Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Belgia

Autor treści:
Belgia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestię opłat sądowych regulują przepisy art. 1017–1022 belgijskiego kodeksu postępowania sądowego (Code judiciaire), a w odniesieniu do wypłaty należności przysługujących świadkowi – art. 953 tego kodeksu. Przepisy dotyczące tej kwestii zawiera również belgijski kodeks opłat skarbowych, hipotecznych i kancelaryjnych (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), w szczególności jego art. 142 i nast. oraz art. 268 i nast. w odniesieniu do opłat skarbowych.

Jakie opłaty są pobierane?

W art. 1018 belgijskiego kodeksu postępowania sądowego określono, jakie elementy składają się na koszty:

1. Opłaty kancelaryjne, skarbowe i inne. Opłaty kancelaryjne obejmują opłaty za wpis sprawy na wokandę, opłaty za sporządzenie aktu i opłaty za wystawienie odpisu (zob. art. 268 i nast. belgijskiego kodeksu opłat skarbowych, hipotecznych i kancelaryjnych). Opłata za wpis sprawy na wokandę wynosi 30–100 euro w zależności od sądu. Opłata za sporządzenie aktu wynosi 35 euro.

Opłaty skarbowe pobiera się w przypadku orzeczeń w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 12 500 euro (bez opłat sądowych). Opłaty te wynoszą 3% wartości przedmiotu sporu.

2. Koszty oraz honoraria i wynagrodzenia z tytułu dokonania czynności sądowych.

3. Koszt wydania poświadczonego odpisu orzeczenia: 0,85–5,75 euro za stronę.

4. Koszt wszystkich środków dochodzeniowych, w szczególności należności przysługujących świadkom i biegłym. W dekrecie królewskim z dnia 27 lipca 1972 r. ustalono wysokość tej kwoty na 200 franków belgijskich na jednego świadka, co obecnie odpowiada około 5 euro. Do tej kwoty należy również dodać zwrot kosztów podróży (0,0868 euro za kilometr).

Jeżeli zostanie wezwany biegły, może on swobodnie określić wysokość opłat i honorarium. Metoda obliczania opłat musi jednak zostać jasno wskazana, a kwota może – w stosownych przypadkach (np. jeżeli koszty poniesiono bezzasadnie) – zostać pomniejszona przez sąd przy końcowym obliczaniu wszystkich kosztów sądowych.

5. Koszty podróży i pobytu sędziów i prokuratorów, sekretarzy sądu i stron, gdy ich podróż została zarządzona przez sędziego, oraz koszt z tytułu czynności prawnych, jeżeli zostały one dokonane na potrzeby procesu.

6. Koszty postępowania (art. 1022 belgijskiego kodeksu postępowania sądowego). Koszty te ponosi strona przegrywająca i stanowią one ryczałtowy udział w kosztach sądowych strony wygrywającej. Kwoty określa się na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych i zwiększa się je lub zmniejsza o 10%, jeżeli wskaźnik wzrośnie lub spadnie o 10 punktów procentowych.

Wartość przedmiotu sporu

Kwota
podstawowa

Kwota
minimalna

Kwota
maksymalna

do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

od 750,01 EUR do 5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR lub więcej

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Roszczenia niepieniężne

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Sąd pracy (przepisy szczególne)

Wartość przedmiotu sporu

Kwota
podstawowa

Kwota
minimalna

Kwota
maksymalna

do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2 500,01 EUR lub więcej

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Roszczenia niepieniężne

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Honorarium, wynagrodzenie i koszty mediatora wskazane zgodnie z art. 1734 belgijskiego kodeksu postępowania sądowego.°

Ile wynoszą opłaty?

Biorąc pod uwagę powyższe, kwota do zapłaty różni się w poszczególnych przypadkach i zależy od takich czynników jak to, czy dana strona jest stroną wygrywającą, czy wezwano biegłych lub świadków, czy sędziowie musieli się udać za granicę bądź czy trzeba było skorzystać z usług mediatora itp.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłaty kancelaryjne należy uiścić z góry – w innym razie sprawa nie zostanie wpisana na wokandę.

Co do zasady biegli pobierają zaliczkę przed rozpoczęciem sporządzania opinii.

Jeżeli zwrócono się o przesłuchanie świadka, należy uprzednio uiścić opłatę na rzecz sekretarza sądu. Jeżeli opłata nie zostanie wpłacona, uznaje się, że strona odstąpiła od przesłuchania świadka.

Jak wnieść opłatę sądową?

Płatności można dokonać przelewem lub poleceniem zapłaty, przelewem elektronicznym, gotówką lub czekiem na rzecz sekretariatu sądu (to ostatnie rozwiązanie jest zarezerwowane dla adwokatów i komorników sądowych).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wszystkie potwierdzenia płatności należy przechowywać w bezpiecznym miejscu umożliwiającym ich natychmiastowe okazanie na żądanie.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.