Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea

Skozja

Il-kontenut ipprovdut minn
Skozja

Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Introduzzjoni

Fl-Iskozja, it-tariffi tal-qorti għal Ordnijiet ta’ Ħlas Ewropej huma rregolati minn:

  • L-Ordni tal-2018 dwar it-Tariffi tal-Qorti tax-Sheriff (Sheriff Court Fees Order), kif emendata bl-Ordni ta’ Emenda tal-2018 dwar it-Tariffi tal-Qorti tax-Sheriff (Sheriff Court Fees Amendment Order).

L-Iskeda 2, il-Parti II, il-paragrafu 6 japplika għall-Ordnijiet ta’ Ħlas Ewropej mill-1 ta’ April 2019.

L-Iskeda 3, il-Parti II, il-paragrafu 6 japplika għall-Ordnijiet ta’ Ħlas Ewropej mill-1 ta’ April 2020.

Il-ħlas elettroniku tat-tariffi mhux possibbli.

X’tariffi huma applikabbli?

Il-preżentazzjoni ta’ Ordni ta' Ħlas Ewropea fil-Formola A tar-RegolamentUE1896/2006 fil-qorti jirrikjedi l-ħlas ta’ tariffa waħda li tkopri l-proċeduri kollha tal-qorti.

Ir-rappreżentanza minn avukat ma tkunx normalment meħtieġa u t-tariffa tal-qorti ma tinkludix id-drittijiet tal-avukati, jew l-ispiża tan-notifika tad-dokumenti lill-konvenut.

Ma hemm l-ebda tariffa għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni fil-Formola F.

Kemm se nħallas?

It-tariffa biex tiġi ppreżentata Ordni ta’ Ħlas Ewropea fil-qorti hija ta’ £GBP 129.

Skont it-termini tal-Artikolu 8 tal-Ordni tal-2018 dwar it-Tariffi tal-Qorti tax-Sheriff, l-Istrument Statutorju Skoċċiż 2018/481 kif emendat, parti tista’ tkun intitolata għal eżenzjoni mit-tariffa, pereżempju jekk tkun intitolata għal ċerti benefiċċji pubbliċi, jew tkun intitolata għal għajnuna legali ċivili.

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Il-qorti ma taċċettax ir-rikors, u ma tkun meħtieġa tagħmel xejn jekk ma titħallasx it-tariffa, skont it-termini tal-paragrafu 3 tal-Ordni tal-2018 dwar it-Tariffi tal-Qorti tax-Sheriff, tal-Istrument Statutorju Skoċċiż 2018/481, kif emendat.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu permezz ta’:

  • Ċekkijiet — pagabbli lil "The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Karta ta’ debitu u Karta ta’ Kreditu — jekk jogħġbok ivverifika x’tipi ta’ kards jkunu aċċettabbli mill-qorti kkonċernata u jekk il-ħlas jistax isir bit-telefown.
  • Ordni Postali — pagabbli lil "The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Flus kontanti — jekk il-ħlas isir bil-posta ma jkunx ta’ min li jsir ħlas bi flus kontanti

X’għandi nagħmel wara l-ħlas?

Il-qorti taċċetta l-preżentazzjoni tad-dokumenti tat-talba fil-Formola A tar-Regolament tal-UE 1896/2006 mal-ħlas. Id-dokumenti u l-ħlas għandhom jinġiebu jew jintbagħtu lill-qorti fl-istess ħin. Imbagħad, il-qorti tagħti jew tibgħat il-Formola B, C, D jew E bħala l-pass li jmiss fil-proċess. Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-ħlas.

L-aħħar aġġornament: 03/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.