Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Inleiding

Welke leges moeten worden betaald?

Wanneer moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Hoe kan ik betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Bij leges in civiele procedures, waartoe ook de Europese betalingsbevelprocedure wordt gerekend, gaat het om een nationale heffing. De betaling ervan geschiedt aan het begin van de procedure, op verzoek van een der partijen. Deze heffing is geregeld bij Wet 10/2012, van 20 november, tot vaststelling van bepaalde leges op het gebied van de rechterlijke macht en het Nationaal instituut voor toxicologie en forensische wetenschappen (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, (gewijzigd bij Koninklijk Besluit 3/2013 van 22 februari) en Besluit HAP/2662/2012 van 13 december (gewijzigd bij Besluit HAP/490/2013 van 27 maart).

Deze leges zijn tot slot ook geregeld bij Koninklijk Besluit 1/2015 van 27 februari, inzake tweede-kansmechanismen, vermindering van de financiële lasten en andere sociale maatregelen, waarbij voornoemde Wet 10/2012 opnieuw is gewijzigd.

De betaling van de leges dient te geschieden via het belastingagentschap (Agencia Tributaria), met behulp van een formulier dat gedownload kan worden en dat als volgt moet worden ingevuld (klik hier) of met behulp van een applicatie die het formulier aanmaakt wanneer de gegevens zijn ingevuld (klik hier) en die online betaling mogelijk maakt, zij het dat deze mogelijkheid vooralsnog uitsluitend voor grote ondernemingen bestaat.

De betaling dient plaats te vinden bij de indiening van aanvraagformulier A. De betaling van de leges kan worden verricht door de advocaat of een andere procesvertegenwoordiger, namens en voor rekening van degene die de leges verschuldigd is, met name wanneer laatstgenoemde niet in Spanje woonachtig is. Een niet-ingezetene hoeft niet voorafgaand aan de betaling een fiscaal identificatienummer te verkrijgen. De procureur of advocaat is fiscaal niet aansprakelijk voor deze betaling.

Welke leges moeten worden betaald?

Bij de Europese betalingsbevelprocedure is degene die de procedure die tot de leges aanleiding geeft aanhangig maakt, degene die de leges moet betalen, d.w.z. degene die via formulier A een vordering of tegenvordering instelt, wanneer de vordering is gebaseerd op een document dat een buitengerechtelijk executoriale titel vormt uit hoofde van artikel 517 van Wet 1/2000, van 7 januari, inzake de civiele procedure (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) en meer dan 2 000 EUR beloopt. Wanneer het om een gerechtelijk executoriale titel gaat, hoeven er geen leges te worden betaald. Ook zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die recht op rechtsbijstand hebben van de betaling van leges vrijgesteld, mits zij kunnen aantonen dat zij aan de in de toepasselijke wetgeving neergelegde voorwaarden voor rechtsbijstand voldoen.

Hoeveel moet ik betalen?

In geval van de Europese betalingsbevelprocedure moet een vast bedrag van 100 EUR worden betaald, plus een variabel bedrag, dat afhangt van het gevorderde bedrag en dat wordt vastgesteld door op de heffingsgrondslag het toepasselijke tarief toe te passen volgens onderstaande tabel:

Heffingsgrondslag

Heffingsplichtige

Tarief

Variabel maximumbedrag

0 EUR tot 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,50 %


Vanaf 1 000 000 EUR

Rechtspersoon

0,25 %

10 000 EUR

De heffingsgrondslag komt overeen met het in rechte gevorderde bedrag. In geval van de Europese betalingsbevelprocedure is het in rechte gevorderde bedrag gelijk aan het bedrag van de hoofdvordering, vermeerderd met interesten en contractuele boetes.

In geval van een Europese betalingsbevelprocedure inzake een bedrag van 9 000 EUR waarbij een rechtspersoon is betrokken, zou de leges 100 EUR + 9 000 x 0.50 % = 145 EUR bedragen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als het bewijs dat de leges zijn voldaan niet meteen wordt overgelegd, zal de raadsman van de rechterlijke macht (Letrado de la Administración de Justicia) degene die de leges verschuldigd is, verzoeken dit bewijs te overleggen en het formulier met de vordering pas in behandeling nemen wanneer dit bewijs ontvangen is. Het verzuim het bewijs te overleggen, stuit de in het procesrecht vastgestelde termijnen niet. Wanneer de leges na het verzoek van de raadsman niet worden voldaan, zal de processuele handeling niet mogen worden voortgezet en zal de procedure worden voortgezet of beëindigd, al naar gelang het geval.

Hoe kan ik betalen?

De leges moeten worden voldaan via de zelfbeoordelingsprocedure voorafgaand aan de indiening van het processuele document door de betrokken partij. De leges moeten worden voldaan via hetofficiële formulier 696 voor betaling van de leges voor de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid, dat als volgt moeten worden ingevuld (klik hier) of via een aanvraagformulier dat wordt aangemaakt nadat de gegevens zijn ingevuld klik hier). Betaling kan in persoon geschieden bij een van de volgende financiële instanties. Het formulier is beschikbaar in het Spaans en in het Engels.

Momenteel kunnen alleen grote ondernemingen online betalen, via een bankoverschrijving, creditcard etc., aangezien de wetgeving inzake leges onlangs is gewijzigd en er nog geen technische oplossing voorhanden is.

De leges zijn inbegrepen in de rechtsbijstand, die wordt geregeld in Wet 1/1996 van 10 januari 1996 inzake de gratis rechtsbijstand (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), met name in de artikelen 1 tot en met 8 en 46 tot en met 51).

De relevante informatie is te vinden op https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita. Daar kan ook een verzoek om rechtsbijstand worden ingediend. Kruis de balie (Colegio de Abogados) aan van de plaats waar het bevoegde gerecht is gevestigd.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij formulier A moet een bewijs van betaling van de leges worden gevoegd met behulp van het officiële modelformulier (in papieren of elektronische vorm), dat naar behoren moet zijn gevalideerd.

Het is in Spanje nog niet mogelijk om formulieren inzake het Europees betalingsbevel elektronisch in te dienen. Het bewijs van betaling (ongeacht of dit in papieren of elektronische vorm is ontvangen) moet in papieren vorm worden toegestuurd, samen met de overige vereiste documenten.

Zodra elektronische indiening mogelijk is, zullen de leges bij gebruik van deze optie met 10 % worden gereduceerd. De wetgeving voorziet in de mogelijkheid van een restitutie van 60 % van de leges wanneer er sprake is van een akkoord of aanvaarding waardoor het geschil beëindigd wordt.

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.