Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Gerechtskosten zijn geregeld bij Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten. Het tarief van de gerechtskosten wordt in een bijlage bij die wet vermeld. Gerechtskosten zijn inkomsten voor de staatsbegroting.

De gerechtskosten worden overgemaakt naar een rekening van de betreffende rechtbank bij de Nationale Bank van de Tsjechische Republiek. Gerechtskosten voor een bedrag tot 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij de procedure voor een Europees betalingsbevel moeten gerechtskosten worden betaald in overeenstemming met de algemene verordening. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere civielrechtelijke procedures.

Hoeveel moet ik betalen?

Het tarief voor een procedure is ofwel een vast bedrag of een percentage van het bedrag van de grondslag wanneer die als geldbedrag is uitgedrukt. In het geval van een percentage wordt de grondslag vermenigvuldigd met het tarief. Individuele tarieven worden vermeld in het tarievenoverzicht, dat als bijlage aan Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten is gehecht.

In het kader van de procedure voor het Europees betalingsbevel is de grondregel op basis van het betalingscriterium relevant. De kosten voor een verzoek tot het instellen van een civielrechtelijke procedure inzake een betaling worden als volgt vastgesteld:

  • Voor vorderingen tot 20 000 CZK geldt een vast bedrag van 1 000 CZK.
  • Voor vorderingen tussen 20 000 CZK en 40 000 000 CZK bedragen de kosten 5% van de waarde van de vordering.
  • Voor vorderingen boven 40 000 000 CZK bedragen de kosten 2 000 000 CZK plus 1% over het bedrag van de vordering dat 40 000 000 CZK overschrijdt; bedragen boven 250 000 000 CZK worden niet meegeteld.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De verplichting tot het betalen van de gerechtskosten ontstaat wanneer de eiser een vordering of beroep instelt, en wanneer een rechtbank of andere instantie een betalingsverplichting oplegt. De gerechtskosten worden verschuldigd zodra de betalingsverplichting ontstaat.

Als de gerechtskosten niet onmiddellijk bij het instellen van de vordering of het beroep worden betaald, draagt de rechter de eiser op om ze alsnog te voldoen binnen een door hem gestelde termijn; zijn de kosten bij het verstrijken van die termijn nog altijd niet betaald, dan schort de rechtbank de procedure op (behoudens in geval van specifieke situaties zoals in de wet genoemd). Een betaling van gerechtskosten die na het verstrijken van de termijn wordt verricht, wordt niet in aanmerking genomen.

De betalingsverplichting vervalt zodra het besluit tot opschorting van een procedure vanwege niet-betaling definitief wordt.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van de bevoegde rechtbank. De bankgegevens staan vermeld op de website van de betreffende rechtbank, die te vinden is op het internetportal https://www.justice.cz/. Gerechtskosten tot een bedrag van 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden betaald.

Over kwesties met betrekking tot de kosten van een procedure beslist de rechtbank die materiële en territoriale bevoegdheid heeft om de zaak in eerste aanleg te behandelen en te beslechten. Over kwesties met betrekking tot de kosten van een procedure voor een hof van beroep of hoogste beroepsinstantie beslist de rechtbank die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan in de zaak, behoudens in gevallen zoals hieronder vermeld.

Als een persoon gerechtskosten moet betalen in verband met een beroep of een beroep in laatste instantie waarin definitief over het verzoek wordt beslist of waarmee de procedure wordt afgesloten, dan wordt over die gerechtskosten beslist door het gerecht van eerste aanleg, tenzij het hof van beroep of de hoogste beroepsinstantie over de zaak beslist.

Wat moet ik na de betaling doen?

De persoon die gerechtskosten verschuldigd is, komt zijn verplichting na door het bedrag over te maken naar de bankrekening van de bevoegde rechtbank of door legeszegels te verstrekken aan de bevoegde rechtbank. Hij hoeft daarbij geen andere stukken over te leggen.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.