Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Europejski nakaz zapłaty to uproszczone postępowanie służące uzyskaniu orzeczeń w sprawie roszczeń bezspornych w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć spór, w którym przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, przed który wytoczono powództwo.

Jakie opłaty są pobierane?

Wniesienie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty podlega opłacie sądowej. W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową należy podać dane karty w załączniku do formularza A – „Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty”.

W przypadku konieczności egzekucji roszczenia konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty sądowej. Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów postępowań można uzyskać w informacjach dotyczących wykonywania orzeczeń w Anglii i Walii.

Ile wynoszą opłaty?

Informacje dotyczące wysokości opłat sądowych w Anglii i Walii można znaleźć w broszurze pt. EX50 – Civil and Family Court Fees (EX50 – Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego).

Wysokość należnej opłaty zależy od wartości przedmiotu sporu.

Dla ułatwienia w tabeli poniżej przedstawiono opłaty obowiązujące na dzień 17 listopada 2016 r. Ponieważ wysokość opłat sądowych ulega zmianom, należy każdorazowo upewnić się w sądzie, u pełnomocnika lub innych właściwych osób lub organizacji, jaka jest obowiązująca opłata. Opłaty wyrażono w funtach szterlingach (GBP). Aby obliczyć ich równowartość w euro, należy zastosować kurs wymiany obowiązujący w dniu wniesienia pozwu.

1.1 Przy wszczęciu postępowania (z uwzględnieniem postępowań wszczętych po otrzymaniu zezwolenia) w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu wynosi:

Należna opłata (£GBP)

a) do £300 GBP

£35 GBP

b) ponad £300 GBP, ale nie więcej niż £500 GBP

£50 GBP

c) ponad £500 GBP, ale nie więcej niż £1000 GBP

£70 GBP

d) ponad £1000 GBP, ale nie więcej niż £1500 GBP

£80 GBP

e) ponad £1500 GBP, ale nie więcej niż £3000 GBP

£115 GBP

f) ponad £3000 GBP, ale nie więcej niż £5000 GBP

£205 GBP

g) ponad £5000 GBP, ale nie więcej niż £10 000 GBP

£455 GBP

h) ponad £10 000 GBP, ale nie więcej niż £200 000 GBP

5 % wartości dochodzonego roszczenia

i) ponad £200 000 GBP

£10 000 GBP

W przypadku egzekucji roszczenia należna jest dodatkowa opłata.

Opłatę sądową pobiera się od wniesienia pozwu do sądu, a następnie na kolejnych etapach postępowania. W zależności od sytuacji osobistej powoda istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od opłat w całości lub w części. Należy jednak wnosić o zwolnienie od opłat w odniesieniu do każdej opłaty należnej w toku postępowania sądowego. Zatem na przykład złożenie wniosku o zwolnienie od opłat przy wniesieniu pierwszego pozwu dotyczy jedynie pierwszej opłaty od wszczęcia postępowania. Wynika to z faktu, że sytuacja osobista powoda może ulec zmianie w toku postępowania sądowego, wskutek czego na dalszych etapach może on przestać spełniać przesłanki zwolnienia od opłat bądź mogą zaistnieć takie przesłanki.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli powód poda nieprawidłowe dane karty kredytowej lub płatność z jakiegoś powodu się nie powiedzie, sąd rozpoznający sprawę przesyła powodowi formularz B – „Wezwanie powoda do uzupełnienia lub poprawienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty”, wzywając go do podania danych ważnej karty kredytowej w celu uiszczenia opłat sądowych. Sąd przystąpi do rozpoznawania pozwu dopiero po otrzymaniu prawidłowo dokonanej płatności.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę sądową wnosi się, podając sądowi prawidłowe dane do płatności. Na początku należy wpisać odpowiednie dane w formularzu A – „Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty”.

Płatności dokonuje się zwykle kartą debetową lub kredytową. Nie wszystkie metody płatności przewidziane w formularzu A muszą być dostępne w sądzie, do którego wnosi się pozew. Należy skontaktować się z sądem i zweryfikować, które metody płatności są akceptowane.

Istnieje również możliwość dokonania płatności kartą kredytową przez telefon. Wiele sądów posiada infrastrukturę umożliwiającą przyjmowanie płatności kartą w taki sposób, ale należy najpierw skontaktować się z właściwym sądem w celu potwierdzenia takiej możliwości.

Elektroniczne postępowanie o płatność można wszcząć wyłącznie w przypadku, gdy pozwany posiada adres w Zjednoczonym Królestwie.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Jeżeli pozew złożono w prawidłowy sposób, sąd wydaje europejski nakaz zapłaty (formularz E) wobec pozwanego. Jednoczenie sąd przesyła powodowi powiadomienie o wydaniu nakazu wraz z potwierdzeniem transakcji płatniczej.

Potwierdzenie ma zwykle wymiary 8 x 12 cm. W jego górnej części widnieje nazwa i adres sądu, zaś w dolnej wskazuje się zapłaconą kwotę wraz z datą i godziną płatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej roszczeniom transgranicznym w ramach Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.