta’ tfal mhux fiż-żwieġ
 13. partijiet li jixtiequ jerġgħu jakkwistaw il-kapaċità ġuridika
 14. minorenni li jixtiequ awtorizzazzjoni biex jiżżewwġu
 15. partijiet fil-proċedimenti sabiex jingħata lura tifel u għall-eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess għat-tfal
 16. ir-rikorrenti fi proċedimenti dwar drittijiet ġejjin mill-pensjoni obbligatorja u l-assigurazzjoni ġenerali medika, dwar id-drittijiet ta' dawk qiegħda skont ir-regolamenti dwar l-impjiegi u d-drittjiet għall-benefiċċji soċjali
 17. ir-rikorrenti fi proċedimenti għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kostituzzjonalment garantiti u l-libertajiet kontra atti individwali finali
 18. ir-rikorrenti f'tilwim għal kumpens minħabba tniġġis ambjentali
 19. trejdjunjins u assoċjazzjonijiet superjuri ta' trejdjunjins fi proċedimenti ċivili għall-approvazzjoni ġudizzjarja tas-sostituzzjoni u f'tilwim ta' xogħol kollettiv u rappreżentanti tal-unjin fi proċedimenti ċivili fl-eżerċizzju tas-setgħat tal-kunsill tal-ħaddiema
 20. konsumaturi bħala debituri falluti
 21. persuni u korpi oħra kif meħtieġ minn liġi speċjali.

Stat barrani huwa eżenti mill-ħlas tat-tariffi, jekk ikun hemm provvediment f'dan is-sens permezz ta' trattat internazzjonali jew skont ir-reċiproċità.

F'każ ta' dubju dwar il-kundizzjonijiet ta’ reċiproċità, il-qorti titlob għal spjegazzjoni mill-Ministeru għall-Ġustizzja.

L-eżenzjoni mill-punt 10 tapplika għal dawk l-organizzazzjonijiet umanitarji li għalihom il-Ministru għall-affarijiet soċjali joħroġ deċiżjoni xierqa.

L-eżenzjoni mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti ma tapplikax għall-korpi tal-muniċipalitajiet u l-ibliet, ħlief fejn skont liġi speċjali l-eżerċizzju tal-awtorità pubblika ġiet trasferita lilhom.

Fil-proċeduri tal-ordni ta' ħlas Ewropea jitħallsu t-tariffi li ġejjin:

 • għal proposta tal-ordni ta' ħlas Ewropea - iħallas ir-rikorrent
 • għal deċiżjoni dwar l-ordni ta' ħlas Ewropea - iħallas ir-rikorrent
 • għal ilment kontra l-ordni ta' ħlas Ewropea - iħallas il-konvenut

jekk il-proċedura tkompli l-qorti

 • għal sentenza - iħallas ir-rikorrent
 • għal appell - iħallas l-appellant
 • għal risposta kontra l-appell - tħallas il-persuna li tressaq ir-risposta (ir-risposta hija fakultattiva)
 • rimedju straordinarju - tista' ssir ritrattazzjoni mid-deċiżjoni tal-qorti tat-tieni istanza jekk it-tilwima taqbeż HRK 200 200,000.00
 • it-tariffi tal-qorti jitħallsu mill-applikant għar-ritrattazzjoni u l-persuna li tressaq risposta għar-ritrattazzjoni (ir-risposta hija fakultattiva).

Kemm se jkolli nħallas?

I. Għal talba, kontrotalba, sentenza u oġġezzjoni għal ordni ta’ ħlas, għandha titħallas tariffa tal-qorti xierqa għall-ammont kontestat (ikkalkulata biss għall-ammont tar-rikors prinċipali mingħajr interessi u spejjeż) kif ġej:

aktar minn

sa HRK

HRK

0.00

3,000.00

100.00

3,001.00

6,000.00

200.00

6,001.00

9,000.00

300.00

9,001.00

12,000.00

400.00

12,001.00

15,000.00

500.00

Hija pagabbli tariffa ta' HRK 500.00 għal ammonti li jaqbżu HRK 15 000.00 flimkien ma 1% fuq id-differenza li taqbeż HRK 15 000.00 iżda mhux aktar minn HRK 5 000.00.

II. Nofs it-tariffa msemmija taħt il-punt I titħallas għal proposta ta' ordni ta' ħlas Ewropea, għal deċiżjoni ta' ordni ta' ħlas Ewropea u għal risposta għal appell jew ritrattazzjoni.

III. Għall-appell jew ritrattazzjoni ta' sentenza jitħallas id-doppju tat-tariffi tal-qorti msemmija fil-punt I.

IV. Ma titħallasx tariffa tal-qorti fejn jintlaħaq ftehim bil-qorti matul il-proċedimenti quddiemha stess.

X'jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk il-parti ma tħallasx it-tariffa fl-iskadenza jew tonqos milli tinforma lill-qorti dwar dan mingħajr dewmien, fi żmien skadenza ulterjuri ta’ 15-il ġurnata, il-qorti tehmeż ċertifikat ta’ eżekuzzjoni mad-deċiżjoni dwar it-tariffa jew id-deċiżjoni ta’ lment u tissottometti kollox lill-Aġenzija Finanzjarja għall-ħlas bilfors mill-fondi tal-parti skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi li jirregolaw l-eżekuzzjoni tas-sentenzi dwar assi monetarji.

Skont l-Artikolu 28 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, il-qorti l-ewwel trid twissi lill-parti fil-proċedimenti bl-obbligu li tħallas it-tariffa, u fejn il-parti ma tħallasx immedjatament u ma tagħtix każ it-twissija, il-qorti trid twissiha biex tħallasha fi żmien tliet ijiem. Jekk il-parti ma tagħtix każ it-twissija jew ma tkunx preżenti għall-proċediment fejn hija dovuta t-tariffa, u ma tħallashiex, il-qorti tagħti deċiżjoni fuq it-tariffa li magħha trid titħallas somma addizzjonali ta’ HRK 100.

Kif nista' nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti jitħallsu bi ħlas mhux bi flus kontanti, bi flus kontanti, b’timbri tal-qligħ maħruġa mir-Repubblika tal-Kroazja jew elettronikament.

It-tariffa bi flus kontanti tista’ titħallas ukoll fil-kont tal-qorti, f’liema każ il-qorti għandha l-obbligu tħallas dawk il-flus fid-dħul tal-baġit mit-tariffi tal-qorti fi żmien ħames ijiem mid-data tal-ġbir.

It-tariffi jistgħu jitħallsu b’timbri tal-qligħ jekk it-tariffa tkun inqas minn HRK 100.

L-informazzjoni dwar il-metodu ta’ ħlas tat-tariffa hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Bord tal-Bulettin elettroniku, is-sit elettroniku tal-qrati u fir-reġistri tal-qrati.

It-tariffi tal-qrati jistgħu jitħallsu minn kull fergħa tal-bank jew tal-posta fil-Baġit tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja.

Sabiex it-tariffi tal-qorti jitħallsu minn barra l-Kroazja trid tiġi inkluża l-informazzjoni li ġejja:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Giro account (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Numru ta’ referenza: 5045-20735-PIN (jew numru ta' identifikazzjoni ieħor għal min se jħallas)

Benefiċjarju: Il-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Kroazja, f'isem il-Qorti Kummerċjali f'Zagreb

Id-deskrizzjoni tal-ħlas għandha tinkludi t-tariffa għall-każ ________ (numru tal-fajl tal-każ, u deskrizzjoni tal-ħlas, pereżempju t-tariffa tal-qorti għal proposta biex jinħareg ordni ta' ħlas Ewropea )

X'nagħmel wara li nħallas?

Kif isir il-ħlas, trid tintbagħat prova ta' dan il-ħlas lill-qorti li tkun qed tisma' l-kawża li għaliha qed titħallas it-tariffa, inkluż referenza għan-numru tal-każ li qed jinstema' (jekk ikun magħruf) jew fejn għadha kif tressqet applikazzjoni għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas Ewropea, il-prova tal-ħlas bil-bank għandha tiġi mehmuża mal-applikazzjoni.

Il-partijiet għandhom jissottomettu d-dokumenti lill-qorti b’mod regolari bil-posta (irreġistrata jew normali) jew b’mod elettroniku, skont ir-regolamenti speċjali permezz tas-sistema ta’ informazzjoni li tintuża għall-iskopijiet tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 08/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.