Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Grecja

Autor treści:
Grecja

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Osoby fizyczne, które chcą osobiście lub za pośrednictwem adwokata złożyć do sądu pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (formularz A określony w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006), muszą uiścić właściwe opłaty sądowe przewidziane w prawie krajowym. Osoba, która składa pozew osobiście bez pośrednictwa adwokata, jest zwolniona z zaliczki na poczet wynagrodzeń prawników (zob. motyw 26 rozporządzenia). Jeżeli pozew zostanie przyjęty i sąd wyda europejski nakaz zapłaty (formularz E określony w rozporządzeniu), po czym nie zostanie podniesiony żaden zarzut w tym zakresie i sąd stwierdzi wykonalność nakazu (formularz G), powód otrzyma tytuł wykonawczy i będzie musiał wnieść stosowną opłatę (τέλος απογράφου) w zależności od rodzaju roszczenia [zgodnie z kodeksem opłat skarbowych (Κώδικα τελών Χαρτοσήμου)].

Jakie opłaty są pobierane?

Za złożenie formularza A pobiera się opłatę skarbową (znaczek skarbowy nakleja się na pozwie, zob. kodeks opłat skarbowych) oraz opłatę sądową [należy zakupić znaczek opłaty sądowej lub, w przypadku wersji elektronicznej, złożyć formularz typu B pobrany w urzędzie skarbowym (ΔΟΥ), który włącza się do akt sprawy, zob. ustawa nr 3978/1912 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi art. 1 ust. ΙΓ.1 ustawy nr 4093/2012: osiem tysięcznych kwoty roszczenia, powiększone o opłaty na rzecz osób trzecich, jeżeli kwota roszczenia przekracza 200 euro. Ponadto należne są opłaty na rzecz organów krajowych, obliczone na podstawie kwoty roszczenia].

Ile wynoszą opłaty?

Wysokość opłat sądowych oblicza się na podstawie kwoty, której dotyczy pozew o wydanie nakazu zapłaty, zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Sąd nie rozpozna pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty ani wniosku o wykonanie europejskiego nakazu zapłaty, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę można wnieść wyłącznie osobiście w sądzie, w którym złożono formularz A lub wniosek o wydanie tytułu wykonawczego na podstawie formularza G. Obecnie nie przewiduje się możliwości uiszczania opłat sądowych w formie elektronicznej.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Należy wnieść pozew lub wniosek do sądu.

Ostatnia aktualizacja: 24/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.