Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (rozporządzenie (WE) nr 1896/2006, które weszło w życie dnia 12 grudnia 2008 r.) umożliwia wierzycielom egzekucję bezspornych, transgranicznych roszczeń w sprawach cywilnych i handlowych w drodze jednolitej procedury opierającej się na standardowych formularzach. W postępowaniu tym stawiennictwo stron w sądzie nie jest wymagane. Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE, z wyjątkiem Danii.

Rada Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak) wyznaczyła Sąd Okręgowy w Hadze (Rechtbank`s-Gravenhage) jako jedyny sąd okręgowy właściwy do rozpoznawania wniosków o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W przypadku wniesienia sprzeciwu postępowanie jest kontynuowane zgodnie ze zwykłymi zasadami właściwości miejscowej.

Pozwy o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się na formularzu A. Formularz ten jest dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Formularz

Pozew można złożyć wyłącznie w języku niderlandzkim do Sądu Okręgowego w Hadze.

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty można wysłać na adres:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Dodatkowych informacji udziela sekretariat ds. ogólnych sądu (griffie Algemene Zaken) pod numerem +31 (0)70-381 22 64.

Jakie opłaty są pobierane?

Wysokość opłat zależy od kwoty roszczenia głównego. Zob. również: Ile wynoszą opłaty?

Ile wynoszą opłaty?

Poniżej przedstawiono zestawienie opłat obowiązujących w 2019 r.

Charakter roszczenia lub wartość przedmiotu sporu

Opłata sądowa dla osób innych niż osoby fizyczne

Opłata sądowa dla osób fizycznych

Opłata sądowa dla osób o ograniczonych zasobach finansowych

Opłata sądowa pobierana przez sąd rozpoznający sprawy podlegające właściwości wydziału rejonowego

Sprawy dotyczące roszczenia:

o nieokreślonej wartości lub

o wartości do 500 euro

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Sprawy dotyczące roszczenia o wartości wynoszącej ponad 500 euro do 12 500 euro

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Sprawy dotyczące roszczenia o wartości ponad 12 500 euro

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Opłata sądowa pobierana przez sąd rozpoznający sprawy niepodlegające właściwości wydziału rejonowego

Sprawy dotyczące roszczenia:

o nieokreślonej wartości lub

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Sprawy dotyczące roszczenia o wartości do 100 000 euro

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Sprawy dotyczące roszczenia o wartości ponad 100 000 euro

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: Rechtspraak.nl (niderlandzki system sądowy) i Raad voor Rechtsbijstand (Rada Pomocy Prawnej).

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli opłata sądowa nie zostanie wniesiona w terminie, sąd może nie podjąć żadnej czynności w sprawie.

Jak wnieść opłatę sądową?

Powód otrzymuje fakturę za opłaty sądowe. Płatności można dokonać przelewem bankowym.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty sądowej należy oczekiwać na dalsze informacje od Sądu Okręgowego w Hadze.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty sąd wydaje europejski nakaz zapłaty tak szybko, jak to możliwe – zwykle w ciągu 30 dni od złożenia pozwu.

Powiązane strony

Opłaty obowiązujące w 2019 r.

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand (Rada Pomocy Prawnej)

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.