Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Inleiding

Op grond van artikel 5 van de verordening inzake gerechtskosten (Regulamento das Custas Processuais), goedgekeurd bij Decreet nr. 34/2008 van 26 februari 2008, worden de gerechtskosten (taxa de justiça) uitgedrukt in rekeneenheden (unidades de conta, UC), waarbij één eenheid momenteel 102 EUR bedraagt. Het bedrag van de gerechtskosten wordt vastgesteld in overeenstemming met de waarde of de complexiteit van de zaak.

De verordening inzake gerechtskosten bevat specifieke regels in verband met Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.

Welke tarieven zijn van toepassing?

Op grond van artikel 7, lid 4, en tabel II-A van de verordening inzake gerechtskosten bedragen de gerechtskosten voor verzoeken om een betalingsbevel:

 • tot 5 000 EUR: 102 EUR (1 UC);
 • 5 000 tot 15 000 EUR: 204 EUR (2 UC);
 • vanaf 15 000,01 EUR: 306 EUR (3 UC).

Er kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht:

 1. Indien de zaak bijzonder complex blijkt; de rechtbank kan in dat geval uiteindelijk hogere kosten in rekening brengen, binnen de grenzen van tabel II van de verordening inzake gerechtskosten (artikel 7, lid 7). Op grond van artikel 530, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil) zijn bijzonder complexe zaken met het oog op de betaling van de gerechtskosten handelingen of procedures in kort geding die:
  1. lange pleidooien of vorderingen bevatten;
  2. verband houden met zeer gespecialiseerde juridische kwesties of zeer specifieke technische zaken of een gecombineerde analyse van juridische kwesties uit zeer verschillende contexten vereisen; of
  3. het horen van een groot aantal getuigen, de analyse van complex bewijs of verschillende langdurige stappen voor het leveren van bewijs omvatten; en
 2. Indien de persoon die de gerechtskosten moet betalen een handelsonderneming is die in het voorgaande jaar tweehonderd of meer verzoeken om maatregelen in kort geding of andere vormen van optreden of handhaving voor de rechter, bij een griffier of bij een contactpunt heeft ingediend; in dat geval bedragen de gerechtskosten voor verzoeken om een betalingsbevel door de betrokken onderneming:
 • tot 5 000 EUR: 153 EUR (1,5 UC);
 • 5 000 tot 15 000 EUR: 306 EUR (3 UC);
 • vanaf 15 000,01 EUR: 459 EUR (4,5 UC).

Indien de verweerder overeenkomstig artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1896/2006 een verweerschrift indient en de procedure wordt voortgezet, wordt het bedrag van de gerechtskosten in verband met de procedure voor het Europese betalingsbevel voor de klager afgetrokken van het bedrag dat verschuldigd is in het kader van de voortgezette procedure (artikel 7, lid 6, van de verordening inzake gerechtskosten).

Hoeveel moet ik betalen?

Zie het vorige antwoord.

Wat gebeurt er wanneer ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig artikel 642 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering ontvangt u van de griffie van de rechtbank de instructie om de niet-gedane betaling binnen tien dagen te verrichten en een aanvullende boete te betalen voor eenzelfde bedrag dat met niet minder dan 1 rekeneenheid en niet meer dan 5 rekeneenheden overeenstemt. Als u binnen tien dagen geen bewijs van betaling van de verschuldigde gerechtskosten verstrekt, geeft de rechtbank opdracht tot intrekking van uw vordering, aanvraag of beroep.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten moeten per bankoverschrijving worden betaald.

Wanneer u bij de rechtbank een aanvraag om een betalingsbevel indient, moet u wachten tot de griffie of de centrale civiele sector van de arrondissementsrechtbank van Porto u betalingsinstructies stuurt. Het wordt dan ook ten zeerste aanbevolen dat u een e-mailadres voor de eiser of diens vertegenwoordiger vermeldt.  De griffie van de rechtbank stuurt een referentienummer (met 12 cijfers en beginnend met 70) dat u , samen met het zaaknummer van de procedure, als mededeling in de bankoverschrijving moet invullen zodat de betaling aan de zaak kan worden gekoppeld. U moet het bewijs van overschrijving aan de rechtbank bezorgen.

Indien u de betaling vóór aanvang van de gerechtelijke procedure besluit te doen, dus zonder te wachten op de rekening van de rechtbank, zijn de betalingsgegevens als volgt (en moet u de rechtbank het bewijs van de overschrijving bezorgen):

Rekeninghouder: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (Instituut voor het Financieel Beheer en de Infrastructuur van Justitie)

NIF (fiscaal identificatienummer): 510 361 242

Rekeningnummer: 1120014160

NIB (Portugees BBAN): 078101120112001416052

IBAN: PT50078101120112001416052

Naam van de bank: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.

BIC SWIFT (Business Identifier Code): IGCPPTPL

Wat moet ik na de betaling doen?

Overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Ministerieel Uitvoeringsdecreet (Portaria) nr. 419-A/2009 van 17 april 2009 moet u een document of ander bewijs van betaling indienen, samen met de bijbehorende pleidooien of het verzoek, tenzij anders bepaald op grond van Ministerieel Uitvoeringsdecreet nr. 280/2013 van 26 augustus 2013.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.