Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Cypr

Autor treści:
Cypr

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Przepisy procesowe regulujące stosowanie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na Cyprze zawiera rozporządzenie proceduralne z 2008 r. dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (7/2008), które weszło w życie w dniu 12 czerwca 2008 r.

Jakie opłaty są pobierane?

Art. 25 wymienionego powyżej rozporządzenia proceduralnego stanowi, że opłaty sądowe nie mogą być wyższe niż opłaty pobierane w przypadku zwykłego postępowania cywilnego zgodnie z odpowiednią skalą przestawioną w załączniku VIII formularz H (zob. poniżej).

Ile wynoszą opłaty?

Zob. odpowiedź na pytanie 2 powyżej.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Sąd nie rozpozna pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty do czasu wniesienia opłat sądowych.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe można wnieść za pośrednictwem Banku Centralnego Cypru.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po uzyskaniu przez sąd rejonowy potwierdzenia ze strony Banku Centralnego o otrzymaniu przelewu z notą uznaniową akta sprawy kieruje się do właściwego sędziego, który – jeżeli spełniono wszystkie przesłanki – nakazuje wykonanie europejskiego nakazu zapłaty.

ZAŁĄCZNIK VIII

OPŁATY SĄDOWE

Formularz H

Art. 25 ust. 2

rozporządzenia proceduralnego z 2008 r. dotyczącego postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Pozycja

Opłata skarbowa (euro)

a) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 100 euro, ale nie przekracza 500 euro.

17,00

b) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 500 euro, ale nie przekracza 2000 euro.

31,00

c) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 2000 euro, ale nie przekracza 10 000 euro.

48,00

d) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 10 000 euro, ale nie przekracza 50 000 euro.

94,00

e) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 50 000 euro, ale nie przekracza 100 000 euro.

154,00

f) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 100 000 euro, ale nie przekracza 500 000 euro.

256,00

g) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

jest wyższa niż 500 000 euro, ale nie przekracza 2 000 000 euro.

342,00

h) Jeżeli kwota roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

przekracza 2 000 000 euro.

427,00

Jeżeli kwota roszczenia zgłoszona przez powoda wzrośnie po wytoczeniu powództwa, należy uiścić różnicę w opłatach.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wzrośnie na skutek wytoczenia powództwa wzajemnego, różnicę w opłatach pokrywa pozwany (powód wzajemny).

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.