Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Estonia

Autor treści:
Estonia

Wprowadzenie

Od wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w sądzie estońskim pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Kwestie opłat skarbowych i innych kosztów postępowania regulują kodeks postępowania cywilnego i ustawa o opłatach skarbowych.

Jakie opłaty są pobierane?

Od wniesienia pozwu pobiera się opłatę skarbową na pokrycie kosztów postępowania. Ponadto powód może zostać obciążony kosztami doręczenia pism procesowych w toku postępowania (koszty rzędu 40–70 euro za skorzystanie z usług komornika sądowego, jeżeli pisma mają zostać doręczone na terytorium Estonii, lub koszty tłumaczenia, jeżeli pisma mają zostać doręczone za granicę). Nie pobiera się żadnych innych opłat.

Ile wynoszą opłaty?

Od wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty w sądzie estońskim pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym, tj. 3% całkowitej wartości przedmiotu sporu (dochodzonej kwoty pieniężnej, tj. sumy kwoty roszczenia głównego i roszczeń ubocznych), jednak nie mniej niż 65 euro.

W przypadku przekształcenia postępowania nakazowego w zwykłe postępowanie cywilne należy uiścić dodatkową opłatę skarbową w kwocie przekraczającej opłatę skarbową wniesioną przy składaniu wniosku o wszczęcie postępowania nakazowego. Wysokość opłaty skarbowej od postępowania zależy od dochodzonej kwoty pieniężnej. Przykładowo w przypadku roszczenia w wysokości do 350 euro opłata skarbowa wynosi 100 euro, w przypadku roszczenia w wysokości 351–500 euro – 140 euro, zaś w przypadku roszczenia w wysokości 501–750 euro – 175 euro (stawki obowiązujące na dzień 16 maja 2022 r.).

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłatę skarbową należy wnieść przy składaniu pozwu. W przypadku niewniesienia opłaty skarbowej sąd wyznacza termin zapłaty. Nieuiszczenie opłaty skarbowej w tym terminie skutkuje odrzuceniem pozwu przez sąd.

Wniosek o przekształcenie postępowania nakazowego w zwykłe postępowanie cywilne zostanie uwzględniony dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty skarbowej od zwykłego postępowania cywilnego.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty skarbowe można wnosić wyłącznie przelewem bankowym. Nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową. W przypadku wszystkich płatności na rzecz sądów odbiorcą przelewu jest Ministerstwo Finansów.

W przypadku poleceń przelewu na rzecz organu państwowego lub fundacji państwowej jako odbiorcę przelewu należy wskazać również Ministerstwo Finansów oraz podać numer rachunku bankowego.

Każdy organ ma własny numer referencyjny, na podstawie którego skarb państwa przekaże otrzymaną kwotę na rachunek organu w systemie e-riigikassas (e-Skarb Państwa).

Więcej informacji na temat rachunków do celów uiszczania opłat państwowych i numerów referencyjnych sądów znajduje się na stronie internetowej estońskich sądów.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przekazać sądowi informacje potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej, aby umożliwić zweryfikowanie jej otrzymania. Konieczne są następujące informacje: imię i nazwisko osoby, która wniosła opłatę skarbową, dane banku i rachunku, na który uiszczono opłatę państwową, zapłaconą kwotę oraz datę płatności. Sąd jest w stanie zweryfikować wpłynięcie opłaty drogą elektroniczną, co oznacza, że nie trzeba przedstawiać polecenia przelewu potwierdzającego płatność. W razie konieczności sąd może jednak wezwać do przedstawienia takiego potwierdzenia.

Ostatnia aktualizacja: 24/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.