Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Estonia

Opłatę skarbową zasądzoną wyrokiem sądu uiszcza się na wskazany w tym wyroku rachunek, używając podanego w tym wyroku numeru referencyjnego.

Autor treści:
Estonia

Wprowadzenie

Od wniesienia pozwu w sądzie estońskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Kwestie opłat skarbowych i innych kosztów postępowania regulują kodeks postępowania cywilnego i ustawa o opłatach skarbowych. Opłaty skarbowe i koszty procesu należne sądowi można wnosić wyłącznie przelewem bankowym.

Jakie opłaty są pobierane?

Od wniesienia pozwu pobiera się opłatę skarbową na pokrycie kosztów postępowania. W toku postępowania mogą powstać także inne koszty postępowania, takie jak koszty doręczenia pism procesowych i koszty tłumaczenia ustnego lub pisemnego.

Ile wynoszą opłaty?

Od wniesienia pozwu w sądzie estońskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń pobiera się taką samą opłatę skarbową jak w przypadku pozwu w postępowaniu krajowym. Wysokość opłaty skarbowej zależy od dochodzonej kwoty pieniężnej. Przykładowo w przypadku roszczenia w wysokości 500 euro opłata skarbowa wynosi 140 euro, w przypadku roszczenia w wysokości 1 000 euro – 245 euro, w przypadku roszczenia w wysokości 1 500 euro – 280 euro, zaś w przypadku roszczenia w wysokości 2 000 euro – 315 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłatę skarbową należy wnieść przy składaniu pozwu. W przypadku niewniesienia opłaty skarbowej sąd wyznacza termin zapłaty. Nieuiszczenie opłaty skarbowej w tym terminie skutkuje odrzuceniem pozwu przez sąd.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty skarbowe można wnosić wyłącznie przelewem bankowym. Nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową. W przypadku wszystkich płatności na rzecz sądów odbiorcą przelewu jest Ministerstwo Finansów.

Wnosząc opłatę skarbową z góry, w tytule polecenia przelewu należy jak najdokładniej określić postępowanie, którego dotyczy opłata. W przypadku wniesienia pozwu za pośrednictwem publicznego serwisu do składania dokumentów (e-File/e-toimik) opłatę skarbową można wnieść w tym samym środowisku, korzystając z linku do elektronicznych usług bankowych. Opłatę skarbową zasądzoną wyrokiem sądu uiszcza się na wskazany w tym wyroku rachunek, używając podanego w tym wyroku numeru referencyjnego.

Więcej informacji na temat rachunków do celów uiszczania opłat skarbowych i numerów referencyjnych sądów znajduje się na stronie internetowej estońskich sądów.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy przekazać sądowi informacje potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej, aby umożliwić zweryfikowanie jej otrzymania. Konieczne są następujące informacje: imię i nazwisko osoby, która wniosła opłatę skarbową, dane banku i rachunku, na który uiszczono opłatę, zapłaconą kwotę oraz datę płatności. Sąd jest w stanie zweryfikować wpłynięcie opłaty drogą elektroniczną, co oznacza, że nie trzeba przedstawiać polecenia przelewu potwierdzającego płatność. W razie konieczności sąd może jednak wezwać do przedstawienia takiego potwierdzenia.

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.