Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Litwa

Autor treści:
Litwa

Wprowadzenie

W postępowaniach w sprawie europejskiego nakazu zapłaty stosuje się zasady obliczania i wnoszenia opłaty skarbowej określone w art. 1–3 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej.

Zgodnie z uchwałą nr 1240 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 27 października 2011 r. zatwierdzającą zasady obliczania, wnoszenia, potrącania i zwrotu opłat skarbowych opłatę tę można wnosić również drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Pobiera się opłatę skarbową w wysokości wskazanej w poniższym punkcie.

Ile wynoszą opłaty?

W przypadku wniosku o wydanie nakazu sądowego opłata skarbowa odpowiada czwartej części opłaty pobieranej od postępowania sądowego, wynosi jednak nie mniej niż 10 EUR, chyba że wnioskodawca został w całości lub częściowo zwolniony od opłaty skarbowej na mocy przepisów prawa lub postanowienia sądu bądź płatność opłaty skarbowej została odroczona.

Jeżeli po wydaniu nakazu przez sąd dłużnik wniesie zarzuty, a wierzyciel wniesie pozew w trybie zwykłym, wskazaną powyżej opłatę skarbową potrąca się od kwoty opłaty skarbowej należnej za złożenie wniosku.

Jeżeli sąd uzna wniosek wierzyciela za niezłożony w przypadku wskazanym w art. 439 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego, wnioskodawca nie otrzyma zwrotu uiszczonej opłaty skarbowej.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Do wniosku należy załączyć dokumenty i inne dowody stanowiące podstawę roszczeń wnioskodawcy, jak również dowody potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej.

Jeżeli nie uiszczono opłaty skarbowej, sąd wyda wezwanie, w którym wyznaczy termin zapłaty; termin ten nie może być jednak krótszy niż siedem dni. Wezwanie wysyła się nie później niż następnego dnia roboczego po jego wydaniu.

Jeżeli strona postępowania, która złożyła pismo procesowe, dotrzyma wskazanego terminu zapłaty zgodnie z pouczeniem sądu, pismo to uważa się za złożone w dniu, w którym pierwotnie złożono je w sądzie. W przeciwnym razie pismo uważa się za niezłożone, a nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych po upływie terminu zapłaty sędzia wydaje zarządzenie o zwrocie pisma procesowego wraz z załączonymi dokumentami osobie, która je złożyła.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek do celów dochodów budżetowych Państwowej Inspekcji Podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija) przy Ministerstwie Finansów w dowolnie wybrany sposób (za pomocą bankowości elektronicznej, gotówką, przelewem bankowym itd.).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Dowodem wniesienia opłaty skarbowej jest polecenie przelewu lub inny dokument potwierdzający płatność, który musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny płatnika (w przypadku osób prawnych: firmę i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa);
  2. imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny strony przeciwnej (pozwanego, dłużnika itd.) (w przypadku osób prawnych: firmę i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa);
  3. datę płatności;
  4. numer płatności;
  5. wpłaconą kwotę;
  6. cel płatności (tytuł przelewu powinien zawierać wskazanie „opłata skarbowa” i oznaczenie sądu, przed który wytoczono powództwo).

Jeżeli opłatę skarbową wnosi pełnomocnik strony postępowania (adwokat, aplikant adwokacki lub inna osoba reprezentująca interesy strony), polecenie przelewu lub inny dokument potwierdzający płatność powinny zawierać nie tylko wymienione powyżej informacje, ale również imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (w przypadku osób prawnych: firmę i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa) reprezentowanej strony.

Jeżeli opłatę skarbową wnosi się drogą elektroniczną, nie trzeba przedstawiać dokumentów na potwierdzenie płatności.

Ostatnia aktualizacja: 23/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.