Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Węgry

Autor treści:
Węgry

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

W postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty wszczętym na Węgrzech obowiązuje opłata notarialna za wyegzekwowanie bezspornego roszczenia pieniężnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Wysokość tej opłaty określa ustawa L z 2009 r. o postępowaniu w sprawie wydania nakazu zapłaty i dekret nr 14/1991 Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1991 r. o opłatach notarialnych. Zgodnie z powyższymi przepisami wszczęcie postępowania podlega opłacie notarialnej w wysokości 3% wartości przedmiotu sporu. Wnioskodawca może uiścić opłatę gotówką bądź kartą kredytową lub płatniczą w kancelarii notarialnej, przelewem na rachunek bankowy notariusza albo przekazem pocztowym.

Jakie opłaty są pobierane?

W chwili złożenia wniosku należy uiścić opłatę notarialną.

Ile wynoszą opłaty?

Wysokość opłaty notarialnej wynosi 3% wartości roszczenia pieniężnego, z wyłączeniem roszczeń o świadczenia uboczne (odsetki, koszty); w przypadku zgłoszenia kilku roszczeń opłata notarialna wynosi 3% sumy ich wartości, jednak nie mniej niż 5000 forintów węgierskich i nie więcej niż 300 000 forintów węgierskich. Jeżeli w postępowaniu uczestniczy więcej niż 5 podmiotów, minimalna opłata stanowi iloczyn 1000 forintów węgierskich i liczby takich podmiotów. Jeżeli roszczenie jest wyrażone w walucie innej niż forint węgierski, opłatę uiszcza się w forintach węgierskich, przyjmując do jej wyliczenia równowartość kwoty roszczenia w forintach węgierskich zgodnie z oficjalnym kursem wymiany walut banku centralnego na dzień złożenia wniosku.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty notarialnej w chwili złożenia wniosku, czyniący notariusz wezwie wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty. Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie, notariusz odrzuci wniosek.

Jak wnieść opłatę sądową?

Wnioskodawca może wnieść opłatę sądową w dowolny z poniższych sposobów:

  1. gotówką czyniącemu notariuszowi;
  2. przekazem pocztowym na rachunek płatniczy czyniącego notariusza w dowolnym urzędzie pocztowym przy użyciu druku otrzymanego od notariusza;
  3. przelewem na rachunek bankowy notariusza;
  4. kartą kredytową lub debetową, jeżeli kancelaria czyniącego notariusza jest wyposażona w odpowiedni terminal.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Jeżeli opłatę notarialną wniesiono gotówką bądź kartą kredytową lub debetową w kancelarii notarialnej, wnioskodawca nie musi przedstawiać dowodu płatności.

W przypadku płatności przekazem pocztowym do wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy załączyć potwierdzenie płatności.

Jeżeli wnioskodawca uiścił opłatę notarialną przelewem na rachunek bankowy notariusza, jest zobowiązany załączyć do wniosku o wydanie europejskiego nakazu zapłaty wyciąg bankowy (lub jego kopię) poświadczający obciążenie rachunku kwotą opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 20/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.