Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestie dotyczące europejskiego nakazu zapłaty reguluje rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

Natomiast system sądowych opłat skarbowych określono w rozporządzeniu nadzwyczajnym nr 80/2013 (Ordonanța de urgență nr 80/2013), które weszło w życie dnia 26 czerwca 2013 r. Ten akt ustawodawczy przyjęto w następstwie nowelizacji ram prawnych dotyczących prowadzenia postępowania cywilnego przez przyjęcie kodeksu postępowania cywilnego oraz wdrożenie nowych instytucji uchwalonych na mocy kodeksu cywilnego.

Sądowe opłaty skarbowe są należne od wszystkich osób fizycznych i prawnych i stanowią opłatę za usługi świadczone przez sądy, a także przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerul Justiției) oraz prokuraturę przy Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

W Rumunii sądowe opłaty skarbowe można wnosić online, jednak elektroniczny system płatności nie został jak dotąd wdrożony.

Jakie opłaty są pobierane?

Sądowe opłaty skarbowe są należne zarówno od postępowania w pierwszej instancji, jak i od środków odwoławczych na warunkach przewidzianych przez prawo.

Osoby fizyczne mogą, na wniosek, skorzystać z ulg, zwolnień i rozłożenia sądowych opłat skarbowych na raty zgodnie z rządowym rozporządzeniem nadzwyczajnym nr 51/2008 w sprawie publicznej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, zatwierdzonej ze zmianami i uzupełnieniami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. Osoby prawne mogą korzystać z ułatwień w uiszczaniu sądowych opłat skarbowych zgodnie z art. 42 ust. 2 rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego nr 80/2013.

Ile wynoszą opłaty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość sądowej opłaty skarbowej od pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty określono w art. 3 ust. 1 rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego nr 80/2013 w następujący sposób:

  1. w przypadku wartości przedmiotu sporu do 500 lei rumuńskich – 8%, lecz nie mniej niż 20 lei rumuńskich;
  2. w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 501 do 5000 lei rumuńskich – 40 lei rumuńskich + 7% kwoty przekraczającej 500 lei rumuńskich;
  3. w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 5001 do 25 000 lei rumuńskich – 355 lei rumuńskich + 5% kwoty przekraczającej 5000 lei rumuńskich;
  4. w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 25 001 do 50 000 lei rumuńskich – 1355 lei rumuńskich + 3% kwoty przekraczającej 25 000 lei rumuńskich;
  5. w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 50 001 do 250 000 lei rumuńskich – 2105 lei rumuńskich + 2% kwoty przekraczającej 50 000 lei rumuńskich;
  6. w przypadku wartości przedmiotu sporu przekraczającej 250 000 lei rumuńskich – 6105 lei rumuńskich + 1% kwoty przekraczającej 250 000 lei rumuńskich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem nadzwyczajnym nr 80/2013 sądową opłatę skarbową uiszcza się z góry. Jeżeli powód nie dopełni obowiązku uiszczenia płatności w terminie ustawowym lub sądowym, sąd odrzuci pozew jako nieopłacony lub, w stosownych przypadkach, rozpozna go w części, której dotyczy uiszczona zgodnie z prawem sądowa opłata skarbowa. Ponadto jeżeli sąd oddalił wniosek dotyczący ułatwień w płatności sądowej opłaty skarbowej, a powód nie uiścił tej opłaty w terminie wyznaczonym przez sąd i nie dołączył do akt sprawy żadnego dowodu płatności, sąd odrzuca pozew jako nieopłacony.

Jak wnieść opłatę sądową?

Osoba zobowiązana do uiszczenia sądowych opłat skarbowych może dokonać płatności gotówką, przelewem bankowym lub drogą elektroniczną na odrębny lokalnych rachunek dochodów budżetu o nazwie „Sądowe opłaty skarbowe i inne opłaty skarbowe” jednostki samorządu terytorialnego, na której terytorium osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania lub pobytu lub, w stosownych przypadkach, osoba prawna posiada siedzibę. Koszty poniesione w związku z przekazaniem środków wymaganych z tytułu sądowej opłaty skarbowej obciążają zobowiązanego do zapłaty.

Jeżeli osoba zobowiązana do uiszczenia sądowych opłat skarbowych nie posiada miejsca zamieszkania/pobytu ani – w stosownych przypadkach – siedziby w Rumunii, sądową opłatę skarbową uiszcza się na lokalny rachunek jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla siedziby sądu, przed który wytoczono powództwo lub do którego złożono wniosek.

Sądowe opłaty skarbowe można uiścić gotówką w wydziale opłat i podatków jednostki samorządu terytorialnego, na której terytorium osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania lub pobytu lub, w stosownych przypadkach, osoba prawna posiada siedzibę.

Ponadto sądowe opłaty skarbowe można wnieść przelewem bankowym lub drogą elektroniczną.

Do tej pory w Rumunii nie wdrożono elektronicznego systemu płatności za sądowe opłaty skarbowe, mimo iż przepisy przewidują taką metodę płatności.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Potwierdzenie płatności za sądowe opłaty skarbowe, które jest wystawiane w przypadku płatności gotówką, lub zlecenie płatnicze składa się razem z pozwem.

Potwierdzenia płatności lub, w stosownych przypadkach, zlecenia płatnicze tytułem pokrycia sądowych opłat skarbowych nie mają standardowego wzoru i są wydawane w formie akceptowanej przez jednostkę, w której uiszcza się płatność.

W przypadku uiszczenia sądowej opłaty skarbowej po otrzymaniu wezwania z sądu powód musi dołączyć do akt sprawy dowód wniesienia opłaty w terminie dziesięciu dni od otrzymania wezwania.

Dowód wniesienia sądowej opłaty skarbowej można złożyć osobiście w sądzie lub pocztą elektroniczną, wskazując sygnaturę akt sprawy, której dotyczy płatność – ten sam, który wskazano na wezwaniu doręczonym przez sąd stronie zobowiązanej do uiszczenia opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 21/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.