Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Wprowadzenie

Kwestie opłat w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty uregulowano zgodnie z ustawą o opłatach sądowych (Gerichtskostengesetz – GKG). Możliwe jest albo uiszczenie opłaty sądowej w chwili wnoszenia pozwu albo opłacenie stosownego rachunku.

Jakie pobiera się opłaty?

Europejski nakaz zapłaty wydaje się wyłącznie po uiszczeniu określonej opłaty. Dokładną wysokość opłat określono w załączniku do ustawy o opłatach sądowych [wykaz opłat (Kostenverzeichnis – KV-GKG)]. W pkt 1100 wykazu opłat wskazano, że w przypadku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty stawka opłaty wynosi 0,5.

Wysokość opłaty określa się na podstawie wartości przedmiotu sporu, która zasadniczo odpowiada wartości roszczenia. Jeżeli poza roszczeniem głównym zgłoszono również roszczenia uboczne dotyczące odsetek lub innych kosztów, takich roszczeń ubocznych nie uwzględnia się przy określaniu wartości przedmiotu sporu.

Ile wynoszą opłaty?

Opłata sądowa za wydanie europejskiego nakazu zapłaty wynosi:

Wartość przedmiotu sporu do

Opłata w euro

Wartość przedmiotu sporu do

Opłata w euro

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50


Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewpłacenia zaliczki na poczet opłat sądowych, sąd nie wyda nakazu zapłaty i postępowanie nie będzie kontynuowane.

Aby sąd przyporządkował uiszczoną opłatę do odpowiedniej sprawy, powód musi podać sygnaturę sprawy w tytule przelewu bankowego.

Jak wnieść opłatę sądową?

Zaliczkę na poczet opłat sądowych można wpłacić bezpośrednio w chwili wnoszenia pozwu. Jeżeli jeszcze nie uiszczono takiej zaliczki, sąd wyśle powodowi stosowny rachunek. Płatności można dokonać przelewem bankowym. Nie można płacić kartą kredytową. Nie jest również możliwe, aby sąd pobrał opłatę z rachunku bankowego powoda.

Powód, któremu przyznano pomoc prawną, nie musi opłacać kosztów sądowych ani uiszczać zaliczek. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej można wnieść do tego samego sądu, który rozpatruje pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Nie przewidziano innych sposobów płatności.

Co należy zrobić po wniesieniu opłaty?

Po otrzymaniu płatności sąd przyporządkuje opłatę do odpowiedniej sprawy i rozpozna pozew.

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.