Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Het Europese betalingsbevel wordt geregeld middels Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.

Opgemerkt zij dat het systeem van gerechtskosten is geregeld middels Spoedbesluit nr. 80/2013, dat sinds 26 juni 2013 van kracht is. Deze rechtshandeling is vastgesteld na de aanpassing van het rechtskader voor de gang van zaken in civielrechtelijke procedures door de vaststelling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de uitvoering van de nieuwe instellingen die in het burgerlijk wetboek zijn vastgesteld.

Alle natuurlijke en rechtspersonen zijn gerechtskosten verschuldigd voor de diensten die worden geleverd door rechtbanken en door het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției) en het Openbaar Ministerie van het Hoge Hof van Cassatie en Justitie (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Gerechtskosten kunnen in Roemenië online worden betaald, al is dit elektronische betaalsysteem tot dusver niet operationeel.

Wat zijn de geldende tarieven?

Op grond van de wetgeving moeten zowel voor rechtszaken in eerste aanleg als voor beroepen gerechtskosten worden betaald.

Natuurlijke personen kunnen op grond van Spoedbesluit nr. 51/2008 inzake publieke rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken, zoals gewijzigd en aangevuld middels Wet nr. 193/2008, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, op verzoek recht hebben op een korting op, vrijstelling van of betaling in termijnen voor de gerechtskosten. Rechtspersonen kunnen op grond van artikel 42, lid 2, van Spoedbesluit nr. 80/2013 van betalingsvoorzieningen worden voorzien voor de gerechtskosten.

Hoeveel moet ik betalen?

In de huidige wetgeving zijn de gerechtskosten voor een verzoek om een Europees betalingsbevel als volgt vastgesteld in artikel 3, lid 1, van Spoedbesluit nr. 80/2013:

  1. tot de waarde van 500 RON – 8 %, maar niet minder dan 20 RON;
  2. tussen de 501 RON en 5 000 RON – 40 RON + 7 % voor de waarden hoger dan 500 RON;
  3. tussen de 5 001 RON en 25 000 RON – 355 RON + 5 % voor de waarden hoger dan 5 000 RON;
  4. tussen de 25 001 RON en 50 000 RON – 1 355 RON + 3 % voor de waarden hoger dan 25 000 RON;
  5. tussen de 50 001 RON en 250 000 RON – 2 105 RON + 2 % voor de waarden hoger dan 50 000 RON;
  6. hoger dan 250 000 RON – 6 105 RON + 1 % voor de waarden hoger dan 250 000 RON.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig Spoedbesluit nr. 80/2013 moeten de gerechtskosten vooraf worden betaald. Als de eiser niet voldoet aan zijn verplichting om de gerechtskosten binnen de bij wet of door de rechtbank bepaalde termijn te betalen, wordt het verzoek nietig verklaard als ongezegeld of, in voorkomend geval, behandeld binnen de grenzen van de wettig betaalde gerechtskosten. De rechtbank verklaart het verzoek ook ongezegeld nietig als het verzoek om betalingsvoorzieningen voor de gerechtskosten wordt afgewezen en de eiser de verschuldigde gerechtskosten niet binnen de door de rechtbank bepaalde termijn heeft betaald en geen betalingsbewijs in het dossier heeft opgenomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Degene die de gerechtskosten moet betalen, kan dit contant doen, via bankoverschrijving of online naar een aparte lokale rekening voor begrotingsontvangsten, d.w.z. “gerechtskosten en andere bijbehorende vergoedingen”, van de territoriale administratieve eenheid waar de natuurlijke persoon zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. De kosten voor de overdracht van het als gerechtskosten verschuldigde bedrag komen voor rekening van de schuldenaar.

Als degene die de gerechtskosten moet betalen, geen woonplaats, verblijfplaats of, in voorkomend geval, statutaire zetel in Roemenië heeft, kunnen de gerechtskosten worden betaald aan de lokale begrotingsrekening van de territoriale administratieve eenheid waaronder de statutaire zetel valt van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt, of waar het verzoek is ingediend.

De gerechtskosten kunnen contant worden betaald bij de directoraten voor vergoedingen en belastingen van de territoriale administratieve eenheden waar de natuurlijke persoon zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft of waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft.

Ook kunnen de gerechtskosten via bankoverschrijving of online worden betaald.

Hoewel deze methode in de wet is geregeld, is er in Roemenië tot dusver geen elektronisch systeem ingevoerd voor de betaling van de gerechtskosten.

Wat moet ik na de betaling doen?

Het betalingsbewijs voor de gerechtskosten, dat wordt afgegeven voor contante betalingen, of de betalingsopdracht wordt ingediend wanneer de rechtszaak wordt ingesteld.

Er is geen standaardformaat voor het betalingsbewijs of, in voorkomend geval, de betalingsopdracht voor de gerechtskosten. Deze worden afgegeven in de vorm die wordt aanvaard door de eenheid waar de betaling wordt gedaan.

Wanneer de gerechtskosten worden betaald nadat de rechtbank de eiser de kennisgeving met betrekking hiertoe heeft doen toekomen, moet de eiser het betalingsbewijs binnen tien dagen na de kennisgeving in het dossier opnemen.

Het betalingsbewijs voor de gerechtskosten kan persoonlijk bij de statutaire zetel van de rechtbank worden ingediend, of per post, onder vermelding van het nummer van het dossier (de zaak) waarop de betaling betrekking heeft, aangezien dit zaaknummer ook op de kennisgeving van de rechtbank aan de betrokken partij staat vermeld.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.