Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De bepalingen omtrent de betaling van gerechtskosten en kosten in civiele procedures, waaronder de procedure voor een Europees betalingsbevel, zijn neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering respectievelijk de Regeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake de inning van leges door de rechtbanken (GPK).

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

"Hoofdstuk acht. Leges en kosten, afdeling I - De kosten van een rechtsvordering

Kosten van een rechtsvordering
Artikel 68. De kosten van de rechtsvordering zijn gelijk aan de monetaire waarde van de inhoud van de zaak.

Kosten van een rechtsvordering
Artikel 69. 1) De kosten van een rechtsvordering zijn gelijk aan:
1. in monetaire vorderingen: het gevorderde bedrag.

Vaststelling van de kosten van een rechtsvordering
Artikel 70. 1) De kosten van de rechtsvordering worden door de eiser gespecificeerd. De kosten van de rechtsvordering kunnen worden betwist door zowel de verweerder als ambtshalve door de rechtbank, uiterlijk tijdens de eerste hoorzitting waarin de zaak wordt behandeld. In geval van discrepantie tussen de opgegeven kosten en de feitelijke kosten worden de kosten van de rechtsvordering door de rechter bepaald.
2) Tegen een beslissing van de rechter waarin de kosten van de rechtsvordering worden verhoogd, kan incidenteel beroep worden ingesteld.
3) Wanneer de kosten van de vordering niet eenvoudig kunnen worden vastgesteld op het moment waarop de vordering wordt ingesteld, stelt de rechter de kosten bij benadering vast en worden op een later tijdstip aanvullende leges in rekening gebracht dan wel de te veel betaalde leges terugbetaald, afhankelijk van het door de rechter vastgestelde bedrag ten tijde van het beslechten van de zaak.

Afdeling II. Leges en kosten

Verschuldigdheid tot betaling van leges en kosten
Artikel 71. 1) Voor de behandeling van een zaak zijn leges over de kosten van de rechtsvordering en gerechtskosten verschuldigd. Wanneer voor de vordering geen waarde kan worden bepaald, wordt het bedrag van de leges vastgesteld door de rechter.
Leges
Artikel 73. 3) Overeenkomstig een door de Ministerraad aangenomen regeling zijn leges verschuldigd wanneer een verzoek om vervolging of bijstand wordt ingediend en bij uitgifte van documenten waarvoor leges verschuldigd zijn.

Aanhangsels bij het verzoek
Artikel 128. Een verzoek dient vergezeld te gaan van het volgende:
1. de volmacht, wanneer de eis wordt ingediend door een volmachthouder;
2. schriftelijk bewijs van betaling van eventueel verschuldigde leges en kosten;
3. voor elke verweerder een afschrift van het verzoek en van de bijlagen daarbij.

Verificatie van het verzoek
Artikel 129. 1) De rechter controleert of het verzoek aan de eisen voldoet.
2) Voldoet het verzoek niet aan de in artikel 127, lid 1, en artikel 128 vastgestelde vereisten, dan wordt de eiser opgedragen om binnen één week alsnog aan die vereisten te voldoen en gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van rechtshulp indien hij die nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt. Wanneer het adres van de eiser niet wordt vermeld en ook niet bij de rechter bekend is, dan vindt de communicatie plaats door middel van een kennisgeving gedurende één week op een voor dat doel aangewezen locatie in de rechtbank.
3) Als de eiser na afloop van de termijn niet alsnog aan de vereisten voldoet, worden het verzoek en de bijlagen geretourneerd; is het adres niet bekend, dan blijft het verzoek in de rechtbank, waar het ter beschikking van de eiser staat. Incidenteel beroep kan worden ingesteld wanneer het verzoek zonder afschrift voor betekening wordt geretourneerd."

Regeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inzake de inning van leges door de rechtbanken
"Afdeling I
Leges die in een gerechtelijke procedure worden geïnd
Artikel 1. Voor een vordering, een tegenvordering of een vordering door een zelfstandig bevoegde derde worden leges ten belope van 4 % van de kosten van de vordering in rekening gebracht, met een minimum van 50 BGN.

13. Voor de afgifte van een certificaat worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
2. een certificaat inzake de uitgifte van een Europees betalingsbevel en een verklaring van uitvoerbaarheid: 40 BGN;"

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank.

Wat zijn de geldende tarieven?

De leges zijn verschuldigd wanneer de vordering wordt ingesteld. De eiser moet het verzoek vergezeld doen gaan van schriftelijk bewijs van betaling van eventueel verschuldigde leges en kosten.

Hoeveel moet ik betalen?

Voor een aanvraag voor een Europees betalingsbevel en een verklaring van uitvoerbaarheid: 40 BGN.
Voor een vordering, een tegenvordering of een vordering door een zelfstandig bevoegde derde in een standaard civiele procedure worden leges ten belope van 4 % van de kosten van de vordering in rekening gebracht, met een minimum van 50 BGN. In het geval van een monetaire vordering zijn de kosten van de rechtsvordering gelijk aan het gevorderde bedrag. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het verzoek om een betalingsbevel en uitdrukkelijk wordt ingestemd met een standaardprocedure, moet de eiser de extra kosten voor de standaardvordering storten op de bankrekening van de rechtbank.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser het verzoek niet vergezeld doet gaan van schriftelijk bewijs dat hij de voor het instellen van de vordering verschuldigde leges heeft voldaan, is het verzoek ongeldig. In dat geval stuurt de rechtbank de eiser een kennisgeving met het verzoek om de verschuldigde leges binnen een week te voldoen. Wordt het adres van de eiser niet vermeld en is het bij de rechtbank ook niet bekend, dan vindt de communicatie plaats door middel van een kennisgeving gedurende één week op een voor dat doel aangewezen locatie in de rechtbank.
Wanneer de eiser de verschuldigde gerechtskosten niet binnen de termijn van een week betaalt, worden het verzoek en de bijlagen geretourneerd; is het adres niet bekend, dan blijft het verzoek op de griffie van de rechtbank, waar het ter beschikking van de eiser staat. In een dergelijk geval wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank. Daarbij moet het betalingsdocument via de griffie worden ingediend bij de rechter/kamer die de zaak in behandeling heeft. Het is niet mogelijk de gerechtskosten in contanten te betalen bij de kas van de rechtbank. Elke rechtbank heeft een contract met een bank die diensten aan die rechtbank verleent. De rekeningnummers zijn te vinden op de website van de betreffende rechtbank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Gerechtskosten kunnen uitsluitend worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de rechtbank. Daarbij moet het betalingsdocument via de griffie worden ingediend bij de rechter/kamer die de zaak in behandeling heeft.

Laatste update: 20/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.