Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten en kosten voor een uittreksel uit het strafregister, zoals gewijzigd.

Gerechtskosten kunnen worden voldaan per debetkaart of creditcard, per overschrijving of in een vestiging van een buitenlandse bank.

Wat zijn de geldende tarieven?

Krachtens artikel 1 van Wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten en kosten voor een uittreksel uit het strafregister, zoals gewijzigd, zijn er gerechtskosten verschuldigd voor afzonderlijke handelingen of gerechtelijke procedures voor zover die worden verricht op verzoek van en als handelingen van openbare gerechtelijke instanties of met vervolging belaste instanties vermeld in het overzicht van gerechtskosten en kosten van uittreksels uit het strafregister, welk overzicht als bijlage is gehecht aan de genoemde wet.

Er zijn ook gerechtskosten verschuldigd voor procedures en handelingen die zonder enig verzoek worden verricht ten behoeve van de betaler van de gerechtskosten, maar alleen als die procedures en handelingen uitdrukkelijk in het overzicht staan vermeld.

Hoeveel moet ik betalen?

Het tarief staat in het overzicht vermeld als percentage van de grondslag of als vast bedrag. Indien voor een procedure een tarief is vastgesteld, gaat het om een tot één aanleg beperkte procedure. Dat tarief is ook van toepassing in een beroepsprocedure over dezelfde zaak.

Behoudens gevallen waarvoor een speciaal tarief is vastgesteld, bedragen de kosten van een verzoek tot inleiding van een Europese betalingsbevelprocedure 6% van de kosten van het voorwerp van de procedure of de waarde van het voorwerp van het geschil, met een minimum van 16,50 EUR. Dit tarief geldt ook voor het indienen van een bezwaarschrift.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de kosten voor het indienen van een klacht, een verzoek tot inleiding van een procedure, een hoger beroep of een beroep in cassatie niet zijn voldaan, dan verzoekt de rechtbank de betaler die kosten binnen een door haar gestelde termijn - doorgaans tien dagen na ontvangst van het verzoek - alsnog te betalen; zijn de kosten ondanks dat verzoek na het verstrijken van de gestelde termijn niet voldaan, dan zal de rechtbank de procedure opschorten. In het betrokken verzoek moet de betaler worden ingelicht over de gevolgen van het niet betalen van de kosten.

De rechtbank zal de procedure niet opschorten als gevolg van het uitblijven van de betaling indien:

  1. zij reeds van start is gegaan met de procedure;
  2. de klacht of het verzoek is uitgebreid of indien in dezelfde zaak een tegenvordering is ingediend nadat de procedure van start is gegaan;
  3. het bedrag van de kosten waarvan zij betaling verlangt, niet strookt met de bewoordingen van de bovenvermelde wet;
  4. de betalingsverplichting van de betaler voortkomt uit een verzoek tot het uitvaardigen van een noodmaatregel;
  5. er binnen de uiterste termijn voor betaling van de gerechtskosten een verzoek om kwijtschelding is ingediend en de rechtbank dat verzoek heeft toegewezen; indien de rechtbank slechts een gedeeltelijke kwijtschelding verleent, dan verzoekt zij de betaler het niet-kwijtgescholden bedrag van de gerechtskosten te voldoen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De kosten die door een rechtbank, een openbare gerechtelijke instantie of een met vervolging belaste instantie in rekening worden gebracht, kunnen contant, per debetkaart of creditcard, per postwissel of bankoverschrijving of in een vestiging van een buitenlandse bank worden betaald. Worden de kosten contant, per debetkaart of creditcard, per bankoverschrijving of in de vestiging van een buitenlandse bank betaald, dan gebeurt dat met gebruikmaking van de technische apparatuur van een 100% door de staat gecontroleerde rechtspersoon die een systeembeheerder is, mits de bevoegde autoriteit aan de desbetreffende vereisten voldoet. De kosten mogen contant worden betaald indien de rechtbank, openbare gerechtelijke instantie of met vervolging belaste instantie daartoe de mogelijkheid biedt en mits die kosten niet hoger zijn dan 300 EUR, met uitzondering van de kosten onder punt 17 (betreffende handelsregisterzaken), die ook contant kunnen worden betaald als ze een bedrag van 300 EUR te boven gaan. Indien de rechtbank, openbare gerechtelijke instantie of met vervolging belaste instantie in het centrale kostenadministratiesysteem is geïntegreerd, dan worden kosten die per postwissel, debetkaart, creditcard, bankoverschrijving of in de vestiging van een buitenlandse bank worden betaald, overgemaakt naar de rekening van de systeembeheerder.

Wat moet ik na de betaling doen?

De betaling kan worden bevestigd door middel van de in het reguliere betalingsverkeer voor dit doel gebruikte standaarddocumenten, afhankelijk van de wijze van betaling (d.w.z. een kwitantie bij contante betaling, postwisselreçu, rekeningafschrift enz.).

Laatste update: 10/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.