Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Estland

Leges die op een rechterlijke beslissing zijn gebaseerd, moeten worden betaald op de rekening die in die beslissing wordt genoemd, onder vermelding van het daarin aangegeven referentienummer.

Inhoud aangereikt door
Estland

Inleiding

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient betreffende een Europese procedure voor geringe vorderingen, betaalt u daarvoor dezelfde leges als die u zou betalen wanneer u een nationaal verzoek had ingediend. Leges en andere procedurekosten worden geregeld in het Estse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (tsiviilkohtumenetluse seadustik) en de Estse wet inzake vergoedingen aan de overheid (riigilõivuseadus). Leges en procedurekosten die aan de rechtbank moeten worden betaald, kunnen alleen via een bankoverschrijving worden voldaan.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van uw verzoek moet u leges betalen ter dekking van de kosten van de procedure. Tijdens de procedure kunnen er andere kosten bijkomen, zoals de kosten van betekening of kennisgeving van processtukken of van vertalingen.

Hoeveel moet ik betalen?

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient betreffende een Europese procedure voor geringe vorderingen, betaalt u daarvoor dezelfde leges als die u zou betalen wanneer u een nationaal verzoek had ingediend. De hoogte van de leges die u voor een vordering betaalt, hangt af van het bedrag dat u vordert. U betaalt bijvoorbeeld 140 euro aan leges voor vorderingen tot 500 euro, 245 euro aan leges voor een vordering van 1 000 euro, 280 euro aan leges voor vorderingen van 1 500 euro en 315 euro aan leges voor een vordering van 2 000 euro.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij het indienen van een verzoek moet u de leges vooraf betalen. Hebt u de leges niet betaald, dan geeft de rechtbank u de gelegenheid dat alsnog binnen een door de rechtbank vastgestelde termijn te doen. Als u de leges bij het verstrijken van die termijn nog steeds niet hebt betaald, verklaart de rechtbank uw vordering niet-ontvankelijk.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Leges kunnen uitsluitend per bankoverschrijving worden voldaan. U kunt niet met een creditcard betalen. Voor alle betalingen aan een rechtbank geldt het ministerie van Financiën als de begunstigde.

Als u de leges vooraf betaalt, moet u in het mededelingenveld bij de betalingsopdracht zo precies mogelijk beschrijven voor welke procedure u dit doet. Als u het betalingsverzoek via het publieke systeem van elektronische dossiers e-toimikindient, kunt u de leges daar ook betalen. Daartoe maakt u gebruik van de link die daar vermeld staat. Leges die op een rechterlijke beslissing zijn gebaseerd, moeten worden betaald op de rekening die in die beslissing wordt genoemd, onder vermelding van het daarin aangegeven referentienummer.

Meer informatie over bankrekeningnummers voor het betalen van leges en de desbetreffende referentienummers is te vinden op de website van de Estse rechtbanken.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet de rechtbank gegevens over de betaling van de leges verstrekken, op basis waarvan zij die betaling kan controleren. Het gaat om: de naam van de persoon die de leges betaalt, gegevens over de bank en de rekening waarnaar het bedrag is overgemaakt, het betaalde bedrag en de datum waarop de betaling is verricht. De rechtbank kan de ontvangst van de betaling elektronisch verifiëren. U hoeft dus niet de betalingsopdracht in te dienen om aan te tonen dat u de leges hebt betaald. De rechtbank kan daar zo nodig echter wel om vragen.

Laatste update: 14/12/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.