Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Czechy

Autor treści:
Czechy

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe reguluje ustawa nr 549/1991 o opłatach sądowych. Załącznik do ustawy zawiera taryfę opłat. Opłaty są dochodami budżetu państwa.

Opłaty wpłaca się na rachunek właściwego sądu prowadzony przez Narodowy Bank Czeski (Česká národní banka). Opłaty nieprzekraczające kwoty 5000 koron czeskich można również uiszczać za pomocą znaków opłaty sądowej.

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty opłaty sądowe uiszcza się zgodnie z przepisami ogólnymi. W tym przypadku stosuje się takie same zasady jak w odniesieniu do pozostałych postępowań cywilnych.

Ile wynoszą opłaty?

Stawki opłat od postępowania są określone w formie opłaty stałej albo opłaty stosunkowej w sprawach o roszczenie pieniężne. Opłatę stosunkową oblicza się jako iloczyn podstawy opłaty i stawki opłaty. Poszczególne stawki wskazano w taryfie stanowiącej załącznik do ustawy nr 549/1991 o opłatach sądowych.

Jeżeli chodzi o postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, obowiązuje podstawowa zasada oparta na kryterium płatności. W sprawach o roszczenie pieniężne pobiera się opłatę od pisma wszczynającego postępowanie cywilne w następującej wysokości:

  • w przypadku wartości przedmiotu sporu do 20 000 koron czeskich pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 koron czeskich;
  • w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 koron czeskich do 40 000 000 koron czeskich opłata wynosi 5% tej wartości;
  • w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 40 000 000 koron czeskich opłata wynosi 2 000 000 koron czeskich powiększone o 1% kwoty powyżej 40 000 000 koron czeskich; część kwoty przekraczająca 250 000 000 koron czeskich nie jest uwzględniana w obliczeniach.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą wniesienia pozwu lub – w postępowaniu odwoławczym – z chwilą wniesienia środka zaskarżenia, a także z chwilą nałożenia obowiązku zapłaty przez sąd lub inną instytucję. Opłaty stają się należne z chwilą powstania obowiązku zapłaty.

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona niezwłocznie po wniesieniu pozwu lub środka zaskarżenia, sąd wzywa powoda/skarżącego do wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie; jeżeli powód/skarżący nie uiści opłaty w tym terminie, sąd zawiesza postępowanie (z wyjątkiem niektórych sytuacji określonych w ustawie). Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uznane.

Obowiązek zapłaty wygasa po uprawomocnieniu się postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu niewniesienia opłaty.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty uiszcza się przelewem bankowym na rachunek właściwego sądu. Informacje na temat rachunków bankowych można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych sądów, których adresy znajdują się na portalu https://www.justice.cz/. Opłaty nieprzekraczające kwoty 5000 koron czeskich można również uiszczać za pomocą znaków opłaty sądowej.

Kwestie dotyczące opłat od postępowania rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia w pierwszej instancji. Kwestie dotyczące opłat od postępowania przed sądem drugiej lub trzeciej instancji rozstrzyga sąd, który orzekł w sprawie w pierwszej instancji, chyba że występuje sytuacja określona poniżej.

W przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty w związku z orzeczeniem co do istoty sprawy wydanym w drugiej lub trzeciej instancji lub w związku z orzeczeniem wydanym w drugiej lub trzeciej instancji, które kończy postępowanie w sprawie, kwestie dotyczące opłat sądowych rozstrzyga sąd pierwszej instancji, chyba że rozstrzygnie je sąd drugiej lub trzeciej instancji.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Obowiązek wniesienia opłaty zostaje spełniony z chwilą przekazania środków na rachunek bankowy właściwego sądu lub z chwilą złożenia znaków opłaty sądowej we właściwym sądzie. Nie ma konieczności przedstawiania żadnych innych dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.