Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde procedure voor het verkrijgen van een beslissing over niet-betwiste vorderingen in grensoverschrijdende burgerlijke en handelszaken. Grensoverschrijdend zijn zaken waarin ten minste één van de partijen haar gewone verblijfplaats of vestigingsplaats heeft in een andere lidstaat dan die van de rechtbank waar de vordering is ingesteld.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor het indienen van een verzoek voor een Europees betalingsbevel zijn gerechtskosten verschuldigd. Wilt u die per debetkaart of creditcard betalen, dan moet u de kaartgegevens invullen in de bijlage bij het “Verzoek om een Europees betalingsbevel - Formulier A”.

Voor het ten uitvoer leggen van de vordering, indien nodig, worden aanvullende gerechtskosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de verschillende beschikbare procedures wordt verwezen naar de pagina's met informatie over tenuitvoerlegging in Engeland en Wales.

Hoeveel moet ik betalen?

De gerechtskosten die gelden in Engeland en Wales zijn te vinden in een speciale brochure, EX50 - Civil and Family Court Fees

Het bedrag van de gerechtskosten hangt af van de waarde van de vordering.

Voor het overzicht worden in de onderstaande tabel de kosten getoond zoals die gelden sinds 17 november 2016. Gerechtskosten kunnen gewijzigd worden. Daarom moet u altijd bij de rechtbank, uw advocaat of andere betrokken personen of organisaties navragen of een bedrag nog steeds geldt. Dit zijn bedragen in pond sterling (GBP). U kunt ze omrekenen in euro's op de dag waarop u uw verzoek wilt indienen.

1.1 Bij het inleiden van een procedure (met inbegrip van procedures die worden ingeleid nadat toestemming is verleend) tot vordering van een bedrag:

Gerechtskosten (GBP)

a) tot en met 300 GBP

35 GBP

b) hoger dan 300 GBP maar niet hoger dan 500 GBP

50 GBP

c) hoger dan 500 GBP maar niet hoger dan 1 000 GBP

70 GBP

d) hoger dan 1 000 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP

80 GBP

e) hoger dan 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP

115 GBP

f) hoger dan 3 000 GBP maar niet hoger dan 5 000 GBP

205 GBP

g) hoger dan 5 000 GBP maar niet hoger dan 10 000 GBP

455 GBP

h) hoger dan 10 000 GBP maar niet hoger dan 200 000 GBP

5 % van de waarde van de vordering

i) hoger dan 200 000 GBP

10 000 GBP

Voor tenuitvoerlegging van uw vordering wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht.

U moet gerechtskosten betalen wanneer u een verzoek indient bij de rechtbank en ook in de latere fasen van de rechtszaak. Als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u geen of slechts een deel van de gerechtskosten hoeft te betalen. Voor elke fase in de procedure moet u echter opnieuw kwijtschelding aanvragen. Als u dus kwijtschelding aanvraagt bij het indienen van uw verzoek, geldt de kwijtschelding alleen voor die eerste indiening. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen tijdens de rechtszaak immers veranderen, waardoor u mogelijk niet langer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het is ook mogelijk dat u in de loop van de procedure juist wel voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer u als eiser uw creditcardgegevens niet juist invult of wanneer de betaling om andere redenen mislukt, ontvangt u van de betreffende rechtbank formulier B “Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren”, met het verzoek de gegevens van een geldige creditcard op te geven zodat de gerechtskosten alsnog betaald kunnen worden. Zo lang de betaling uitblijft, wordt uw verzoek niet verder in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

U kunt de gerechtskosten betalen door de juiste betalingsgegevens op te geven aan de rechtbank. In eerste instantie verstrekt u daartoe de relevante gegevens in het “Verzoek om een Europees betalingsbevel, formulier A”.

De betaling wordt in de meeste gevallen verricht per debetkaart of creditcard. De rechtbank waar u uw verzoek wilt indienen, biedt waarschijnlijk niet alle betalingsmogelijkheden die in formulier A worden genoemd. Als eiser moet u daarom contact opnemen met de rechtbank om na te gaan op welke manier u kunt betalen.

Wellicht biedt de rechtbank de optie om telefonisch te betalen met uw creditcard. Dit is inmiddels bij veel rechtbanken mogelijk, maar u moet dat eerst verifiëren door contact op te nemen met de betreffende rechtbank.

U kunt alleen elektronisch betalen als u een adres hebt in het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als u het verzoek op de juiste wijze hebt ingediend, vaardigt de rechtbank een Europees betalingsbevel (formulier E) uit aan de verweerder. Tegelijkertijd ontvangt u als eiser een kennisgeving daarvan, alsmede een betalingsbewijs.

Dat betalingsbewijs is 8 bij 12 cm groot en vermeldt bovenaan de naam en het postadres van de rechtbank, en onderaan het betaalde bedrag plus de datum en het tijdstip van betaling.

Zie voor nadere informatie European cross-border claims

Laatste update: 04/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.