Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

L-Ingilterra u Wales

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

Introduzzjoni

Liema tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

L-Ordni ta’ Ħlas Ewropea hija proċedura simplifikata biex jinkisbu sentenzi dwar pretensjonijiet mhux kontestati f’kawżi ċivili u kummerċjali transfruntiera. Kawża transfruntiera hija meta jkun hemm tal-anqas waħda mill-partijiet li jkollha d-domiċilju jew ir-residenza abitwali tagħha fi Stat Membru li ma jkunx dak tal-qorti fejn titressaq il-kawża.

Liema tariffi huma applikabbli?

Huwa meħtieġ il-ħlas tat-tariffi tal-qorti sabiex jitressaq rikors għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea. Jekk tixtieq tħallas b’karta tal-kreditu/tad-debitu, id-dettalji rilevanti tal-kard għandhom jiġu provduti fl-Appendiċi tar-“Rikors għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea, il-Formola A”.

Jekk ikun hemm bżonn li pretensjoni tiġi eżegwita, ikun hemm bżonn ta’ tariffa oħra tal-qorti. Aktar dettalji dwar it-tipi ta’ proċeduri disponibbli jinsabu fil-paġni dwar l-eżekuzzjoni għall-Ingilterra u Wales.

Kemm se nħallas?

It-tariffi tal-qorti fl-Ingilterra u Wales jinsabu fil-fuljett EX50 - Civil and Family Court Fees

It-tariffa li trid titħallas hija bbażata fuq il-valur tal-pretensjoni.

Biex tiġi ffaċilitata r-referenza, it-tariffi fit-tabella ta’ hawn taħt huma korretti mis-17 ta’ Novembru 2016. It-tariffi tal-qorti jistgħu jinbidlu, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti, mar-rappreżentant legali tiegħek u ma’ xi individwi jew organizzazzjonijiet oħra involuti li ammont partikolari jkun għadu t-tariffa fis-seħħ. Dawn it-tariffi huma f’Lira Sterlina (GBP) – biex jiġi kkalkulat l-ekwivalenti f’euro, trid tiġi applikata konverżjoni dakinhar li tkun tixtieq tressaq ir-rikors.

1.1 Biex jinbdew il-proċedimenti (inklużi l-proċedimenti li jinbdew wara li tingħata l-awtorizzazzjoni biex jintalab il-bidu tagħhom) għall-irkuprar tas-somma ta’ flus, meta l-ammont li jrid jiġi rkuprat:

Tariffa pagabbli (£)

(a) Ma jaqbiżx £300

£35

(b) Jaqbeż £300 iżda ma jaqbiżx £500

£50

(c) Jaqbeż £500 iżda ma jaqbiżx £1 000

£70

(d) Jaqbeż £1,000 iżda ma jaqbiżx £1 500

£80

(e) Jaqbeż £1,500 iżda ma jaqbiżx £3 000

£115

(f) Jaqbeż £3,000 iżda ma jaqbiżx £5 000

£205

(g) Jaqbeż £5,000 iżda ma jaqbiżx £10 000

£455

(h) Jaqbeż £10,000 iżda ma jaqbiżx £200 000

5 % tal-valur tal-pretensjoni

(i) Jaqbeż £200 000

£10 000

Jekk tixtieq li ssir eżekuzzjoni tal-pretensjoni, trid titħallas tariffa ulterjuri.

Trid tħallas tariffa tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas tariffi oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-każ il-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal “remissjoni tat-tariffi” (skont iċ-ċirkostanzi personali tiegħek) li jfisser li ma jkollokx għalfejn tħallas it-tariffi tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnhom. Madankollu, trid tressaq rikors għal remissjoni separata għal kull tariffa li trid titħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tressaq rikors għar-remissjoni meta ssir l-ewwel applikazzjoni, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel tariffa “ta’ reġistrazzjoni”. Dan għaliex iċ-ċirkostanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu matul il-kawża l-qorti, u tista’ ma tibqax eliġibbli aktar għal remissjoni fi stadji ulterjuri tal-kawża. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tat-tariffi waqt il-kawża.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk ir-rikorrent jonqos milli jimla b’mod korrett id-dettalji rilevanti tal-karta tal-kreditu jew għal xi raġuni l-ħlas ma jgħaddix, il-qorti li tieħu ħsieb, tibgħat il-Formola B “Talba lir-rikorrent biex jimla u/jew jirrettifika r-rikors għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea” lir-rikorrent u titlob li jingħataw id-dettalji ta’ karta ta’ kreditu valida sabiex ikun jista’ jsir il-ħlas tat-tariffi tal-qorti. Jekk ma jiġix riċevut il-ħlas ġust, ir-rikors jieqaf f’dak l-istadju.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tat-tariffa tal-qorti jsir billi jingħataw id-dettalji tajbin tal-ħlas lill-qorti. Dan għandu l-ewwel isir billi jingħataw id-dettalji rilevanti fir-“Rikors għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea, il-Formola A”.

Il-ħlas normalment isir permezz ta’ karta tal-kreditu/tad-debitu. Jista’ jkun li mhux il-metodi kollha ta’ ħlas fil-Formola A jkunu disponibbli fil-qorti li quddiemha jitressaq ir-rikors. Ir-rikorrent għandu jikkuntattja lill-qorti u jivverifika liema metodu ta’ ħlas jista’ jintuża.

Jista’ wkoll ikun possibbli li wieħed iħallas permezz tal-karta ta’ kreditu bit-telefown. Diversi qrati għandhom il-faċilitajiet biex jaċċettaw ħlasijiet bil-kard b’dan il-mod, iżda għandha l-ewwel tiġi kkuntattjata l-qorti rilevanti biex tikkonferma li l-ħlas jista’ jsir b’dan il-mod.

Il-ħlas elettroniku jista’ jsir biss minn dawk li għandhom indirizz fir-Renju Unit.

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Jekk ir-rikors ikun tressaq kif suppost, il-qorti toħroġ l-Ordni ta' Ħlas Ewropea (il-Formola E) lill-konvenut. Fl-istess waqt tintbagħat notifika ta’ ħruġ lir-rikorrent, flimkien mar-riċevuta tat-tranżazzjoni tal-ħlas.

Normalment, ir-riċevuta jkollha d-daqs ta’ 8 x 12cm u fuq nett ikollha l-isem tal-qorti u l-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-ħlas fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni ara l-pretensjonijiet transfruntiera tal-Unjoni Ewropea

L-aħħar aġġornament: 04/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.