Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Inleiding

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient voor een Europees betalingsbevel, betaalt u daarvoor dezelfde kosten als voor een nationaal verzoek. Leges en andere procedurekosten zijn geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op vergoedingen aan de overheid.

Wat zijn de geldende tarieven?

Bij het indienen van uw verzoek moet u leges betalen ter dekking van de kosten van de procedure. Daar bovenop komen mogelijk de kosten van betekening van processtukken tijdens de procedure (die variëren van 40 tot 70 EUR voor de diensten van een gerechtsdeurwaarder als de stukken in Estland worden betekend, of voor een vertaling als ze in het buitenland worden betekend). Andere kosten zijn er niet.

Hoeveel moet ik betalen?

Als u bij een rechtbank in Estland een verzoek indient voor een Europees betalingsbevel, betaalt u daarvoor dezelfde kosten als voor een nationaal verzoek. Die kosten bedragen 3 % van de totale vordering (het totale gevorderde bedrag, d.w.z. de hoofdsom plus secundaire vorderingen), met een minimum van 65 EUR.

Als de versnelde betalingsbevelprocedure wordt omgezet in een gewone vordering, moet u aanvullende leges betalen ten belope van het bedrag dat niet wordt gedekt door de leges die u hebt betaald bij uw verzoek om een versnelde betalingsbevelprocedure. De hoogte van de leges die u voor een vordering betaalt, hangt af van het bedrag dat u vordert. U betaalt bijvoorbeeld 100 EUR aan leges voor vorderingen tot 350 EUR, 140 EUR voor vorderingen van 351 tot 500 EUR, 175 EUR voor vorderingen van 501 tot 750 EUR enz. (tarieven per 16 mei 2022).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

U moet de leges betalen voordat u uw verzoek indient. Hebt u de leges niet betaald, dan geeft de rechtbank u de gelegenheid dat alsnog binnen een bepaalde termijn te doen. Als u de leges bij het verstrijken van die termijn nog steeds niet hebt betaald, zal de rechtbank uw vordering niet-ontvankelijk verklaren.

Als u een verzoek indient om de versnelde betalingsbevelprocedure om te zetten in een vordering, wordt die vordering pas in behandeling genomen als u de aanvullende leges die daarvoor verschuldigd zijn, hebt voldaan.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Leges kunnen uitsluitend per bankoverschrijving worden voldaan. U kunt niet met een creditcard betalen. Voor alle betalingen aan een rechtbank geldt het ministerie van Financiën als begunstigde.

Op een betalingsbevel dat aan een overheidsinstantie of -stichting is gericht, moet het ministerie van Financiën als begunstigde worden vermeld en moet tevens het bankrekeningnummer worden vermeld.

Elke instantie heeft een eigen referentienummer. Het ministerie van Financiën gebruikt dat nummer om het ontvangen bedrag over te maken naar de rekening van de betreffende instantie in de e-schatkist.

Meer informatie over bankrekeningnummers voor het betalen van leges en de desbetreffende referentienummers is te vinden op de website van de Estlandse rechtbanken.

Wat moet ik na de betaling doen?

U moet de rechtbank gegevens over de betaling van de leges verstekken op basis waarvan zij die betaling kan controleren. Het gaat om de volgende gegevens: de naam van de persoon die de leges betaalt, gegevens over de bank en de rekening waarnaar het bedrag is overgemaakt, het betaalde bedrag en de datum waarop de betaling is verricht. De rechtbank kan de ontvangst van de betaling elektronisch verifiëren. U hoeft dus geen afschrift van de betalingsopdracht in te dienen om aan te tonen dat u de leges hebt betaald. De rechtbank kan daar echter wel om vragen.

Laatste update: 24/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.