Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Inleiding

In zaken in verband met het Europees betalingsbevel zijn de regels inzake de berekening en betaling van zegelrecht uit de punten 1 tot en met 3 van artikel … van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de Republiek Litouwen van toepassing.

Op grond van Besluit nr. 1240 van de regering van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2011 tot goedkeuring van de regels voor de berekening, betaling, verrekening en terugbetaling van zegelrecht kan dit recht ook elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor zegelrecht gelden de bij het volgende punt genoemde bedragen.

Hoeveel moet ik betalen?

Bij een verzoek om een gerechtelijk bevel is het zegelrecht gelijk aan een kwart van het verschuldigde bedrag voor de gerechtelijke procedure, maar het kan niet minder zijn dan tien euros, behalve wanneer iemand bij wet of rechterlijke beslissing volledig of gedeeltelijk is vrijgesteld van zegelrecht of wanneer de betaling van het zegelrecht is uitgesteld.

Als de schuldenaar, nadat de rechtbank het bevel heeft uitgevaardigd, bezwaren indient en de schuldeiser een vordering instelt op grond van de algemene procedure, wordt het voornoemde zegelrecht verrekend met het te betalen zegelrecht voor het verzoek.

Wordt het verzoek van de schuldeiser beschouwd als niet ingediend in het in artikel 439, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering genoemde geval, dan wordt het zegelrecht niet terugbetaald aan de verzoeker.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Bij het verzoek moeten documenten en andere bewijsstukken worden gevoegd die als basis dienen voor de vorderingen van de verzoeker, evenals bewijs dat het zegelrecht is betaald.

Wanneer het zegelrecht niet is betaald, vaardigt de rechtbank een bevel uit waarin een gepaste nalevingstermijn van minimaal zeven dagen wordt gesteld. Het bevel wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag na afgifte ervan verzonden.

Als de procespartij die het procedurele document indient, de instructies van de rechtbank inzake de gestelde termijn heeft opgevolgd, wordt het procedurele document beschouwd als ingediend op de datum waarop het in eerste instantie bij de rechtbank was ingediend. Zo niet, dan wordt het procedurele document als niet-ingediend beschouwd en vaardigt de rechter uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de nalevingstermijn een bevel uit om het procedurele document samen met eventuele bijbehorende documenten terug te sturen naar degene die het heeft ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Zegelrecht wordt op de door de betreffende persoon gekozen wijze (elektronisch bankieren, contante betaling, bankoverschrijving enz.) betaald op de rekening van begrotingsontvangsten van de Staatsbelastinginspectie.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bewijs van betaling van het zegelrecht wordt geleverd in de vorm van het betalingsbevel of een ander document dat de betaling bevestigt. Dit document moet de volgende gegevens bevatten:

  1. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de betaler (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
  2. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de andere partij (verweerder, schuldenaar enz.) (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
  3. de datum van de betaling;
  4. de betalingscode;
  5. het betaalde bedrag;
  6. het doel van de betaling (aangeduid als “zegelrecht”, met de naam van de rechtbank waar de procedure wordt ingeleid).

Wanneer het zegelrecht wordt betaald door een vertegenwoordiger van de procespartij (een advocaat, juridisch medewerker of andere persoon die de belangen van de partij behartigt), moeten op het betalingsbevel of het andere document naast de bovengenoemde gegevens ook de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer) van de vertegenwoordigde partij staan.

Als het zegelrecht elektronisch wordt betaald, zijn er geen documenten nodig om de betaling van het zegelrecht te bevestigen.

Laatste update: 23/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.