Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums) koszty sądowe (tiesāšanās izdevumi) obejmują:

1) opłaty sądowe,

2) kaucje,

3) wydatki związane z prowadzeniem postępowania.

Jakie opłaty są pobierane?

Od pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty pobiera się opłatę skarbową.

W toku postępowania strona może być również zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów związanych z rozpoznaniem powództwa (np. wydatki poniesione w celu ustalenia miejscu pobytu pozwanego na wniosek powoda lub wydatki z tytułu doręczenia, sporządzenia i przetłumaczenia wezwania do stawienia się przed sądem oraz innych pism sądowych).

Ile wynoszą opłaty?

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 9 kodeksu postępowania cywilnego od pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 2% kwoty długu, jednak nie więcej niż 500 euro.

Wysokość kosztów związanych z rozpoznaniem powództwa zależy od szeregu czynników (np. sposobu doręczania pism – pocztą tradycyjną czy elektroniczną).

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli do pozwu nie dołączono dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania i w wysokości określonej ustawą, sąd – zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania cywilnego – nie podejmuje żadnych dalszych czynności w związku z pozwem i wyznacza powodowi termin na usunięcie braków.

Jeżeli powód usunie braki w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za zgłoszone w dniu ich pierwotnego zgłoszenia do sądu.

Jeżeli powód nie usunie braków w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za niezgłoszone, a pozew zostanie zwrócony powodowi.

Zwrot pozwu powodowi nie uniemożliwia mu ponownego wniesienia pozwu do sądu zgodnie ze zwyczajną procedurą określoną w ustawie.

Jeżeli należne są koszty sądowe za doręczenie pism, sąd doręcza pisma dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jeżeli jednak przed rozpoznaniem sprawy koszty postępowania nie zostaną wniesione dobrowolnie na rzecz Skarbu Państwa, zostaną odzyskane zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wykonywania wyroków.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty skarbowe i rachunki sądów (Valsts nodevas un tiesu konti).

Opłatę skarbową można wnieść na rachunek Skarbu Państwa (Valsts kase). Opłatę skarbową (art. 34 ustawy o postępowaniu cywilnym, z wyjątkiem ust. 6) wnosi się w następujący sposób:

Odbiorca: Valsts kase (Skarb Państwa)

Numer w rejestrze: 90000050138

IBAN: LV55TREL1060190911200

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: należy podać dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłatę skarbową od wniosku o wykonanie tytułu egzekucyjnego lub innego tytułu wykonawczego można wnieść na rachunek Skarbu Państwa. Opłatę skarbową od wniosku o wykonanie tytułu egzekucyjnego lub innego tytułu wykonawczego (art. 34 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego) wnosi się w następujący sposób:

Odbiorca: Valsts kase (Skarb Państwa)

Numer w rejestrze: 90000050138

IBAN: LV71TREL1060190911300

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: należy podać dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy oraz koszty związane z egzekucją roszczeń po wystosowaniu wezwania do zapłaty można wnieść na rachunek Biura ds. Organizacji Sądów (Tiesu administrācija). Koszty związane z rozpoznaniem sprawy (art. 39 kodeksu postępowania cywilnego) oraz koszty związane z egzekucją roszczeń po wystosowaniu wezwania do zapłaty (art. 4063kodeksu postępowania cywilnego):

Sądy rejonowe (miejskie) i sądy okręgowe:

Odbiorca: Tiesu administrācija (Biuro ds. Organizacji Sądów)

Numer w rejestrze: 90001672316

IBAN: LV51TREL2190458019000

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: „21499”; należy również podać dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania kosztów rozpoznania powództwa w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wnosząc pozew do sądu, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania w wysokości określonej ustawą. Powód jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z rozpoznaniem powództwa, zanim sąd przystąpi do rozpoznania sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.