Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De toepasselijke gerechtskosten in de Europese betalingsbevelprocedure worden bepaald in de Sloveense Wet op de gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Staatsblad van de Republiek Slovenië) nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), 19/15 (beslissing van het Grondwettelijk Hof), 30/16 en 10/17–ZPP-E (Wet tot wijziging van de wet burgerlijke rechtsvordering), hierna de “ZST-1” genoemd). Dit is de algemene wet op de gerechtskosten.

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betalingsmethoden, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure. In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken.

Wat zijn de geldende tarieven?

In het kader van de Europese betalingsbevelprocedure gelden er eenmalige gerechtskosten voor de gehele procedure. De gerechtskosten komen voor rekening van de eiser en moeten worden betaald op het moment dat het verzoek in verband met het Europese betalingsbevel bij de rechtbank wordt ingediend.

Hoeveel moet ik betalen?

De hoogte van de gerechtskosten die de eiser in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet betalen, wanneer hij of zij een verzoek indient bij rechtbank, hangt af van de waarde van de vordering.

Het quotiënt is 1,2 (tariefpost 1301 van het kostentarief op grond van de ZST-1) en de kosten worden berekend overeenkomstig de tabel uit artikel 16 van de ZST-1. Omdat er een groot aantal waardeklassen is, kunnen ze hier niet allemaal in detail worden genoemd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de eiser de gerechtskosten niet op tijd betaalt, voert de rechtbank de procedure alsnog uit en wordt betaling van de gerechtskosten zo nodig afgedwongen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De ZST-1 (artikel 6) biedt een rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten met contant geld, elektronisch geld en andere geldige betalingsmethoden, die ook geldt voor de betaling van kosten in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure.

In de praktijk kunnen de gerechtskosten elektronisch worden betaald via de onlinebetaaldiensten van afzonderlijke banken, of rechtstreeks via de leverancier van betaaldiensten of aan de kassa van het gerecht (contant of via een POS-terminal).

Iedere bank heeft een eigen onlinebetaaldienst voor elektronische betalingen.

Degene die de gerechtskosten moet betalen, kan dit vooraf doen, d.w.z. op het moment dat hij of zij het verzoek om inleiding van de procedure indient bij de rechtbank, maar kan er ook voor kiezen het verzoek bij de rechtbank in te dienen en vervolgens te wachten totdat de rechtbank hem of haar een betaalverzoek stuurt met daarin het betreffende bedrag en alle andere gegevens die nodig zijn om de betaling te voldoen.

Wat moet ik na de betaling doen?

Als de gerechtskosten worden betaald onder vermelding van het betreffende referentienummer (dat door de rechtbank op het betaalverzoek wordt meegedeeld aan degene die de kosten moet betalen), hoeft degene die de kosten moet betalen, geen betalingsbewijs te verstrekken aan de rechtbank. In dergelijke gevallen wordt de rechtbank via een speciaal elektronisch banksysteem (UJPnet) in kennis gesteld van de betaling, waarbij het juiste referentienummer cruciaal is voor de herkenning van afzonderlijke betalingen.

Worden de gerechtskosten echter betaald zonder het betreffende referentienummer te vermelden, dan moet degene die de kosten moet betalen, de rechtbank een betalingsbewijs verstrekken. Er zijn geen speciale formele voorwaarden ten aanzien van de geldigheid van dat bewijs. Op basis van dit bewijs controleert de rechtbank zo nodig de betaling van de gerechtskosten op het UJPnet-platform (met name wanneer de gerechtskosten niet aan de kassa van het gerecht zijn betaald).

Laatste update: 01/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.