Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Inleiding

Overeenkomstig artikel 33 van de Letse wet op de burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums) gaat het bij gerechtskosten (tiesāšanās izdevumi) om:

1) griffierechten;

2) indieningen;

3) procedurekosten.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor een verzoek om een Europees betalingsbevel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure is een nationale heffing verschuldigd.

Tijdens de procedure moet de partij mogelijk ook kosten in verband met het onderzoek van een zaak aan de staat betalen (bv. de kosten in verband met de opsporing van de verweerder op verzoek van de eiser, of de kosten voor de betekening, afgifte en vertaling van dagvaardingen en andere gerechtelijke stukken).

Hoeveel moet ik betalen?

Volgens artikel 34, lid 1, punt 9, van de Letse wet op de burgerlijke rechtsvordering bedraagt de nationale heffing voor een verzoek om een Europees betalingsbevel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure 2 % van het betrokken bedrag, met een maximum van 500 EUR.

Het bedrag van de kosten in verband met het onderzoek van een zaak is afhankelijk van verschillende factoren (bv. de wijze van bezorging van de stukken, per post of e-mail).

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien een verzoek niet vergezeld gaat van documentair bewijs van betaling van de nationale heffing en de andere gerechtskosten overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag, zal de rechtbank overeenkomstig artikel 133 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering het verzoek niet verder in behandeling nemen en een termijn vaststellen waarbinnen de gebreken moeten zijn verholpen.

Indien de verzoeker de gebreken binnen die termijn verhelpt, wordt het verzoek geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij de rechtbank.

Indien de verzoeker nalaat de gebreken binnen de gestelde termijn te verhelpen, wordt het verzoek geacht nooit te zijn ingediend en wordt het aan de verzoeker teruggezonden.

Dit kan de verzoeker evenwel niet beletten zijn verzoek opnieuw bij de rechtbank in te dienen, volgens de gewone wettelijke procedure.

Indien er voor de betekening van stukken gerechtskosten moeten worden betaald, worden die stukken pas betekend als die kosten zijn voldaan. Als echter de kosten in verband met het onderzoek van een zaak niet voorafgaand aan dat onderzoek vrijwillig aan de het ministerie van Financiën zijn betaald, worden ze verhaald overeenkomstig de algemene voorschriften voor de tenuitvoerlegging van beslissingen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Nationale heffing en rekeningen van de griffie (Valsts nodevas un tiesu konti).

De nationale heffing kan worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van het ministerie van Financiën (Valsts kase). \De nationale heffing (artikel 34 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering met uitzondering van lid 6) wordt als volgt betaald:

Begunstigde: Ministerie van Financiën

Registratienummer: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Naam van de bank van de begunstigde: Ministerie van Financiën

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de nationale heffing namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De nationale heffing voor de afgifte van een bevel tot tenuitvoerlegging of een andere executoriale titel ten behoeve van de tenuitvoerlegging ervan kan worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van het ministerie van Financiën. De nationale heffing voor de afgifte van een bevel tot tenuitvoerlegging of een andere executoriale titel ten behoeve van de tenuitvoerlegging ervan (artikel 34, lid 6, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering) wordt als volgt betaald:

Begunstigde: Ministerie van Financiën

Registratienummer: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Naam van de bank van de begunstigde: Ministerie van Financiën

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de nationale heffing namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De kosten in verband met het onderzoek van een zaak en gedwongen tenuitvoerlegging met ingebrekestelling kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van de griffie (Tiesu administrācija). De kosten in verband met het onderzoek van een zaak (artikel 39 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering) en die in verband met gedwongen tenuitvoerlegging met ingebrekestelling (artikel 4063 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering) worden als volgt betaald:

Districts- of gemeentelijke rechtbanken en regionale rechtbanken:

Begunstigde: Griffie

Registratienummer: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Naam van de bank van de begunstigde: Ministerie van Financiën

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: “21499”, en de gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de kosten in verband met het onderzoek van een zaak namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank moet u stukken bijvoegen waaruit blijkt dat de nationale heffing en de andere gerechtskosten zijn voldaan overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag. De kosten in verband met het onderzoek van een zaak moeten voorafgaand aan dat onderzoek worden voldaan.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.