Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Austria

Na tej stronie przedstawiono informacje o opłatach sądowych w Austrii.

Autor treści:
Austria

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty suma opłat sądowych w tym postępowaniu oraz w późniejszym postępowaniu cywilnym w przypadku wniesienia sprzeciwu w państwie członkowskim nie może przekraczać wysokości opłat z tytułu takiego postępowania cywilnego prowadzonego bez poprzedzającego je postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty w tym państwie członkowskim. Postępowanie w przedmiocie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty podlega zatem stałej opłacie zgodnie z taryfą 1 (Tarifpost 1, TP1) austriackiej ustawy o opłatach sądowych (Gerichtsgebührengesetz, GGG), która ma zastosowanie do wszystkich krajowych postępowań nakazowych i innych postępowań cywilnych.

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu w przedmiocie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przed sądem pierwszej instancji stosuje się taryfę 1 przewidzianą w ustawie o opłatach sądowych zgodnie z notą 1 (Anmerkung 1) do taryfy 1. Ta opłata stała ma zastosowanie niezależnie od tego, czy postępowanie zostanie zakończone. Obniżenie wysokości opłaty ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy:

  • pozew zostanie natychmiast cofnięty lub odrzucony przed doręczeniem go stronie przeciwnej (obniżenie do jednej czwartej kwoty; nota 3 do taryfy 1 określonej w ustawie o opłatach sądowych) lub
  • pozew zostanie cofnięty po doręczeniu go stronie przeciwnej, przed pierwszą rozprawą lub na niej (obniżenie o połowę; nota 4 lit. a) do taryfy 1 określonej w ustawie o opłatach sądowych); lub
  • spór zostanie rozstrzygnięty na pierwszej rozprawie lub na początku drugiej rozprawy w wyniku mediacji zapoczątkowanej najpóźniej na tej rozprawie i rozstrzygnięcie takie stanie się prawnie wiążące (obniżenie opłaty o połowę; nota 4 lit. b) do taryfy 1 określonej w ustawie o opłatach sądowych).

Zgodnie z austriackim systemem opłat sądowych w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji opłatę pobiera się wyłącznie od pisma wszczynającego postępowanie (w tym przypadku pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty). Na dalszych etapach postępowania w pierwszej instancji strony nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów sądowych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a) ustawy o opłatach sądowych obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą wniesienia do sądu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Opłatę należy uiścić w chwili złożenia pozwu. Wniosek o zwolnienie z opłat sądowych w ramach pomocy prawnej (w Austrii: Verfahrenshilfe) należy również złożyć tego samego dnia, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie przesłanki.

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia, nie podlega opłacie – niezależnie od tego, czy dotyczy przywrócenia terminu (ust. 1), czy ponownego zbadania co do istoty sprawy (ust. 2).

Ile wynoszą opłaty?

Wyliczenie opłaty sądowej w przypadku postępowania przed sądem pierwszej instancji zależy od wartości przedmiotu sporu (kwota roszczenia) oraz liczby stron postępowania. Poniżej przedstawiono dla przykładu pełną tabelę stawek zawartą w taryfie 1 przewidzianej w ustawie o opłatach sądowych (stawki na dzień 1 maja 2021 r.; obowiązujące brzmienie ustawy o opłatach sądowych):

Taryfa 1

Wartość przedmiotu sporu

Opłata

nie przekracza

150 euro

25 euro

powyżej

150 euro, ale nie przekracza

300 euro

48 euro

powyżej

300 euro, ale nie przekracza

700 euro

68 euro

powyżej

700 euro, ale nie przekracza

2 000 euro

114 euro

powyżej

2 000 euro, ale nie przekracza

3 500 euro

182 euro

powyżej

3 500 euro, ale nie przekracza

7 000 euro

335 euro

powyżej

7 000 euro, ale nie przekracza

35 000 euro

792 euro

powyżej

35 000 euro, ale nie przekracza

70 000 euro

1 556 euro

powyżej

70 000 euro, ale nie przekracza

140 000 euro

3 112 euro

powyżej

140 000 euro, ale nie przekracza

210 000 euro

4 670 euro

powyżej

210 000 euro, ale nie przekracza

280 000 euro

6 227 euro

powyżej

280 000 euro, ale nie przekracza

350 000 euro

7 783 euro

powyżej

350 000 euro

1,2% wartości przedmiotu sporu plus 4 203 euro

Jeżeli w sprawie występują więcej niż dwie strony, przewidziano możliwość zastosowania dopłaty w wysokości 10–50% z tytułu mnogości stron postępowania zgodnie z § 19a ustawy o opłatach sądowych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku opóźnienia w płatności nalicza się stałą karę pieniężną, obecnie wynoszącą 23 euro (zgodnie ze stawką na dzień 1 maja 2021 r.) na podstawie § 31 ustawy o opłatach sądowych. Opóźnienie w uiszczeniu opłaty sądowej pozostaje jednak bez wpływu na przebieg postępowania cywilnego jako takiego. Sąd prowadzi postępowanie sądowe zupełnie niezależnie od uiszczenia opłat sądowych.

Kwestie związane z egzekucją opłat sądowych przez organy wymiaru sprawiedliwości reguluje austriacka ustawa o egzekucji opłat sądowych (Gerichtliches Einbringungsgesetz, GEG). Jeżeli wskutek braku płatności zaistniała konieczność wydania nakazu zapłaty (tytułu egzekucyjnego na potrzeby egzekucji opłat sądowych) przez organ wymiaru sprawiedliwości na podstawie § 6a ustawy o egzekucji opłat sądowych, nalicza się dodatkową opłatę, obecnie wynoszącą 8 euro (według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.).

Jak wnieść opłatę sądową?

Metodę wnoszenia opłat określono w § 4 ustawy o opłatach sądowych. Zgodnie z tym przepisem opłaty można wnosić za pomocą karty płatniczej z funkcją umożliwiającą wypłatę gotówki z bankomatu lub karty kredytowej, za pomocą wpłaty lub przelewu bankowego na rachunek właściwego sądu lub wpłaty gotówkowej dokonanej w tym sądzie. Dane bankowe sądów można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justiz.gv.at/ zakładka „Sądy” (Gerichte)).

Ponadto wszystkie opłaty można uiścić za pomocą polecenia zapłaty, jeżeli sąd (lub – bardziej ogólnie – austriacki system sądowy) został upoważniony do poboru opłat sądowych z rachunku wskazanego przez osobę dokonującą płatności i do deponowania ich na rachunku sądu. W takim przypadku pozew (również ten w europejskim postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty) musi zawierać numer rachunku, z którego ma zostać pobrana opłata, oraz zgodę na jej pobranie, na przykład adnotację o treści „Gebühreneinzug!” (pobór opłaty) lub „AEV!” (polecenie zapłaty). W przypadku ograniczonej zgody w pozwie należy również oznaczyć maksymalną możliwą do pobrania kwotę [§§ 5 i 6 rozporządzenia w sprawie polecenia zapłaty (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)].

Przy wnoszeniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty za pośrednictwem austriackiego systemu elektronicznego Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) opłatę należy uiścić za pomocą polecenia zapłaty. W takim przypadku nie można określić maksymalnej możliwej do pobrania kwoty.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Jeżeli władze federalne są uprawnione do naliczania opłat sądowych od wniesienia pozwu (także w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty) i jeżeli nie udzielono zgody na pobranie opłaty z rachunku, do pozwu należy dołączyć dowód płatności (potwierdzenie przelewu) (§ 4 ustawy o opłatach sądowych). W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej, wpłaty lub przelewu bankowego na rachunek właściwego sądu lub za pomocą polecenia zapłaty z rachunku strony austriacka Federalna Agencja Księgowa (Buchhaltungsagentur des Bundes) informuje organ sądowy o wpłynięciu płatności na rachunek sądu dopiero na późniejszym etapie. Postępowanie w sprawie nałożenia opłat sądowych zostaje zakończone po przedstawieniu dowodu (pełnej) zapłaty.

W przypadku nadpłaty w ciągu pięciu lat można dochodzić zwrotu nadpłaconych opłat sądowych (§ 6c ust. 1 pkt 1 ustawy o egzekucji opłat sądowych).

Powiązane strony

Ustawa o opłatach sądowych

Ostatnia aktualizacja: 18/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.