Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsSpaansDuitsEstsEngelsFransItaliaansLetsMalteesPortugeesFins
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Welke soorten gerechtskosten zijn er?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten in civiele procedures zijn geregeld in de Wet inzake de gerechtskosten in civiele procedures van 28 juli 2005 (geconsolideerde tekst: Pools Staatsblad 2014, punt 1025). In de regel zijn er gerechtskosten verschuldigd voor het indienen van een vordering, met inbegrip van vorderingen die worden ingediend in het kader van procedures die vallen onder Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. Ingevolge de Poolse wetgeving kan er worden verzocht om vrijstelling van deze kosten (Titel IV – Vrijstelling van gerechtskosten van de voornoemde wet).

Welke soorten gerechtskosten zijn er?

Bij de Europese betalingsbevelprocedure gaat het om proportionele rechten.

Hoeveel moet ik betalen?

Voor zaken in verband met eigendomsrechten bedragen de rechten 5 % van het bedrag van het geschil (m.a.w. het in de vordering vermelde bedrag), met een minimum van 30 PLN en een maximum van 100 000 PLN. Bij een verzoek tot vernietiging van een Europees betalingsbevel is de helft van deze proportionele vergoeding verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig artikel 1262, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 17 november 1964 (Pools Staatsblad nr. 43, punt 269, zoals gewijzigd) neemt de rechtbank een processtuk waarvoor de toepasselijke gerechtskosten niet zijn betaald, niet in behandeling. Anders gezegd, bij het indienen van een processtuk (vordering) moeten de verschuldigde gerechtskosten zijn betaald, of moet een verzoek om vrijstelling van de gerechtskosten worden ingediend.

Wat de gevolgen zijn voor de procedure wanneer de rechten voor een processtuk niet zijn voldaan, staat onder meer vermeld in artikel 130 en artikel 1302 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal de president van de rechtbank, wanneer het processtuk (waaronder een vordering) niet in behandeling kan worden genomen wegens niet-betaling van de gerechtskosten, de betreffende partij gelasten om die kosten alsnog binnen één week te betalen, bij gebreke waarvan het processtuk wordt geretourneerd. Indien het processtuk is ingediend door een persoon die in het buitenland woont een geen vertegenwoordiger in Polen heeft aangesteld, dan stelt de president van de rechtbank een termijn vast waarbinnen de gerechtskosten moeten worden betaald, welke termijn ten minste één maand bedraagt. Worden de gerechtskosten binnen de aldus vastgestelde termijn niet voldaan, dan wordt het processtuk aan de desbetreffende partij geretourneerd. Als de gerechtskosten binnen de vastgestelde termijn wel worden betaald, dan heeft het processtuk rechtskracht vanaf de datum waarop het werd ingediend.

Overeenkomstig artikel 1302 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt een door een advocaat of octrooigemachtigde ingediend stuk waarvoor niet is betaald, geretourneerd zonder oproep tot betaling van de rechten als die rechten een vast bedrag zijn dan wel een bepaald percentage bedragen van het door de partij vermelde bedrag van het geschil. Indien de rechten voor het processtuk echter binnen een week na betekening van de beslissing om het stuk te retourneren, alsnog worden betaald, heeft dat stuk rechtskracht vanaf de datum waarop het werd ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De betaling van gerechtskosten in civiele procedures is geregeld in de Verordening van de minister van Justitie van 31 januari 2006 inzake de voorschriften voor de betaling van gerechtskosten in civiele procedures (Pools Staatsblad nr. 27, punt 199), met daarin de uitvoeringsbepalingen voor de Wet inzake de gerechtskosten in civiele procedures.

De gerechtskosten in civiele procedures kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van het bevoegde gerecht (de bankgegevens kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij de rechtbank of via haar website, of via de website van het ministerie van Justitie), contant worden voldaan bij de kas van de rechtbank of worden betaald in de vorm van legelszegels die aldaar verkrijgbaar zijn.

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de rechten zijn betaald en eventuele onregelmatigheden zijn verholpen, vaardigt de rechtbank een Europees betalingsbevel uit.

Laatste update: 03/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.